Instytucje otoczenia biznesu Podstawą niniejszego opracowania jest badanie przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od czerwca do września 2004 r. Podmiotem badania były instytucje otoczenia biznesu, które współpracują lub nawiązały sporadyczny kontakt z PARP1. Ankietyzacji poddano ponad 500 instytucji okołobiznesowych. W jej wyniku otrzymano 277 kwestionariuszy badawczych. Znaczna liczba przesyłek zwrotnych może wskazywać na mobilność instytucji lub zawieszenie działalności.

Celem badania było określenie kondycji, przymiotów i relacji z otoczeniem funkcjonalnym instytucji, które wspomagająsferę sektora MSP.
Obszar badania zdefiniowany został zgodnie z obszarem finansowego wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu, określonym w Sektorowym Programie Operacyjnym - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Badanie obejmowało: obszar i zasięg działania instytucji okołobiznesowych, jakość oferty, bariery promocji, grupy odbiorców oraz wielokierunkowe działania podejmowane przez te instytucje na rzecz poprawy jakości oferty/usług: certyfikację, uczestnictwo w sieciach usług, krajową i międzynarodową współpracę wewnątrz sektora instytucji otoczenia biznesu, współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz infrastrukturę teleinformatyczną.

W efekcie uzyskano materiał dotyczący ostatniego roku działalności instytucji, zawierający dane o aktywności instytucji, dane o profilu dokonanych inwestycji i zamierzeniach. W przypadku instytucji, które udostępniają powierzchnię na działalność gospodarczą zebrany materiał obejmuje dodatkowo dane o firmach lokatorach i kryteriach ich kwalifikacji.

 

id: 226