2015 - III kwartał

Informujemy, że na stronie internetowej www.popw.parp.gov.pl w ramach dokumentacji do poddziałania 1.3.1 POPW opublikowana została zaktualizowana wersja załącznika numer 6 do Regulaminu konkursu, tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału
w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020 w ramach Programów Operacyjnych:
• Inteligentny Rozwój – PO IR
• Polska Wschodnia – PO PW
• Wiedza Edukacja i Rozwój – PO WER

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany dotyczą postanowień zawartych w § 11 „Konkurencyjność kosztów" oraz § 17 „Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy" umowy.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP, wraz z EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, planują organizację konsultacji poświęconych współpracy biznesowej z Japonią. Spotkanie skierowane będzie przede wszystkim do firm, które posiadają doświadczenie we współpracy z tym krajem i chciałyby podzielić się swoimi opiniami, również na temat ewentualnych przeszkód, jakie napotkały. Przekazane informacje posłużą przygotowaniu ostatecznej wersji raportu TSIA – Trade Sustainability Impact Assessment – przygotowywanego na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach prac nad umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią.

Informujemy, że na stronie internetowej www.popw.parp.gov.pl w ramach dokumentacji do poddziałania 1.3.1 POPW opublikowana została zaktualizowana wersja załącznika numer 3 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Na stronie 2 Instrukcji, w części Okres realizacji projektu uszczegółowiona została treść odnosząca się do pojęcia rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) rozpoczął współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR, ang. the European Bank of Reconstruction and Development) z siedzibą w Londynie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE ma przyjemność zaprosić do udziału w Dniu Polskiej Nauki w Polskim Pawilonie na terenie Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Będzie to konferencja poświęcona tematyce międzynarodowej współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa żywności (Food Security) i energii (Secure, Clean and Efficient Energy), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (HORYZONT 2020).