2009 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Produktów Spożywczych i Napojów ALIMENTARIA LISBOA 2009, które odbędą się w Lizbonie, w dniach 19 - 22 kwietnia br.

więcej

PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 


 
Termin i miejsce:
26 luty 2009 r.,
siedziba PARP,
ul. Pańska 81/83 Warszawa,
sala ATRIUM (1.11)

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej zostaną wysłane do dnia 25 lutego br. do godz. 10.00.
Kontakt: (22) 432-89-82
 
UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed wskazanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.  
 
Rejestracja na spotkanie zamknięta
Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 


 
Termin i miejsce:
25 luty 2009 r.,
Millennium Plaza,
al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej zostaną wysłane do dnia 24 lutego br. do godz. 10.00.
Kontakt: (22) 432-89-82
 
UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed wskazanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.  
 
Rejestracja na spotkanie zamknięta
Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Działanie 1.4.-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń i wyników prac B+R.
 


 
Termin i miejsce:
24 luty 2009 r.,
Millennium Plaza,
al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej zostaną wysłane do dnia 23 lutego br. do godz. 10.00.
Kontakt: (22) 432-89-82
 
 
UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed wskazanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.  
 
Rejestracja na spotkanie zamknięta  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych projektodawców na seminaria dotyczące poddziałania 2.1.1 "Rozwój Kapitału Ludzkiego w przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Seminaria na zlecenie PARP organizuje firma KDK Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że w poprzedniej wiadomości dotyczącej ww. seminariów został błędnie podany link do strony KDK Sp. z o.o., za co przepraszamy.
(PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym)


 
Termin i miejsce:
20 luty 2009 r.,
siedziba PARP, ul. Pańska 81/83 Warszawa,
sala ATRIUM (1.11)

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenie jest bezpłatne 

 
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu w formie elektornicznej zostaną wysłane do dnia 19 lutego br. do godz. 10.00.
Kontakt: (22) 432-89-82
 

więcej

W dniu 10 lutego 2009 r. w siedzibie PARP odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP w którym uczestniczyli członkowie Rady Naukowej Ośrodka - przedstawiciele nauki i instytucji badawczych, Zarząd PARP oraz pracownicy Agencji zaangażowani w prace Ośrodka.

Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością został powołany decyzją Prezesa PARP z dnia 26 listopada 2008 r. (nr 491/2008). Do zadań Ośrodka należy m. in. koordynacja działalności badawczej PARP, współpraca z otoczeniem zewnętrznym w zakresie prowadzonych badań oraz rozwój kompetencji badawczych pracowników Agencji. Organem doradczym i konsultacyjnym Ośrodka jest Rada Naukowa Ośrodka, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych dysponujących wiedzą w zakresie szeroko rozumianego pojęcia przedsiębiorczości oraz doświadczeniem w prowadzeniu projektów badawczych.

Spotkanie Rady Naukowej otworzyła Pani Prezes Danuta Jabłońska omawiając działalność PARP na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Następnie Pani Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP przedstawiła obszary tematyczne badań PARP w roku 2009, które obejmują: rozwój zasobów ludzkich, innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki, bariery rozwoju sektora MSP, modele rozwojowe przedsiębiorstw oraz usługi dla MSP i otoczenie biznesowe.

W trakcie dyskusji wstępnie nakreślone zostały obszary i zagadnienia, które powinny stać się przedmiotem aktywności badawczej PARP:

  1. Przedsiębiorczość:
  • metody tworzenia ścieżek kształcenia oraz rozwoju kompetencji związanych z przedsiębiorczością na wszystkich poziomach edukacji;
  • definiowanie oraz metody rozwoju kompetencji kluczowych dla postaw przedsiębiorczych (m.in. kreatywności) we wszystkich sektorach gospodarki i nauki;
  • monitoring i ewaluacja podejmowanych oraz przyszłych inicjatyw edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości;
  • problematyka postrzegania przedsiębiorców w społeczeństwie, także pod kątem tzw. polityki „drugiej szansy";
  • etyka w biznesie oraz współpraca przedsiębiorców, w tym efektywna wymiana best practices;

       2.    Innowacyjność:

  • stworzenie odpowiedniej metodologii mierzenia poziomu innowacyjności, w szczególności w odniesieniu do MSP w tym w sektorze usług;
  • stworzenie kompleksowego cyklicznego badania innowacyjności polskiej gospodarki i przedsiębiorstw;

W trakcie dyskusji podkreślone zostało, iż, szczególnie w obliczu obecnych zmian na rynkach, niezbędne jest prowadzenie szeroko zakrojonej i wieloaspektowej dyskusji na temat wspierania przedsiębiorczości, co będzie zapewniało trwały rozwój całej gospodarki. Proces ten nierozerwalnie związany jest z prowadzeniem badań w zakresie przedsiębiorczości. W tym kontekście pojawiła się propozycja, aby w przyszłości być może sformalizować funkcjonowanie Ośrodka poprzez nadanie mu statusu instytutu badawczego funkcjonującego przy PARP. W dyskusji poruszona została również kwestia współpracy z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi w obszarze badań, co pozwoliłoby uzyskiwać dodatkowe efekty synergii.

Kolejne spotkanie Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością planowane jest na przełom kwietnia/maja 2009 r. Celem posiedzenia będzie dyskusja nad planami badawczymi PARP na rok 2010.