2009 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom o możliwościach skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o konferencji pt. Fundusze unijne dla rozwoju szkół, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2009r. (środa) w Hotelu Hilton w Warszawie (ul. Grzybowska 63).

Konferencja poświęcona będzie programom rozwojowym szkół z wykorzystaniem środków unijnych w kontekście nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz osoby działające w obszarze oświaty.

Rejestracja uczestników oraz wszelkie informacje o szczegółach konferencji znajdują się na stronie internetowej www.konferencje-edukacja.pl.

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akcja Ministerstwa Środowiska

 

 

www.mos.gov.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z uprzejmą prośbą, o podjęcie działań, które spowodują wydatkowanie całości otrzymanych zaliczek w ramach realizowanych przez Państwa projektów do końca roku 2009.

Konieczność wydatkowania środków budżetowych, którymi są również udzielone zaliczki wynika z ustawy o finansach publicznych, która mówi, że dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Uprzejmie prosimy również o przekazanie do PARP w terminie do 23 października informacji na temat kwot, których nie będą Państwo w stanie wydatkować do końca 2009 roku.

Szczegóły dotyczące systemu zwrotu niewykorzystanych środków w 2009 roku zostaną Państwu przekazane w najbliższym terminie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzenie badania wizerunku PARP oraz przedsiębiorców. Zapraszamy do składania ofert na to badanie do 26 października 2009 roku do godziny 16.00.

Zapytanie ofertowe (pobierz plik)
Wzór umowy (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przypomina  przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą  o możliwości korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Konsultanci PK KSU udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi informacyjnej, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/268 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

 

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów
PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

Wszyscy beneficjenci działań realizowanych przez PARP będą na bieżąco informowani o szczegółach postępowania w związku z wyżej wspomnianą zmianą bezpośrednio oraz poprzez komunikaty na stronie internetowej PARP.