Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Dodatkowo możesz uzyskać wsparcie na realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej!

Na spotkaniu ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Poddziałanie 2.3.5 POIR skierowane jest do MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca w Warszawie (wtorek) w Millenium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość:

* Telefon (wraz z nr. kier.):

* Email:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: trzy + trzy =

Administratorem danych uczestników spotkań informacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programów Operacyjnych (POWER, POPW, POIR) perspektywy finansowej 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane przetwarzane są w celu udziału użytkownika w wydarzeniu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Osobom, które podały swoje dane osobowe w ww. celu przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.plWyślij formularz

 

id: 50138