Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla start-upów. Samo finansowanie nie gwarantuje start-upom komercyjnego sukcesu. Niezbędne są działania, dzięki którym proponowane rozwiązania będą wprowadzone na rynek i zaczną przynosić dochody.

Podczas Warsztatu numer I ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne, w ramach którego akceleratory pomogą  start-upom rozwinąć ich produkty, zwiększą innowacyjność średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pomogą w stworzeniu rozwiązań, które będą miały szansę rywalizować na światowych rynkach.  Przedstawione zostaną sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zasady dotyczące realizacji projektów, a także ekspert udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Na Warsztacie numer II eksperci omówią dwa nowe instrumenty finansowe: „Pożyczka na rozwój” – pożyczka na modernizację parku maszynowego oraz Wsparcie prawne dla start-upów- indywidualne wsparcie prawne świadczone przez kancelarie prawne wybrane przez PARP. Dodatkowo zostaną przedstawione dwa projekty międzynarodowe: CrossEUWBA - projekt wspierający współpracę kobiecych startupów z aniołami biznesu oraz Impact Connected Car - program akceleracyjny, który stworzy samochód przyszłości. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje o zasadach aplikowania, udzielania wsparcia i realizacji poszczególnych programów/projektów, a także uzyskają odpowiedzi na pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w Warszawie.

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Wybierz warsztat:

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość:

* Telefon (wraz z nr. kier.):

* Email:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: cztery + trzy =

Administratorem danych uczestników spotkań informacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programów Operacyjnych (POWER, POPW, POIR) perspektywy finansowej 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane przetwarzane są w celu udziału użytkownika w wydarzeniu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Osobom, które podały swoje dane osobowe w ww. celu przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.plWyślij formularz

 

id: 50144