PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Pożyczka na innowację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 16:30 zamknięty zostanie nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski złożone przed terminem zamknięcia naboru poddane zostaną ocenie zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek.

Zapraszamy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę w Polsce do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
  • opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
  • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
  • opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
 6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:
  • opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
  • opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
  • przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

Limity kwot pożyczki:
Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2.000.000,00 zł. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

Oprocentowanie pożyczki:
Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.

Karencja w spłacie pożyczki:
Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat.

Okres spłaty pożyczki:
Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.


Wnioski muszą być złożone w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

Wnioski przyjmowane są na bieżąco

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
pod numerami telefonów:
(022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o pożyczkę na innowację:

Lista plików Dokumenty w formacie RTF (233kB)
Wzory dokumentów dla przedsiębiorców nie prowadzących pełnej księgowości (21kB)
Wzory dokumentów dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość (62kB)
1/12/, ID=295
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-21 13:10:39
Aktualizowany: 2015-06-25 14:52:39
Ilość odsłon: 133358
drukuj