2008 - III kwartał

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy ze Zrzeszeniem Syryjskich Izb Handlowych oraz Syryjskim Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w misji wyjazdowej do Damaszku, Syria, w dniach 18 - 20 października 2008 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z  Izbą Przemysłowo - Handlową Republiki Uzbekistanu, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Taszkencie oraz Ambasadą Republiki Uzbekistanu w Warszawie zaprasza do udziału w misji gospodarczej  w dniach 13 - 19 października br. połączonej z wizytą na międzynarodowych targach przemysłu tekstylnego.

Ani Audi A6 ani SAAB 9-5
Wymagania wskazane w przetargu na leasing samochodów nie tylko nie zakładają wyboru luksusowych aut, ale wręcz uniemożliwiają leasingowanie aut klasy wyższej Premium.

Artykuł dotyczący ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przetargu na leasing samochodów wprowadza czytelnika w błąd począwszy od tytułu oraz pierwszego zdania sugerującego czytelnikowi, iż PARP będzie używać konkretnych marek samochodów klasy wyższej Premium.

Żaden z wymienionych przez autorkę modeli samochodów nie może być leasingowany przez PARP...

Wnikliwa analiza dokumentacji przetargowej pokazuje, że wymienione przez autorkę przykładowe modeli samochodów nie spełniają warunków przetargu i nie będą leasingowane przez PARP. Warunkiem wykluczającym są m.in. parametry techniczne dotyczące rozstawu osi oraz pojemności silnika. Przyjęte w dokumentacji wartości maksymalne są niższe niż parametry, jakie posiada np.
Audi A6.

Założenie, że PARP będzie korzystała z luksusowych samochodów jest zatem brakiem podstawowej rzetelności dziennikarskiej, która nakazuje dokładne sprawdzenie zapisów dokumentacji. Autorka tekstu swoją tezę opiera na podstawie takich warunków opisujących wyposażenie samochodu, jak czujnik deszczu lub autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza. Tymczasem jest to standardowe wyposażenie samochodów w klasie średniej, przy czym koszt np.
czujnika deszczu wynosi ok. 200 zł. Ponadto autoalaram jest jednym z dwóch niezależnych zabezpieczeń, wymaganych przez ubezpieczyciela samochodu w przypadku leasingu.

Dlaczego PARP wybrała leasing?

Kwestią wymagającą komentarza jest forma prawna nabycia samochodów do użytku wewnętrznego PARP. Agencja realizuje trzy programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach tych programów Unia Europejska przeznacza środki na zapewnienie Instytucji odpowiedniego zaplecza kadrowego oraz sprzętowego, w tym wyposażenia w samochody służbowe wykorzystywane do celów związanych z delegacjami służbowymi, udziałem pracowników w konferencjach, wizytami monitorującymi, kontrolami na miejscu realizacji projektów, a także przewożeniem materiałów oraz sprzętu związanego z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Ogólne warunki korzystania z powyższych środków stanowią, że w przypadku samochodów służbowych jedyna możliwą formą jest leasing operacyjny, nie można samochodów kupić ani wynająć.

Ile to kosztuje?

Kolejnym zarzutem jest kwestia niegospodarności PARP w zarządzaniu publicznymi pieniędzmi. Autorka tekstu szacuje koszt leasingu na 5 tys.
złotych miesięcznie. Tymczasem
z analizy rynkowej przeprowadzanej w PARP pod kątem planowanego przetargu wynika, że koszt miesięczny będzie wielokrotnie niższy. Natomiast kwota 133 tys euro, która jest podana w ogłoszeniu o przetargu nie oznacza, że PARP planuje przeznaczyć na leasing samochodów tyle pieniędzy, a jedynie wynika z przepisów ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych. Wspomniana ustawa dzieli przetargi na trzy progi kwotowe: do 14 tys. euro do 133 tys. euro oraz powyżej 133 tys. euro. Progi wpływają na sposób i warunki przeprowadzania przetargów. Oferenci wiedzą zatem, że PARP planuje wydać w danym przetargu więcej niż 14 tys. euro, ale nie więcej niż 133 tys. euro. Biorąc jednak pod uwagę fakt, ze jedynym kryterium wyboru jest cena, Agencji zależy na wyborze oferty najtańszej.

