Powiększyło się grono laureatów Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Zwycięzcy Konkursu 23 czerwca 2010r. otrzymali w Warszawie nagrody i wyróżnienia z rąk Pani Grażyny Henclewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki reprezentującej Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka oraz Pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak – Prezesa PARP, Przewodniczącej Kapituły Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Kapituła Konkursu przyznała 4 nagrody główne oraz 6 wyróżnień. Organizatorem Konkursu, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Do XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, zgłoszono 42 innowacyjne projekty. Najwięcej wniosków, bo aż 24 nadesłano z przedsiębiorstw, 16 projektów pochodzi z jednostek badawczo-rozwojowych a 2 od osób fizycznych.

W podziale regionalnym kraju największa liczba zgłoszeń wpłynęła z województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, pomorskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

W tym roku, po raz drugi Nagroda „Polski Produkt Przyszłości” przyznana została w czterech kategoriach: wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej; wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej oraz technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej; technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej.

Najwięcej projektów zgłoszono w kategorii rozwiązań znajdujących się w fazie przedwdrożeniowej - 30 wniosków, zaś w kategorii rozwiązań w fazie wdrożeniowej (nowa kategoria wprowadzona w roku ubiegłym) - 12 wniosków. W tej ostatniej kategorii rozwiązania mogły być wdrożone do praktyki produkcyjnej co najmniej od 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 21 miesięcy przed datą zgłoszenia do Konkursu.

Konkurs kierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorców, jednostek badawczych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych oraz indywidualnych wynalazców z kraju i Unii Europejskiej.

Rozwiązania zgłaszane do konkursu oceniane były przez najwyższej klasy niezależnych ekspertów - specjalistów z różnych dziedzin nauki, którzy złożyli deklarację bezstronności i poufności. Szczególnie punktowana była innowacyjność rozwiązania, wykorzystanie surowców wtórnych, oszczędność energii oraz zapotrzebowanie rynku na zgłaszany produkt.

Przyznana została także specjalna Nagroda Ministra Gospodarki „eCO2 innowacja” dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Otrzymał ją projekt „Stałe paliwo odnawialne marki FUID” zgłoszony przez Fluid Kooperacja Sp. z o.o z Sędziszowa.

W uroczystości wręczenia nagród, jak co roku, udział wzięli laureaci poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, przedstawiciele władz państwowych, instytucji publicznych, świata nauki i biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz media. Uroczystość uświetnił występ kwartetu OP&UM. Galę poprowadziła Pani Joanna Dukaczewska. Głównymi bohaterami uroczystości byli jednak laureaci, twórcy innowacyjnych rozwiązań.

Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkową statuetkę, dyplom a także prawo do posługiwania się w promocji swojego produktu Znakiem i Hasłem „Polski Produkt Przyszłości”.

 

 

Tegoroczni laureaci i wyróżnieni:

 

1. Kategoria „Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”

 

NAGRODĘ w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” otrzymał projekt pt.: „Granulowany nawozowy siarczan magnezu MagPlon® MgS” zgłoszony przez Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A z siedzibą w Alwerni.

MagPlon®MgS to nawóz o dużym znaczeniu dla wysokości i jakości plonów uzyskiwanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest wyrobem o znacznie bogatszym składzie i szerszym wachlarzu możliwości stosowania, od nawozów dotychczas stosowanych. Unikalne zestawienie soli magnezowych o zróżnicowanej rozpuszczalności zapewnia szczególnie atrakcyjne cechy użytkowe wyrobu. MagPlon®MgS zapewnia roślinie magnez, siarkę i wiele innych makro i mikro elementów, w warunkach polowych, zarówno w dawkach uderzeniowych, jak i przez cały okres wegetacji. Innowacyjny skład, działanie i sposób wytwarzania siarczanu magnezu MagPlon®MgS pozwala postrzegać ten nawóz jako produkt przyszłości.

 

W kategorii tej przyznano trzy wyróżnienia. Otrzymały je następujące projekty:

 

  • „Stałe paliwo odnawialne marki FLUID” zgłoszony przez Fluid Kooperacja Sp. z o.o. z Sędziszowa.

