2015 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, iż został zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu konkursu do Działania 1.4 POPW wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.

więcej

Firmy rodzinne – szanse i wyzwania

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne z trudem, acz dużą determinacją przebija się jako formuła realizacji zadań publicznych w Polsce.

więcej

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi ogłosiły harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok dla Programów Operacyjnych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażu Poddziałania 1.1.1 PO PW „Platformy startowe dla nowych pomysłów".

więcej