Perspektywa finansowa 2007-2013

Na lata 2007-2013 Agencja dysponowała łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypadało na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld EUR, następnie na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld EUR oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - 672 mln EUR.

 

Programy zakończone

 • Fundusz pożyczkowy dla kobiet
 • Ankiety do PHARE99
 • EXPROM - Program Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Fundusze kapitału zalążkowego
 • IDEA - Projekt utworzenia Interaktywnej Bazy Danych Przedsiębiorstw i Stowarzyszeń
 • III Wieloletni Program dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Infrastruktura - Phare 2000
 • Inicjatywa EUREKA
 • Inicjatywa I i II - Wsparcie Unii Europejskiej dla Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego i Hutnictwa Żelaza i Stali
 • Inicjatywa III - Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji hutnictwa
  Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczych
 • Phare 2000 Krajowy Program Rozwoju Eksportu
 • Phare 2000 Krajowy program rozwoju MSP
 • Phare 2001 ODBUDOWA
 • Program Unii Europejskiej ODBUDOWA
 • Pomoc dla MSP poszkodowanych przez klęski żywiołowe 2001
 • Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Program dla Warmii i Mazur oraz Podkarpacia
 • Program Gmina Przyjazna Inwestorowi
 • Program Innovation Express
 • Program SME Finance Facility
 • Programy Promocji Eksportu MGPIPS
 • Projekt Pomocy Technicznej
 • Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • SAPARD - program rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • STEP I - Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce
 • STEP II - Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce
 • System zamówień ONZ
 • TOURIN III - Program Unii Europejskiej
 • V Program Ramowy 1998-2002
 • VI Program Ramowy
 • Wieloletni Program na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości
 • Współpraca polsko-flandryjska
 • Archiwum Programu Phare
id: 143