Paliwo marki FLUID to nowe, czyste ekologicznie, wysokoenergetyczne paliwo z biomasy roślinnej. Spółka Fluid Kooperacja z Sędziszowa przygotowuje linię technologiczną wraz z urządzeniami współpracującymi do produkcji biowęgla ze słomy, jak również ze zrębków wierzby energetycznej. Biowęgiel jest paliwem o wysokiej wartości opałowej, wysokiej zawartości węgla, niskiej temperaturze zapłonu oraz niskiej wilgotności. Jego duży potencjał innowacyjny wyraża się wysoką gęstością energii, bardzo dobrymi własnościami mielenia, czystością ekologiczną i ciągłością produkcji. Biowęgiel ma nieograniczoną przydatność m.in. w energetyce, rolnictwie a także jako paliwo do ogniw węglowych.

 

  • „ Elementy konstrukcyjne ECOinterWOOD z kompozytów drewno - polimer” zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INTERMET Sp. z o.o. z Człuchowa.

Celem projektu jest uruchomienie produkcji elementów konstrukcyjnych – profili ECOinterWOOD wytworzonych z kompozytów polimer – drewno. Kompozyty te otrzymane zostaną z odpadowych surowców drzewnych oraz odpadowych tworzyw sztucznych powstających przy recyklingu makulatury. Odpady surowców drzewnych zostaną wytworzone w automatycznej linii, która przerabia odpadowe sortymenty drewna, rośliny szybko rosnące, wierzbę energetyczną, różę bezkolcową oraz wybrane odpady rolnicze. Eliminowane są więc z produkcji stosowane do tej pory pełnowartościowe tworzywa sztuczne a przede wszystkim pełnowartościowe drewno gabarytowe. Nowe produkty będą posiadały doskonałe właściwości wytrzymałościowo-eksploatacyjne oraz ogromne możliwości zastosowań inżynieryjnych i wzorniczych, także w warunkach zewnętrznych.

 

  • „Kombajn ścianowy typu KSW – 1500EU z elektrycznym napędem posuwu” zgłoszony przez: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A z Zabrza.

Kombajn ścianowy wąskoramionowy typu KSW – 1500 EU z elektrycznym napędem posuwu to całkowicie nowy projekt maszyny górniczej znajdującej zastosowanie w przemyśle wydobywczym branży górniczej węgla kamiennego. Przeznaczony jest do pracy w kompleksach ścianowych o dużej wydajności, dzięki wysokim parametrom technicznym. Szereg innowacji wprowadzonych w kombajnie, unikatowych w skali światowej, powoduje, że praca w ścianach zagrożonych wybuchem metanu staje się bezpieczna. Do takich rozwiązań zaliczyć można m.in. zabudowaną na kombajnie powietrzno – wodną instalację zraszającą. Zaawansowana technika diagnostyczna pozwala na efektywną i bezpieczną eksploatację pokładów węgla przy dużym komforcie obsługi.

 

2.  Kategoria „Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”

 

NAGRODĘ w kategorii  „Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” otrzymał projekt pt.: „Sterowniki energetyczne z analizatorem jakości energii” zgłoszony przez Instytut Tele – i Radiotechniczny z Warszawy.

Nowa generacja sterowników energetycznych z wbudowanym analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych (od -40 stopni C do +55 stopni C), to znaczący krok w rozwoju wielofunkcyjnych urządzeń zabezpieczeniowych dla energetyki. Jest to nowatorskie w skali światowej połączenie funkcji zabezpieczeniowych z w pełni funkcjonalnym analizatorem jakości energii. Zastosowanie ich pozwala na wyeliminowanie kosztownych analizatorów wolnostojących, minimalizację strat produkcyjnych i przesyłowych energii, redukcję zużycia energii a także na poprawę jakości i niezawodności dostarczanej energii.

To unikatowe rozwiązanie na skalę światową, nie posiadające odpowiednika w swojej klasie.

 

Wyróżnienie w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” otrzymał projekt pt.: „Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP” zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o z Koszalina.

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP to pierwsze polskie urządzenia do tłoczenia ścieków sprężonym powietrzem spełniające zharmonizowaną normę europejską PN-EN 12050-1. EPP są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, które nie wymagają stałej obsługi. Przeznaczone są do przepompowywania ścieków komunalnych w systemach kanalizacji ciśnieniowej, w szerokim zakresie wydajności i wysokości podnoszenia jedynie za pomocą sprężonego powietrza. Jest to układ bez pompy. EPP nie powodują zamułowania, umożliwiają tłoczenie ścieków na bardzo duże odległości lub wysokości, są odporne na zatory powstające w rurociągu. Rozwiązanie to pozwala na etapową budowę całej sieci kanalizacyjnej bez negatywnego oddziaływania na środowisko i najbliższe otoczenie.

