Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających formalne kryteria wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020.

id: 48672