2015 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu. Wprowadzona zmiana dotyczy postanowień zawartych w § 3 ust. 3 Regulaminu. Zmiana polega na przedłużeniu naboru do dnia 28 października 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę wniosków
o udzielenie wsparcia w ramach II rundy naboru programu Wsparcie na uzyskanie grantu - edycja 2015. Dostępna alokacja dla Programu w 2015 r. wynosi 2 000 000 zł.

więcej

W odniesieniu do opublikowanej w maju 2015 r. na stronie PARP listy certyfikatów/ akredytacji/ standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych informujemy, że w okresie 29 maja – 17 września 2015 r. PARP rozpatrzyła 11 wniosków o wpis na ww. listę.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR do dnia 28 października 2015 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie", która odbędzie się 13 października 2015 r. podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Jednym z punktów konferencji będzie podpisanie przez PARP i Turecką Organizację ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOSGEB) Porozumienia o Współpracy.
Więcej informacji tostępnych jest <tutaj>

Europejska Sieć Innowacji w Miejscu Pracy (European Workplace Innovation Network, EUWIN) organizuje razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ekspercki warsztat dla przedstawicieli biznesu. Wydarzenie to będzie miało miejsce 19 października br., poniedziałek, w Warszawie (program).

więcej