Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kompleksową interpretację obowiązującego unijnego prawodawstwa dotyczącego funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności wraz z analizą porównawczą dla lat 2000-2006.  Kilka lat po wydaniu książki Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oddajemy do Państwa rąk nową publikację: Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Obie książki mają wiele wspólnego. Po pierwsze, zostały przygotowane przez tych samych autorów, którzy zawodowo są w dalszym ciągu bardzo blisko spraw związanych z funduszami wspólnotowymi. Po drugie, ponownie wydawcą publikacji jest wydawnictwo C.H. Beck, zaś patronem merytorycznym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Po trzecie wreszcie, książka ma formę komentarza do najważniejszego unijnego aktu prawnego poświęconego przygotowaniu i zarządzaniu programami finansowanymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Poprzednia nasza książka dotyczyła prawodawstwa regulującego zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych w latach 2000-2006, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. Ukazała się już po wejściu Polski do Unii Europejskiej, stąd miała praktyczne zastosowanie, gdyż naszemu krajowi od 1 maja 2004 r. przysługiwało kilkanaście miliardów euro z budżetu wspólnotowego przeznaczonego na realizację celów polityki spójności gospodarczej i społecznej. Co prawda do momentu zakończenia prac nad wydaniem tej książki środki finansowe dostępne dla Polski w latach 2004-2006 były jeszcze wydatkowane, ale można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nasz kraj bardzo dobrze wykorzystał możliwości związane z akcesją do UE. Duża w tym zasługa tysięcy osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Być może niektórzy z nich korzystali z naszej poprzedniej książki.

Przystąpienie do Unii Europejskiej dwunastu nowych krajów członkowskich, w większości o dużo niższym poziomie rozwoju gospodarczego w stosunku do państw dawnej Piętnastki spowodowało, że polityka spójności gospodarczej i społecznej stała się jednym z największych wyzwań, przed którymi stanęła Wspólnota. Oto bowiem w stosunkowo krótkim czasie (akcesja dziesięciu krajów w roku 2004 oraz Bułgarii i Rumunii w roku 2007) różnice w zamożności pomiędzy regionami unijnymi znacząco się zwiększyły. Wymagało to od instytucji unijnych podjęcia odpowiednich działań, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do realizacji strategicznego celu polityki spójności, jakim jest „zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów". Jednym z ważniejszych elementów podjętych działań była reforma funkcjonowania polityki spójności gospodarczej i społecznej, co znalazło wyraz w podstawowym akcie prawnym: rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

I to właśnie nowe rozporządzenie jest przedmiotem niniejszej książki. Każdy artykuł tego aktu prawnego opatrzony jest komentarzem, a tam, gdzie było to uzasadnione, konkretnym przykładem praktycznego zastosowania danego przepisu. Większość przykładów odnosi się do polskiej sytuacji - to istotna zmiana w porównaniu z poprzednią książką, gdzie ze względu na bardzo skromne polskie doświadczenia w zakresie przygotowania, a zwłaszcza realizacji programów strukturalnych, większość przykładów czerpaliśmy z krajów dawnej Piętnastki. Staraliśmy się także na bieżąco prowadzić analizę porównawczą z poprzednim okresem programowania. Dla większości artykułów przedstawiliśmy, w jaki sposób podobne przepisy z rozporządzenia 1083/2006 funkcjonowały w latach 2000-2006. Dzięki temu czytelnicy, którzy nie mieli okazji zapoznać się z naszą pierwszą książką, będą mogli ocenić zmiany, jakie w unijnym prawodawstwie regulującym politykę spójności gospodarczej i społecznej dokonały się w dniu wydania komentowanego aktu prawnego.
Będzie to szczególnie istotne dla osób na co dzień zajmujących się problematyką funduszy unijnych, czy to w instytucjach odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie programów strukturalnych, czy to w podmiotach korzystających z unijnego wsparcia - zarówno bezpośrednio, jako beneficjenci, jak i pośrednio - jako wykonawcy projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Ta grupa jest bowiem główną grupą docelową tej publikacji. Naszą książkę adresujemy także do studentów, zarówno studiów magisterskich, jak i podyplomowych. W porównaniu z rokiem 2005, kiedy ukazała się nasza książka Fundusze strukturalne Unii Europejskiej znacząco wzrosła bowiem liczba kierunków, na których obecna jest problematyka funduszy unijnych. Przyczyna jest prosta - co piąte euro przeznaczone na finansowanie polityki spójności będzie wydatkowane w Polsce. W związku z tą „wszechobecnością" pomocy unijnej naszą książkę kierujemy także do osób, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Bo dzisiaj, gdy tablice informujące o unijnym wsparciu dla inwestycji można spotkać praktycznie w każdej polskiej gminie, wiele osób może chcieć się dowiedzieć, w jaki sposób unijne pieniądze trafiają do każdego zakątka naszego kraju. Warto więc sięgnąć do tej książki aby znaleźć w niej odpowiedzi na wiele pytań związanych z przygotowaniem i realizacją wdrażanych w Polsce programów unijnych.

id: 9768