2013 - IV kwartał

Niniejsza prezentacja zawiera kluczowe dane na temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich podmiotów. Znajdą tu Państwo informacje o liczbie i strukturze polskich MSP, ich sytuacji finansowej, aktywności rozwojowej, źródłach finansowania inwestycji, liczbie pracujących i zatrudnionych, a także stopniu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku. Aktualizacja dotyczy nowego dodatkowego konkursu w ramach Działania 8.2 PO IG.W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji o kolejnych konkursach będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia polskojęzyczną wersję podręcznika do marketingu i budowania marki klastra. W chwili obecnej publikacja jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej. Oryginalna, angielskojęzyczna wersja publikacji, która została również wydana drukiem, powstała ponad rok temu, jako jeden z rezultatów projektu międzynarodowego TACTICS.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku.
W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach zakończonej w dniu 19 grudnia br. oceny nadesłanych zgłoszeń do udziału w projekcie Commercialise ostatecznie zostało wybranych 7 coachów (z nadesłanych 36 zgłoszeń) oraz 15 firm z sektora MŚP (z nadesłanych 25 zgłoszeń).

więcej

Podczas uroczystego podsumowania działalności Krajowego Punktu Kontaktowego wyróżniono Bożenę Lublińską-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, za wsparcie w zakresie wdrażania i promocji instrumentów finansowych dla polskich przedsiębiorców w ramach unijnego Programu CIP.

więcej

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu budowy i administrowania systemami internetowymi, o dokonanie szacunkowej wyceny budowy i administrowania portalem internetowym zawierającym bazę danych instytucji szkoleniowych i ich oferty.

więcej