Benchmarking parków technologicznych w Polsce
W okresie od grudnia 2007 do kwietnia 2008 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firma ECORYS Polska zrealizowała projekt pn."Benchmarking parków technologicznych w Polsce". Był to pierwsze tego typu badanie, którym objętych zostało w sumie 30 parków. Stanowiło ono próbę zdefiniowania najlepszych praktyk oraz opracowania wniosków i zaleceń mających na celu zwiększenie efektywności działania i poprawę pozycji konkurencyjnej parków.
WYJAŚNIENIE Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do Raportu „Benchmarking parków technologicznych w Polsce"

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie wyjaśnia, że w odniesieniu do jednego z przebadanych parków - Wrocławskiego Parku Technologicznego - wystąpiły rozbieżności w interpretacji danych pomiędzy raportem „Benchmarking parków technologicznych w Polsce” a wynikami ankiet przeprowadzonych wśród lokatorów Parku.
Na str. 146 Raportu pojawiło się sformułowanie: „Firmy ulokowane w parku, które odpowiedziały na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej opinii na temat funkcjonowania WPT, były raczej niezadowolone z działalności parku. Podstawowe zarzuty to złe zarządzanie parkiem i niedopasowana oferta parku do potrzeb zlokalizowanych tam firm”.
Opinia ta jest dla Wrocławskiego Parku Technologicznego krzywdząca i nie oddaje stanu faktycznego wynikającego z całości pozyskanych danych w obszarze „efektywność parku”. Zachodzi zasadnicza rozbieżność pomiędzy cytowanym komentarzem a wynikami ankiet, które obrazują inny stan rzeczy.
Ankiety przeprowadzono w 22 firmach ulokowanych w WPT, przy czym tylko 3 firmy odpowiedziały, że Park jest zarządzany „raczej źle”, 4 uznały że Park jest zarządzany „średnio”, natomiast aż 13 firm oceniło zarządzanie jako „raczej dobre” i „bardzo dobre” (prawie 60%). Stopień dostosowania oferty parku do potrzeb przedsiębiorstw tylko 2 badane firmy oceniły jako „raczej zły”, 5 firm jako „średni”, a 12 firm (prawie 55%) jako „raczej dobry” i „bardzo dobry”. Ponadto Wrocławski Park Technologiczny uzyskał wysokie wartości wskaźników dynamiki zatrudnienia w firmach zlokalizowanych w parku oraz udziału środków pozyskanych na rozwój infrastruktury technicznej w ostatnich 3 latach w wydatkach inwestycyjnych ogółem. Pozostałe wskaźniki dla Parku kształtowały się również powyżej średniej.Raport podsumowujący wyniki badania znajduje się poniżej.


id: 4015