2015 - III kwartał

Serdecznie zapraszamy do udziału w licznych wydarzeniach organizowanych dla firm przy okazji Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Są one skierowane przede wszystkim do przedstawicieli sektora rolno-spożywczego, life sciences i energetycznego.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję " I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, ogłasza konkurs do Etapu I na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję".

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) i Departament Zamówień Publicznych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (International Organization for Migration, IOM) rozpoczęły współpracę na rzecz wprowadzenia polskich przedsiębiorców w specyfikę zamówień publicznych realizowanych przez IOM.

więcej

Województwo łódzkie w świetle danych BKL to region raczej szans niż zagrożeń. W 2014 łódzkie miało niską stopę bezrobocia rejestrowanego, średnią - ale z tendencją spadkową - stopę bezrobocia wg BAEL, najwyższy odsetek wciąż uczących się, jedną z niższych stóp bezrobocia wśród młodych i najniższą wśród młodych absolwentów uczelni oraz relatywnie wysoki odsetek samokształcących się. Co do wskaźników sugerujących "zagrożenia" zwraca jednak uwagę m.in. jeden z wyższych odsetków długotrwale bezrobotnych. Warto więc podjąć dyskusję o opisanych szansach i zagrożeniach w oparciu o wyniki badań BKL. W programie seminarium zaplanowane zostało wystąpienie w którym realna sytuacja osób młodych na rynku pracy, zostanie przeciwstawiona sytuacji postrzeganej przez samych absolwentów szkół oraz wystąpienie prezentujące wyniki analizy sytuacji trzech grup ludności województwa łódzkiego w wieku produkcyjnym: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w świetle danych z pięciu lat edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Podczas dyskusji zastanowimy się, jak odpowiednio wykorzystać (szanse) lub zniwelować (ograniczenia) obserwowane w województwie?

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu II rundy naboru wniosków do programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

więcej

W związku z ogłoszeniem konkursu zapraszamy Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.