2015 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektu dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa, II Osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, iż został zmieniony wzór Wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiące załączniki nr 2 i załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III.

Więcej...

więcej

Za nami V Konferencja Badawcza PARP. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli w niej udział zarówno jako prelegenci, jak i słuchacze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem spotkania, a także z materiałami, m.in. nagraniami przebiegu konferencji i prezentacjami towarzyszącymi wystąpieniom mówców.

Więcej...

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego poddziałania 2.3.1 PO IR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP". Podczas spotkań potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące poddziałania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ".

W związku z przyjęciem w dniu 10 listopada 2015 r. przez Komitet Sterujący 20. krajowej inteligentnej specjalizacji pn. innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy, w Ministerstwie Rozwoju została uruchomiona procedura utworzenia Grupy Roboczej w ramach ww. specjalizacji.