Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

W latach 2014 – 2020 PARP będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych:

Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty w perspektywie 2014-2020 będą mogli uzyskać wsparcie w ramach w.w. programów operacyjnych.

Wśród głównych obszarów aktywności Agencji należy wskazać: rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, rynek start-upowy oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, jak również dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Dysponując kwotą 3,6 mld euro na poszczególne programy operacyjne (PO IR - 1,9 mld euro, PO PW – 1,6 mld euro, PO WER – 90 mln euro), PARP będzie aktywna w udzielaniu wsparcia finansowego w latach 2014-2020.

Dodatkowych informacji można również szukać bezpośrednio na stronie Funduszy Europejskich.

id: 303