Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik, pobierz plik

Wzór arkusza oceny formalnej pobierz plik

Wzór arkusza oceny merytorycznej pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór raportu z wykonanego projektu pobierz plik, pobierz plik

Wzór wniosku o płatność pobierz plik, pobierz plik

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik, pobierz plik

Oświadczenie Wykonawcy pobierz plik, pobierz plik

Ankieta kwalifikowalności VAT pobierz plik, pobierz plik

 

Wzory dokumentów do umowy

Deklaracja o niekaralności osoby fizycznej pobierz plik, pobierz plik

Deklaracja o niekaralności osoby prawnej pobierz plik, pobierz plik

Oświadczenie o zakazie subwencji pobierz plik, pobierz plik

Dokumenty pomocnicze

Lista identyfikatorów gmin pobierz plik

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (opracowany tekst jednolity rozporządzenia według stanu na dzień 19.11.2014 r., nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby wnioskodawców i beneficjentów) pobierz plik

id: 46431