2010 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej dla branży zrównoważonego budownictwa: przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych i in.

Od początku transformacji systemowej Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw pozostaje ważną siłą napędową naszej gospodarki, warunkując poziom i strukturę zatrudnienia oraz stopień zamożności polskiego społeczeństwa. W 2008 r., wkład sektora w tworzenie produktu krajowego brutto wyniósł 47%, a ponad połowa miejsc pracy stworzonych przez przedsiębiorstwa w latach 2003-2008 była zasługą ekspansji MSP. Mając na uwadze zapotrzebowanie na kompleksowe ujęcie tych procesów, a także konieczność opisu wyzwań, jakim muszą sprostać polskie firmy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości corocznie przygotowuje raport, prezentujący kondycję polskiego sektora MSP.

Tegoroczna edycja „Raportu o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, obejmująca swą tematyką lata 2008-2009, powstała w okresie szczególnym dla PARP. Mija właśnie 10 lat od utworzenia Agencji. W tym okresie PARP w sposób istotny wspierała rozwój polskich przedsiębiorstw. Agencja zawarła ponad 11 tysięcy umów o wsparcie w wysokości prawie 8 mld złotych oraz dofinansowała szkolenia i studia podyplomowe ponad 500 tysiącom pracowników. Ponad milion osób skorzystało z oferty informacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP. Ponadto Agencja wydała 145 tytułów w łącznym nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Wśród nich kluczowe miejsce zajmuje raport o stanie sektora MSP.

Każde wydanie raportu PARP zawiera prezentację ogólnej kondycji sektora MSP opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz część ekspercką poświęconą wybranym zagadnieniom istotnym z punktu widzenia funkcjonowania sektora. W tegorocznym wydaniu część ta poświęcona została znaczeniu kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości. Autorzy raportu skupili się na kwestiach istotnych dla polskich przedsiębiorstw: kompetencjach kadr i zawodach przyszłości, wpływie edukacji na wiedzę i postawy przedsiębiorcze młodych Polaków, informacjach strategicznych dla MSP, doskonaleniu kadr oraz monitorowaniu rynku pracy służącemu wsparciu polityki społecznej.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce to przede wszystkim firmy z takich dziedzin gospodarki, jak handel hurtowy i detaliczny, usługi, a także produkcja przemysłowa. Z wyjątkiem lat 2001-2003, ich liczba systematycznie rośnie. Liczba firm aktywnych z sektora MSP osiągnęła już poziom 1,8 miliona, z czego aż 96% stanowią firmy mikro, które zatrudniają maksymalnie 9 pracowników. MSP wyraźnie zdominowały ogólną strukturę sektora przedsiębiorstw w Polsce. Firmy duże, zatrudniające ponad 250 pracowników, to dziś jedynie 0,17% ogółu przedsiębiorstw aktywnych.

Duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się na ich udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. To właśnie najbardziej liczne mikroprzedsiębiorstwa generują 30% PKB. Wielkość PKB przypadająca na małe i średnie przedsiębiorstwa wynosi natomiast 7% i 10%. Sektor MSP ma również szczególne znaczenie z punktu widzenia powstawania

nowych miejsc pracy. W latach 2003-2008 wygenerował blisko sześć na dziesięć miejsc pracy powstałych w sektorze przedsiębiorstw. Pod koniec 2008 r., tylko trzech na dziesięciu pracowników przedsiębiorstw było zatrudnionych w dużych firmach.

W latach 2007-2008 kondycja przedsiębiorstw prezentowała się stosunkowo dobrze. Świadczą o tym wyniki ekonomiczno-finansowe oraz poziom przeżywalności przedsiębiorstw. W 2008 r. pierwszy rok działalności przetrwały trzy na cztery nowe firmy. Podczas gdy w 2006 r. były to jedynie dwie firmy na trzy.

W dalszym ciągu jednak firmy odczuwają te same od lat bariery utrudniające ich bieżącą działalność
i hamujące ich rozwój. W szczególności są to bariery prawne i administracyjne, a także utrudniony dostęp do kapitału i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Tego typu przeszkody odgrywają tym większą rolę, im mniejsze jest dane przedsiębiorstwo.

