logo pl mg          logo mg

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet pobierz plik

Załącznik numer 1 do Regulaminu pobierz plik

Załącznik numer 2 do Regulaminu pobierz plik

Załącznik numer 3 do Regulaminu pobierz plik

Załącznik numer 4 do Regulaminu pobierz plik

Załącznik numer 5 do Regulaminu pobierz plik

Załącznik numer 6 do Regulaminu pobierz plik

Instrukcja do Generatora Wniosków pobierz plik

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór Wniosku o udzielenie pożyczki pobierz plik

Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik

 

 

 

WZÓR UMOWY POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór Umowy pożyczki pobierz plik

Załącznik nr 3 – Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego pobierz plik

Załącznik nr 4 - Wzór Harmonogramu spłaty pożyczki pobierz plik

Załącznik nr 5 - Wzór Wniosku o wypłatę pożyczki pobierz plik

Załącznik nr 6 - Wzór Sprawozdania końcowego pobierz plik

Załącznik nr 7 - Wzór Weksla pobierz plik

Załącznik nr 8 - Wzór Deklaracji wekslowej pobierz plik

 

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY POŻYCZKI

 Wzór Oświadczenia o adresie zamieszkania Wnioskodawcy pobierz plik

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) pobierz plik

Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik

Wzór Deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności pobierz plik

Oświadczenie o stanie majątkowym poręczyciela (osoba fizyczna) pobierz plik

Oświadczenie poręczyciela / poręczycieli pobierz plik

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 1609) pobierz plik

 

id: 46738