Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dzięki zasadzie konkurencyjności Beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wszyscy Beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zobligowani są do upubliczniania w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego oraz wyników postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

Dodatkowo informujemy, że Baza Konkurencyjności umożliwia również publikowanie przez Beneficjentów zapytań ofertowych dotyczących zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tyś. zł netto włącznie tj. zamówień realizowanych w trybie uproszczonym poprzez dokonanie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6 sekcja 6.2 pkt 4) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dodatkowy obowiązek upublicznienia zamówień w tym przedziale wartościowym dotyczy Beneficjentów PO IR oraz PO PW.

id: 48633