2008 - III kwartał

Nabór chętnych do uczestnictwa w seminarium "Od pomysłu do realizacji projektu w 7 PR - warsztaty dla MSP" w dniu 12 września br. został zakończony.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzenie w najbliższym czasie dwóch przetargów,na realizację badań ewaluacyjnych w obszarze działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
1) „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną"
2) „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi,w kontekście uruchomienia działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu"

Zaproszenia do składania ofert będą wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż przedłużono do 1 sierpnia 2008 r. termin składania wniosków o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Enterprise Europe Sachsen-Anhalt oraz 15 europejskimi ośrodkami sieci Enterprise Europe Network koordynowanej przez Komisję Europejską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w Magdeburgu, Niemcy, w dniach: 04.05.2009 - 06.05.2009 r.

Z uwagi na bardzo dużą ilość zapytań dotyczących Poddziałania 2.1.1 POKL w dniu jutrzejszym w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędzie się dodatkowy dyżur ekspert Poddziałania 2.1.1 POKL. Ekspert będzie dostępny pod nr telefonu 022 432 89 37.
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Audyt projektów własnych PARP III (znak: sprawy p/637/8/2008, p/315/9/2008)" dokonano modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz został przedłużony termin składania ofert z dnia 15 lipca 2008 r. na dzień 22 lipca 2008r. godz. 13:00.
Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został zamieszczony tekst zmienionych Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.