Problemem MSP w kontekście zdolności rozwojowych firm może być także niska innowacyjność oraz brak oparcia działalności o nowe technologie oraz innowacje nietechnologiczne. Stąd im mniejsze jest przedsiębiorstwo tym mniejsza jest jego skłonność do wdrażania innowacji oraz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, a to z kolei ogranicza jego konkurencyjność w długim okresie. Należy zauważyć jednak stopniową zmianę w świadomości małych i średnich przedsiębiorców odnośnie innowacji. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest bez wątpienia nacisk na ten aspekt działalności w programach wsparcia adresowanych do przedsiębiorców.

W kontekście rozwoju MSP podkreślenia wymaga konieczność wprowadzania zmian systemowych, które poprawią funkcjonowanie tego sektora w Polsce w dłuższej perspektywie czasowej. W szczególności w sytuacji, kiedy warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nadal nie sprzyjają działaniom prorozwojowym przedsiębiorstw, w szczególności MSP. W raporcie Banku Światowego Doing Business 2010 Polska znalazła się dopiero na 72 miejscu w rankingu oceniającym gospodarki na świecie pod kątem sprzyjania i ograniczania działalności gospodarczej. Podobny obraz przedstawiają również inne źródła.

Należy zwrócić uwagę na rolę bufora, jaką w polskiej gospodarce odgrywają mikro i małe przedsiębiorstwa. To właśnie te firmy, ze względu na niski poziom zatrudnienia i umiejętność ograniczenia wydatków, są najbardziej elastyczne w obliczu zmieniających się warunków gospodarczych. Ponadto ich stosunkowo wysoka odporność na kryzys wynika po części z ich słabości, tj. niskiej zależności od eksportu i kondycji rynków zagranicznych.

W walce ze skutkami kryzysu niewątpliwym atutem MSP był konserwatyzm w odniesieniu do korzystania z zewnętrznego finansowania. W konsekwencji, większość polskich MSP nie jest zaangażowanych w ryzykowne operacje finansowe, czy wielkie projekty inwestycyjne, których przerwanie mogłoby w negatywny sposób odbić się na ich kondycji. Obecny stopień zadłużenia bankowego małych i średnich przedsiębiorstw stanowi mały procent całkowitych rozmiarów sprzedaży tych firm. Większość MSP jest ponadto zaangażowanych w produkcję usługową, która w najmniejszym stopniu odczuła skutki kryzysu.

Kryzys gospodarczy dosyć ulgowo potraktował polskie przedsiębiorstwa, które co do zasady nie były zmuszone do wdrażania szeroko zakrojonych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Podobnie sytuacja makroekonomiczna kraju prezentowała się znacznie lepiej niż w innych krajach Unii Europejskiej, które obecnie są zmuszone wrażać bolesne programy naprawy finansów publicznych. Jednak brak niezbędnych zmian, które kryzys mógł stymulować, może okazać się problemem w dłuższym horyzoncie czasu. Już kilkadziesiąt lat temu Joseph Schumpeter pisał o tzw. twórczej destrukcji: kryzysy niszczą, ale też tworzą – nowe, efektywniejsze firmy.

 

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009  (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na X Forum Korporacyjne nt. „Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie” które odbędzie się 28 października b.r. w Warszawie w Hotelu InterContionental.

Forum organizowane jest przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wśród gości, którzy potwierdzili swój udział w Forum są: Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Richard Pelly, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński i wielu innych.

 

Udział w Forum jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane wg kolejności na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Więcej informacji na: www.forumkorporacyjne.pl

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odebrała z rąk przewodniczącego Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” nagrodę specjalną dla PARP za wprowadzenie wyjątkowych i skutecznych rozwiązań w zakresie polityki socjalnej.

więcej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE przy KAPE S.A. serdecznie zaprasza do udziału w III Konferencji z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce". Program IEE (część Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP) finansuje działania rozpowszechniająco-promocyjne w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Handel i usługi świadczone drogą elektroniczną w Polsce – podstawowe zagadnienia prawne”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 25 października 2010 r. (poniedziałek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Lato” w godz. 10:30 - 14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 22 października br., e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rekrutacja na seminarium została zakończona z powodu wyczerpania puli miejsc.


Program seminarium (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Jak uczestniczyć w europejskich zamówieniach publicznych i w zamówieniach publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 15 października 2010 r. (piątek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Wiosna” w godz. 10:30 - 14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 14 października br., e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Rejestracja zakończona.


Program seminarium (pobierz plik)