Aktualności 2007

 

Partner przedsiębiorcy. Ogólnopolski informator KSU dla MSP  2001 Od kilku lat w Polsce prowadzone są działania mające na celu stworzenie krajowego systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Stworzona została Sieć Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), wprowadzane są ujednolicone standardy jakości pracy ośrodków i świadczenia usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. Obecnie, w ramach działań powstającego systemu, bezpośrednio na rzecz MSP prowadzone są projekty finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji programu zapisanego w dokumencie "Kierunków działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 r.". Istotną pulą środków, przeznaczanych na wsparcie tego sektora gospodarki, będą również środki pochodzące z pomocy Unii Europejskiej.

W chwili obecnej, na bazie zebranych doświadczeń oraz realizowanych na bieżąco programów, tworzone są podstawy pełnego systemu KSU. Modelowe rozwiązania mają w przyszłości stanowić podstawę systemu, poprzez który będą przepływały znaczące środki budżetowe oraz pochodzące z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

więcej

 

 
Przedsiębiorco - skorzystaj!  2003 W publikacji znajdą Państwo informacje o różnych formach pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dane teleadresowe ośrodków gdzie można uzyskać dodatkowe, szczegółowe informacje.
Opracowanie zawiera informacje aktualne na dzień 31 listopada 2003 r. i opisane w nim warunki korzystania z dotacji mogą ulec istotnym zmianom.
 
 
 

więcej

 

Partner przedsiębiorcy. Ogólnopolski informator KSU dla MSP  2003 System wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce to struktura zaangażowana we wdrażanie programów służących wzmocnieniu sektora MSP w Polsce, obejmująca zarówno sieci i struktury organizacyjne oraz instytucjonalne, jak i instrumenty wsparcia skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Rozwijający się system wsparcia MSP, w oparciu o sieć ośrodków KSU jest, w opinii służb Komisji Europejskiej, dobrym fundamentem dla przyszłego systemu wdrażającego instrumenty na rzecz rozwoju gospodarki współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych. Instrumenty dostępne dla MSP i ewentualnie dla innych beneficjentów będą realizowane poprzez system obejmujący współpracę organizacji spełniających funkcje zarządzania i realizacji usług.

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz małych i średnich przedsiębiorców usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i proinnowacyjne.

 

więcej