Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest programem, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych Pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej.

DLA KOGO: O uzyskanie Pożyczki mogą się ubiegać kobiety wykonujące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą.

CEL: Fundusz powstał z myślą o wsparciu aktywizacji zawodowej kobiet, poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez zachęcenie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet  powinien się przyczynić do redukcji problemu bezrobocia wśród kobiet.

NA CO: Środki pochodzące z pożyczki będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

- zakupu: środków trwałych bez nieruchomości; usług innych niż doradcze; wartości niematerialnych i prawnych, a także materiałów i wyposażenia;

- adaptacji obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

- ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

KWOTY: Wartość udzielanej Pożyczki musi się mieścić w przedziale od 20 000 zł do 40 000 zł. Ze środków z Pożyczki można sfinansować do 95% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia.

PREFERENCJE: O preferencyjnym charakterze Pożyczki decyduje:

- stałe oprocentowanie wynoszące 2% w stosunku rocznym.

- możliwość zawieszenia spłaty kapitału i odsetek tj. skorzystania z karencji w spłacie nieprzekraczającej jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego Pożyczką. W okresie karencji odsetki nie będą kapitalizowane.

Poniżej znajduje się poglądowy schemat obrazujący jak krok po kroku wygląda przebieg procesu ubiegania się o udzielenie pożyczki * (wersja pdf)

 

* Do prawidłowego podglądu schematu zalecane jest używanie przeglądarki od wersji Internet Explorer 9 lub pobranie wersji pdf.

id: 44198