Czy ubezpieczenie wpływa na koszt leasingu?

Ostatnią kwestią jest zarzut wygórowanych, wykraczających poza standardowe warunków ubezpieczenia mających wpływ na koszt leasingu. W tej kwestii autorka tekstu przywołuje zdanie eksperta jednej z firm ubezpieczeniowych, tymczasem jego wypowiedź została skrócona w sposób, który zasadniczo zmieniał jej sens. Poniżej przytaczam treść odpowiedzi, jakiej udzielił autorce tekstu ekspert z firmy ubezpieczeniowej:
"Ubezpieczenie standardowe zawarte jest na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia natomiast ubezpieczenie ponadstandardowe zawierane jest z zastosowaniem warunków szczególnych. Na koszt ubezpieczenia największy wpływ będzie miała składka za ubezpieczenia AC - jednak w przypadku pojazdów leasingowanych jest to ubezpieczenie w zasadzie obligatoryjne wymagane przez leasingodawcę pragnącego zabezpieczyć mienie, którego jest właścicielem.
Odnośnie "ubezpieczenia od braku benzyny" - rzecz dotyczy ubezpieczenia assistance i ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów benzyny (czyli benzyna nie jest ubezpieczona) a jedynie ubezpieczyciel organizuje pomoc w przypadku braku benzyny. Ubezpieczenie Assistance Polska w..(nazwa ubezpieczyciela) jest bezskładkowe.
W specyfikacji są dwa punkty, które wydają się ponadstandardowe, ale nie mają prawie żadnego wpływu na cenę polisy."
Z powyższej wypowiedzi jednoznacznie wynika, że zarzut wygórowanych warunków ubezpieczenia mających wpływ na koszty leasingu jest bezpodstawny.
Reasumując, artykuł stawia poważne zarzuty braku gospodarności w rozporządzaniu publicznymi funduszami przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w przytaczanych nieścisłych lub nieprawdziwych informacjach. PARP przywiązuje bardzo dużą wagę do prawidłowego zarządzania powierzonymi finansami.
Agencja, jako instytucja publiczna wydatkująca olbrzymie środki finansowe, jest poddawana nieustannym i bardzo dokładnym kontrolom takich organów jak NIK, Urząd Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Europejska. Od stycznia ubiegłego roku takich kontroli było aż 47, w tym 15 z nich odbyło się w I kwartale 2008 r.
Ostatnia kontrola NIK zakończyła się pozytywną oceną wykonania planu finansowego PARP.Monika Karwat - Bury
Rzecznik Prasowy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zainteresowanych tematyką klastrową zapraszamy do zapoznania się prezentacjami prelegentów wygłoszonymi podczas spotkania informacyjnego pt."Klastry: od lokalnego pomysłu do krajowego sukcesu" i konferencji pn. "Klastry: lokalna droga do wzrostu krajowej konkurencyjności i innowacyjności", które odbyły się dnia 24 czerwca br. w Poznaniu oraz 7 lipca br. w Warszawie.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościu planuje we wrześniu 2008 roku ogłosić nowy program wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastrów w ramach badań, rozwoju i innowacji pn. Innovation Express (IE), realizowany w ramach międzynarodowego programu INNET (6.PR), w którym PARP jest członkiem konsorcjum. Komunikat o zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu IE zostanie umieszczony na stronie PARP po podpisaniu rozporzadzenia MG w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej przyjmuje wnioski o dofinansowanie na stworzenie oraz kontynuację działalności punktów w ramach sieci informacyjnej Europe Direct. Wnioski można składać do 29 września 2008 roku.
 
 

więcej

PARP jako partner konsorcjum międzynarodowego realizującego projekt, finansowany z 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego, pn.: Networking of national / regional funding and innovation organisations for the involvement of SMEs in Technology-based innovation clusters in Europe-INNET uprzejmie informuje o planowanym konkursie na wsparcie międzynarodowej współpracy klastrów pn. Innovation Express.