 

3. Kategoria „Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” 

 

NAGRODĘ Polski Produkt Przyszłości w kategorii „Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” otrzymuje projekt pt.: „Terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym szczepie Salmonella” zgłoszony przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Ten projekt to nowa metoda leczenia nowotworów litych u ludzi i zwierząt przy użyciu modyfikowanego genetycznie szczepu bakterii Salmonella. Zmodyfikowane bakterie lokalizują się w tkance nowotworowej a następnie wnikają do wnętrza komórek, gdzie uruchamiają proces ich samozniszczenia prowadzący do pobudzenia komórek układu odporności. Proponowana terapia przeciwnowotworowa wykazuje działanie terapeutyczne poprzez połączenie bezpośredniego efektu bakterii na komórki nowotworowe oraz mobilizację przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odporności pacjenta. To nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów cierpiących na nowotwory lite, czyli m.in. nowotwory jelita grubego, płuc, piersi, żołądka, a prawdopodobnie także inne choroby nowotworowe. Technologia jest modułowa, a więc posiada duży potencjał rozwoju m.in. dzięki zmianie przeciwciała użytego do celowania terapii.

 

Wyróżnienie w kategorii „Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”  otrzymuje projekt pt.: „Technologia wytwarzania bioglikolu propylenowego z gliceryny odpadowej” zgłoszony przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z Kędzierzyna – Koźla.

Ideą projektu jest przetwarzanie nadmiernej ilości gliceryny w glikol propylenowy o znacznie większej wartości rynkowej niż sama gliceryna. Proces ten będzie realizowany drogą uwodornienia gliceryny i będzie bezodpadowy. Wdrożenie nowej technologii rozwiąże problem zagospodarowania odpadowej gliceryny z produkcji biodiesla co pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska, pozwoli obniżyć cenę produkcji bioglikolu propylenowego i w wielu obszarach umożliwi zastąpienie nim surowców pochodzenia petrochemicznego stosowanych dotychczas. Wykorzystanie gliceryny jako surowca przyczyni się tym samym do wsparcia producentów biopaliw. Opracowana technologia będzie stanowiła zupełnie nowy produkt na rynku nie mający odpowiednika zarówno w kraju jak i na świecie.

 

4. Kategoria „Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej” 

 

NAGRODĘ w kategorii „Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”  otrzymał projekt pt.: „Technologia wytwarzania substancji aktywnej imatinib” zgłoszony przez Instytut Farmaceutyczny z Warszawy.

Projekt dotyczy technologii wytwarzania substancji z grupy pochodnych                         2-anilinopirymidyny, znanej pod nazwą imatinib. Związek ten jest używany jako substancja aktywna leku powodującego zahamowanie rozwoju białaczek, nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego i włókniakomięsaków skóry. Istota projektu polega na odkryciu możliwości otrzymywania substancji aktywnej w innej od zastrzeżonej przez dotychczasowych wytwórców stabilnej formie polimorficznej, a następnie opracowaniu i opatentowaniu sposobu wytwarzania substancji w tej właśnie formie i wdrożeniu tego sposobu do produkcji w skali technicznej. Pozwoli to wprowadzenie znacznie tańszego odpowiednika krajowego i zwiększenie dostępności tej nowoczesnej terapii dla szerszego kręgu pacjentów.

 

Wyróżnienie w kategorii „Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”  otrzymał projekt pt.: „Zrobotyzowane ukosowanie blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego” zgłoszony przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – PIAP z Warszawy.

Ukosowanie blach tradycyjnie wykonywane jest ręcznie przy wykorzystaniu tzw. sekatorów, przyrządów ułatwiających prowadzenie palnika. Taki proces jest bardzo pracochłonny, a efekt z punktu widzenia jakości często nie jest zadowalający. Prezentowana technologia jest przeznaczona do automatycznego fazowania blach. Narzędziem tnącym jest palik plazmowy prowadzony przez robota przemysłowego. Tor ruchu palnika jak i kąt jego nachylenia są programowane, a następnie odtwarzane w pracy automatycznej robota. Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w technologii to także: system kontroli szerokości fazy, przejezdna – poruszająca się wzdłuż stanowiska kabina ochronna oraz system wentylacji stołów. Technologia zapewnia wysoką i stabilną jakość wykonywanych faz a także zdecydowanie wyższą wydajność.

 

Więcej informacji na temat działań PARP w obszarze wsparcia innowacyjności znaleźć można na stronie Portalu Innowacji www.pi.gov.pl.

Informacje na temat Konkursu znaleźć można w serwisie www.ppp.pi.gov.ppl oraz pod numerem tel. (22) 432 83 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

id: 16210