Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje.Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia ogłoszenia naboru tj. od 8 września 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku.  
 
Egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami (w zaklejonej kopercie) wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Całkowity czas przeznaczony na ocenę wniosków nie powinien przekroczyć 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków.

Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje jest przeznaczone na zakup usługi badawczo-rozwojowej, realizowanej przez jednostkę naukową, mającej na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa (konieczne jest, by usługa badawczo-rozwojowa była zgodna z pozycją 73 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług).
Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.
Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Program Bon na innowacje będzie dostępny w latach 2008-2010 i zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Budżet programu w 2008 r. wynosi 9,15 mln zł.

Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 10 listopada w 2008 r.

Poniżej przedstawiamy dokumentację dotyczącą programu oraz podstawowe warunki uzyskania wsparcia, w tym Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje oraz Wytyczne dla Wnioskodawców.
 
id: 5244