28 lipca 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o możliwościach korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

W ramach tych usług  przedsiębiorcy mogą uzyskać fachową pomoc, począwszy od identyfikacji potencjału i potrzeb technologicznych firmy, przez znalezienie właściwej technologii do rozwoju firmy, przeprowadzenie procesu transferu technologii, czy pomoc w jej wdrożeniu, a kończąc na ocenie powdrożeniowej.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju..

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi.

28 lipca 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadając na potrzeby e-przedsiębiorców uruchomiła nową wersję strony www.web.gov.pl. Portal oprócz bardziej przejrzystej szaty graficznej, wzbogacił się o dodatkowe funkcjonalności. Obecnie, to najbardziej kompleksowe źródło wiedzy w Internecie o pozyskiwaniu dotacji europejskich na e-biznes.

24 lipca 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Trendy rozwojowe organizacji inteligentnych w globalnej gospodarce”.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy na temat problematyki zarządzania wiedzą i uczenia się przedsiębiorstw oraz rozwoju inteligentnych organizacji w kontekście działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat ekspertyzy znajdują się w następujących załącznikach:
Zapytanie ofertowe (pobierz plik)
Projekt umowy (pobierz plik)
 
Ostateczny termin dostarczenia ofert to 14 sierpnia 2009 r.

Zapraszamy do składania ofert.

23 lipca 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższa ona m.in. z 4 mln do 10 mln złotych wartość zaliczki, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy podpisali w 2008 roku umowy na realizacje projektów dofinansowanych w ramach działań PO IG i PO KL realizowanych przez PARP i którzy chcą skorzystać z zaliczkowego systemu finansowania projektu o zgłaszanie indywidualnych wniosków w tej sprawie. Wprowadzenie zaliczkowego systemu finansowania projektu odbędzie się poprzez podpisanie aneksu do już zawartej umowy. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, którzy w tej chwili są w trakcie podpisywania umów, w ramach konkursów przeprowadzanych w roku 2009 będą mieli możliwość podpisania umowy dostosowanej do zmian wynikających z opisanego wyżej rozporządzenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już rozpoczęła dostosowywanie wzorów umów do nowych przepisów ww. rozporządzenia.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zaliczek znowelizowano Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Najważniejsze zmiany przepisów to:

  • podwyższenie wartości zaliczki z 4 mln zł na 10 mln zł, do któego wystarczy deklaracja wekslowa,
  • zmiana charakteru progu dla egzekwowania zabezpieczeń innych niż weksel in blanco. Będzie on oparty na wartości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczki, a nie jak do tej pory na ogólnej wartości dofinansowania (nie całe dofinansowanie musi być przekazywane w formie zaliczki).
Zmienione rozporządzenie określa również minimalną wysokość zabezpieczenia (wartość najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie) ustanawianego w przypadku, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10 mln zł.

 


20 lipca 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych KSU, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W II kwartale 2009 r. konsultanci PK udzielili 13,5 tys. bezpłatnych informacji.
Zainteresowani poszukiwali przede wszystkim informacji, dotyczących: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów, charakterystyki poszczególnych źródeł finansowania, działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi informacyjnej, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/268 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci".

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk ; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

17 lipca 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników”.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy porównawczej miedzy Polską a światem na temat czynników decydujących o rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście poziomu wykształcenia ich pracowników (w tym zarządzających).

Szczegółowe informacje na temat ekspertyzy znajdują się w następujących załącznikach:
Zapytanie ofertowe (pobierz plik)
Projekt umowy (pobierz plik)
 
Ostateczny termin dostarczenia ofert to 10 sierpnia 2009 r.

Zapraszamy do składania ofert.

17 lipca 2009

W II kwartale 2009 r. Punkty Konsultacyjne KSU wykonały 15 tys. usług informacyjnych dla 13,5 tys. klientów. Klienci poszukiwali przede wszystkim informacji dotyczących: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów (28%), charakterystyki poszczególnych źródeł finansowania działalności gospodarczej (23%) oraz podejmowania działalności gospodarczej (21%).

Od rozpoczęcia projektu systemowego PARP 1 września 2008 r. do 15 lipca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili informacji 45,9 tys. klientom, w ramach 50,7 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

więcej informacji o Punktach Konsultacyjnych KSU - http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk