PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

PO IG 1.4-4.1 - pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PO IG Działania 1.4-4.1

 
stopka PO IG

Kategoria "Wniosek o dofinansowanie"

Wróć do spisu kategorii


Pokaż wszystkie odpowiedzi
Odp.: W ramach działania 1.4 - 4.1 PO IG oba podmioty mogą złożyć wnioski o dofinansowanie, każdy w zakresie, w jakim będzie realizował część prac w ramach projektu celowego. Z uwagi na fakt, że możliwe jest realizowanie projektów we współpracy z innymi podmiotami, obaj przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek opisując całościowo projekt celowy, ale przedstawiając jako wydatki kwalifikowane wyłącznie te wydatki, które będą ponosić samodzielnie. Szczegółowego opisu w biznes planie wymagać będzie podział zadań na poszczególne podmioty zaangażowane w realizację projektu celowego. W przypadku przyznania dofinansowania, każda część projektu będzie objęta indywidualną umową z poszczególnymi wnioskodawcami. W przypadku, gdy wnioskodawca - "spółka matka" - samodzielnie złoży wniosek o dofinansowanie i w ramach realizacji projektu będzie korzystać z usług jednostki z nią powiązanej, może dojść do konfliktu interesów. W tej sytuacji wnioskodawca musiałby udowodnić, że pomimo korzystania z usług jednostki powiązanej, zachowane zostały zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji. Np. wnioskodawca będzie w posiadaniu kilu ofert rynkowych dotyczących podobnego zakresu usług, których cena i/lub jakość wskazywać będą, że wybrana oferta jednostki powiązanej jest najkorzystniejsza.Odp.: W tabeli "rachunek zysków i strat", stanowiącej załącznik do Biznes Planu, przyjęto formę obliczeń zgodną ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy do rachunkowości - rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Zgodnie z ustawą - wynik zdarzeń nadzwyczajnych (a zatem zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne) należy ująć w pozycji "Zysk (strata) brutto" a zysk/strata brutto stanowić będą różnicę pomiędzy zyskiem/stratą z działalności gospodarczej a wynikiem zdarzeń nadzwyczajnych. Szczegółowy sposób ujęcia zysku/straty nadzwyczajnej w obliczeniach rachunku zysków i strat wskazuje wymieniony wyżej załącznik do ustawy o rachunkowości tj. załącznik nr 1.Odp.: Przedsiębiorca może w takim przypadku zrealizować część badawczą projektu (działanie 1.4) bez udziału wykonawcy zewnętrznego, uzasadniając jednocześnie we wniosku o dofinansowanie, że posiada do tego odpowiednie zasoby techniczne i wykwalifikowaną kadrę.Odp.: Przedsiębiorca powinien pokazać, że posiada środki na zrealizowanie projektu (nie tylko na część finansowaną ostatecznie z własnych środków, ale także na część, która będzie finansowana w ramach działania 1.4-4.1 i wypłacana jako refundacja poniesionych wydatków). W sytuacji gdy beneficjent posiłkuje się zewnętrznym źródłem finansowania (w przypadku, gdy projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu) do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopię promesy kredytowej/leasingowej, stanowiące załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do Regulaminu przeprowadzania konkursu 1.4-4.1 PO IG, bądź kopię umowy kredytowej. Wnioskodawca nie ma obowiązku blokowania środków na rachunku czy lokacie. Z dokumentów finansowych przedsiębiorcy powinno jednak wynikać, że jest w stanie sfinansować projekt.Odp.: Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w wysokości całkowitej kwoty wydatków (kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych). Tak więc niedopuszczalne jest, by przedsiębiorca gwarantował jedynie część całkowitych wydatków wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie w przepływach finansowych wnioskodawca powinien uwzględnić planowane zaliczki oraz płatności pośrednie co wpłynie na jego sytuację finansową.Odp.: Warunkiem uzyskania wsparcia na realizację części dotyczącej wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych jest m.in. przedstawienie jednostce wdrażającej przez przedsiębiorcę sprawozdania, potwierdzającego zakończenie badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych wsparciem oraz badań rynkowych, potwierdzających celowość wdrożenia wyników badań i prac. Nie jest zatem możliwe odstąpienie od obowiązku ich przeprowadzenia. Badania rynku powinny jednak uwzględniać potencjalnego odbiorcę a jego list intencyjny dodatkowo potwierdzać zapotrzebowanie na dany produkt.Odp.: Badania rynku należy przeprowadzić po zakończeniu prac badawczych. Koszt przeprowadzenia badań rynkowych może zostać uznany za koszt kwalifikowany w ramach II etapu projektu (po uruchomieniu części wdrożeniowej projektu). Przedsiębiorca zobowiązany jest zapisami umowy do przedłożenia badań rynkowych wraz z wnioskiem o płatność końcową dla I etapu realizacji projektu.Odp.: W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu konieczne jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Tylko takie koszty mogą zostać uznane za koszty osobowe personelu zaangażowanego w projekt. W przypadku umów zlecenia / umów o dzieło na przeprowadzenie badań koszty te będą się mieścić w pozycji "Zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego".Odp.: W przypadku realizacji projektu przedsiębiorca związany jest przepisami ustawy prawo zamówień publicznych bez względu na poziom dofinansowania przyjęty dla działań 1.4-4.1. W przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia kryteria wymienione w art.3, ust.1, pkt.5 niniejszej ustawy, zobowiązany jest do jej stosowania, a udzielając zamówienia publicznego powinien kierować się także Zaleceniami Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z 29 lutego 2008 r.Odp.: W przypadku realizacji części badawczo - rozwojowej projektu kosztem kwalifikowanym mogą być koszty amortyzacji sprzętu i aparatury, natomiast w trakcie realizacji części II - wdrożeniowej zakup sprzętu/aparatury na rzecz wdrożenia wyników prac badawczych.Odp.: Eksport towarów produkowanych w efekcie realizacji projektu absolutnie nie jest zabroniony. Podane wykluczenie dotyczy pomocy finansowej, która nie może być bezpośrednio związana z ilością wytworzonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.Odp.: W ramach działania 1.4-4.1 wyłączenie w sektorze górnictwa węgla kamiennego ma charakter wyłączenia przedmiotowego, co oznacza, że dopuszczalne jest by podmiot zaangażowany w tym sektorze wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działalności nie związanej z sektorem górnictwa węgla. Należy jednak pamiętać o ściśle określonych kryteriach kwalifikowalności jakie musi spełnić wnioskodawca oraz przedsięwzięcie, aby dany projekt uzyskał wsparcie ze środków unijnych. Kryteria w zakresie kwalifikowalności projektów mogących uzyskać wsparcie w ramach działań 1.4-4.1 określa dokumentacja zamieszczona na naszej stronie internetowej.Odp.: Udział innego podmiotu w zakresie finansowania przedsięwzięcia jest jak najbardziej możliwy, przy czym to wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia we wniosku sfinansowania całkowitej wartości projektu oraz do prawidłowego wykazania źródeł finansowania planowanych wydatków. Dodatkowo rozliczeniu będą podlegać wyłącznie wydatki poniesione przez Beneficjenta (czyli przedsiębiorcę będącego stroną umowy).Odp.: Wydatki związane z zakupem materiałów do badań należy ująć w Harmonogramie zadań stanowiącym załącznik C5 do biznes planu w kategorii wydatków "koszty ogólne i operacyjne".W przypadku gdy planowane do zakupu materiały będą wykorzystywane w kilku zadaniach związanych z badaniami, należy koszt ten odpowiednio wyliczyć i przyporządkować do właściwego zadania.Kwota zaplanowana w wydatkach ogólnych i operacyjnych może maksymalnie wynosić 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na I etapie realizacji projektu (działanie 1.4).Odp.: Koszt certyfikatu nie jest kosztem kwalifikowalnym w przypadku działania 1.4. Za kwalifikowalny może natomiast zostać uznany koszt usług doradczych/zakup badań/usług równorzędnych, będących przygotowaniem do uzyskania certyfikatu, tak jak wskazuje par. 5, ust. 2, pkt e Regulaminu Konkursu Pilotażowego. Tak więc koszt uzyskania certyfikatu w rozumieniu opłaty administracyjnej nie jest kosztem kwalifikowalnym.Odp.: Koszty przeprowadzenia badań rynkowych i analiz ekonomicznych mogą stanowić koszty kwalifikowalne i należałoby ująć je w działaniu 4.1 w ramach kategorii wydatków "usługi doradcze".Odp.: Koszty związane ze zgłoszeniem do ochrony patentowej nie stanowią kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 1.4-4.1, gdyż nie są one elementem prowadzonych badań przemysłowych czy prac rozwojowych. Można natomiast rozważyć możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w tym zakresie w ramach działania 5.4, którego celem jest upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.Odp.: W ramach działania 1.4-4.1 przewidziano współpracę z podmiotem zewnętrznym w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada odpowiednich zasobów do realizacji projektu w tej części. Informacje dotyczące posiadanych przez taki podmiot zasobów powinny zostać podane w pkt. C.1.3 biznes planu oraz C.1.6, gdzie należy opisać parametry techniczne charakteryzujące przedmiot jaki powstanie w wyniku realizacji I części projektu. Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o formę takiej współpracy. Jednak aby koszty podmiotu zewnętrznego mogły być uznane za koszty kwalifikowane podmiot ten musi działać na zasadzie podwykonawcy, czyli realizować prace zlecone mu i opłacone przez Wnioskodawcę.Odp.: Poprzez koszty ceny nabycia/wytworzenia innych aktywów należy rozumieć koszty związane z nabyciem / wytworzeniem aktywów niezbędnych do wdrożenia wyników I etapu realizacji projektu. Koszty te definiuje art.28, ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Cenę nabycia stanowi cena zakupu bez podatku VAT. Natomiast koszty wytworzenia to koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu oraz uzasadnione koszty pośrednie. Należy w przypadku uwzględnienia w budżecie projektu takich kosztów mieć na uwadze, że niedopuszczalne jest by stały w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami w zakresie kwalifikowalności w ramach funduszy strukturalnych oraz programu. Tak więc niedopuszczalne jest by ująć w ramach tych kosztów w budżecie projektu np. różnice kursowe.Odp.: W opisanym poniżej przypadku nie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach działania 1.4-4.1 PO IG. Realizatorem projektu zgodnie z regulaminem konkursu może być przedsiębiorstwo z sektora MSP. Jest ono odpowiedzialne za przeprowadzenie prac badawczych (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe) a także wdrożeniowych. Wdrożenie projektu powinno mieć miejsce w przedsiębiorstwie-wnioskodawcy. Z opisu wynika, że część wdrożeniową realizowałaby politechnika jako partner. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ nie doszłoby do komercjalizacji wyników badań u wnioskodawcy. Partnerstwo w działaniu 1.4-4.1 PO IG jest dopuszczalne, ale należy pamiętać, że każdy z partnerów składa wniosek na swoją część projektu oddzielnie i jego projekt musi spełnić wszystkie określone w Regulaminie kryteria. W Państwa przypadku politechnika jako podmiot nieuprawniony w ogóle nie może ubiegać się o wsparcie. Nie ma przeciwwskazań natomiast, aby politechnika była podwykonawcą w projekcie, wybranym przy zachowaniu wszelkich kryteriów wyboru podwykonawcy zawartego w dokumentacji konkursowej. Reasumując - przedsiębiorstwo może ubiegać się o wsparcie w ramach 1.4-4.1 PO IG tylko w przypadku, gdy założy przeprowadzenie (bądź zlecenie) prac badawczych i wdroży (samodzielnie) wyniki tychże prac.Odp.: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu. Ogólnie działania niniejsze zdefiniowane zostały w cytowanym rozporządzeniu (par.1, ust.8, pkt.4). Należy jednocześnie mieć na uwadze, że każdy projekt pod względem przyjętych celów, przedmiotu ma charakter indywidualny i indywidualnie jest zdefiniowany jego zakres. Z tego też względu czynności stanowiące rozpoczęcie realizacji projektu należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia. Zwracamy ponadto uwagę, że rozpoczęcie realizacji projektu przed otrzymaniem informacji o kwalifikowalności projektu co do zasady uniemożliwia otrzymanie dofinansowania na cały projekt, należy więc rozważyć zasadność podejmowania jakichkolwiek wcześniejszych działań.Odp.: Definicja badań przemysłowych i prac rozwojowych wynika z Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004r. (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn.zm.). W myśl zapisów ustawy badania przemysłowe to planowane badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług, a prace rozwojowe to prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów i metod.Odp.: Zgodnie z przytoczonym opisem należy we wniosku o dofinansowanie wykazać zdolność do przeprowadzania badań zarówno poprzez posiadanie odpowiedniej infrastruktury, jak również poprzez posiadanie zasobów ludzkich zdolnych do przeprowadzenia badań. Opis tego kryterium szczegółowo określa instrukcja wypełniania biznes planu. Należy podać informacje dotyczące posiadanych aktywów, które będą wykorzystywane do zrealizowania założonych w projekcie zadań, opisać posiadane kwalifikacje, doświadczenie osób, które zaangażowane będą na rzecz projektu. Nie jest natomiast wymagany wpis do KRS w zakresie prowadzenia działalności badawczej. Szczegółowo kryteria oceny opisane zostały w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Dokument ten zamieszczony został także na stronie internetowej PARP w zakładce Fundusze Strukturalne/Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG). W 2009 r. konkurs w ramach działania 1.4-4.1 obejmować będzie wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości.Odp.: Pod pojęciem zdolność techniczna do realizacji projektu należy rozumieć posiadane aktywa, które wykorzystywane będą na rzecz projektu. We wniosku o dofinansowanie należy opisać, w zależności od charakteru projektu, jakie urządzenia, budynki, wiedzę know-how, wiedzę techniczną nieopatentowaną wnioskodawca będzie wykorzystywał do realizacji projektu.Odp.: Kadra B+R to osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie do wykonania założonych w projekcie zadań. Nie jest wymagane posiadanie przez osoby zaangażowane w projecie stopnia doktora czy tytułu profesora. Nie ma także ograniczeń dotyczących ilości osób, jakie mają zajmować się projektem, gdyż zależy to od rodzaju czy wielkości przedsięwzięcia. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada wykwalifikowanej kadry do realizacji, może zlecić wykonanie określonego we wniosku zadania badawczego jako usługę. Natomiast zatrudnienie osób bezpośrednio związanych z projektem oraz osób zarządzających projektem może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę.Odp.: Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić we wniosku o dofinansowanie zdolność do wykonania założonych zadań badawczych i będzie oceniany pod względem tego kryterium. Nie ma natomiast wymogu dotyczącego prowadzenia prac badawczo - rozwojowych przez określony czas. Jednocześnie w przypadku, gdy wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie B+R powinien stosowną informację zawrzeć w biznes planie w pkt C.1.3.Odp.: Definicja innowacyjności została zawarta w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 i zgodnie z tym dokumentem należy rozumieć innowacyjność projektów działania 1.4-4.1. We wniosku o dofinansowanie należy określić kategorię innowacyjności w zależności od rodzaju projektu. Należy ponadto mieć na uwadze, że projekt powinien spełniać przynajmniej jedną z kategorii innowacyjności, innowacyjność projektu musi odnosić się do konkretnego przedsięwzięcia a ocena tego kryterium będzie rozpatrywana w kontekście przedsiębiorstwa.Odp.: W działaniu 1.4 mogą być prowadzone prace rozwojowe lub badania przemysłowe, wnioskodawca może także założyć w projekcie przeprowadzenie prac i badań. W tym względzie wnioskodawca nie został ograniczony. Obowiązkiem jest natomiast przeprowadzenie I etapu projektu a następnie wdrożenie jego wyników w przedsiębiorstwie.Odp.: W przypadku wystąpienia przychodów w trakcie realizacji projektu należy odjąć kwotę przychodów od wartości wydatków kwalifikowanych i tak ustalona kwota będzie stanowić podstawę do obliczenia wartości dofinansowania. Przychody w projekcie występują w przypadku, gdy powstały prototyp został skomercjalizowany - sprzedany, tak więc uzyskane wpływy powinny zostać odjęte od wydatków kwalifikowanych.Odp.: Komercjalizację należy rozumieć jako upowszechnienie/sprzedaż produktu, który powstał w wyniku realizacji projektu. Opis sposobu skomercjalizowania powinien zostać zawarty w biznes planie. Natomiast w przypadku komercjalizacji prototypu, który powstał wyłącznie do celów demonstracyjnych, wpływy ze sprzedaży muszą pomniejszać wartość wydatków kwalifikowalnych.Odp.: Dokumenty programowe nie wskazują, jaki podmiot powinien wykonywać badania/analizę po zakończeniu I etapu projektu, dlatego też wnioskodawca może przeprowadzić je samodzielnie. Należy jednak mieć na uwadze, że wyniki tych badań muszą być wiarygodne i powinny uzasadniać celowość wdrożenia efektów I etapu projektu.Odp.: Zadania w ramach działania 1.4 oraz 4.1 mogą w uzasadnionych przypadkach przebiegać równocześnie. Należy podkreślić, że wsparcie może zostać przyznane pod warunkiem, że wnioskodawca nie rozpoczął realizacji inwestycji. Rozpoczęcie prac może nastąpić po otrzymaniu od PARP informacji, że projekt kwalifikuje się co do zasady. Informacja niniejsza zostaje przekazana wnioskodawcy po pozytywnej ocenie formalnej i nie należy rozumieć jej jako potwierdzenie przyznania wsparcia, gdyż jest to dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu informacji o kwalifikowaności projektu co do zasady wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu, na tym etapie jednakże robi to na własną odpowiedzialność.Odp.: W przypadku, gdy wnioskodawca zakończy realizację projektu przed dniem wskazanym w umowie o dofinansowanie powinien wystąpić do PARP z wnioskiem o skrócenie terminu realizacji projektu, nie później jednak niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków projektu. Pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie stanowił podstawę do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.Odp.: W przypadku, gdy charakter części badawczej wymaga, aby rozpoczęcie etapu wdrożeniowego nastąpiło przez zakończeniem pozostałych zadań w części badawczej, beneficjent może zdecydować się na wcześniejsze rozpoczęcie etapu II projektu. W tym jednak przypadku należy pamiętać, że umowa dla działania 4.1 zawierana jest warunkowo, co oznacza, że koniecznym jest zatwierdzenie przez PARP wniosku o płatność końcową dla I etapu projektu, sprawozdania oraz złożenia analizy ekonomicznej oraz badań rynkowych potwierdzających zasadność wdrożenia. Po spełnieniu wymaganych kryteriów, beneficjent otrzymuje pisemną informację w ciągu 14 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność, dotyczącą przyznania dofinansowania na II etap projektu. Tak więc przed zakończeniem I etapu projektu beneficjent może rozpocząć wdrożenie części wyników badań, lecz wydatki ponosi na własne ryzyko. Jednocześnie należy pamiętać, aby odpowiednio dostosowane zostały terminy realizacji poszczególnych zadań we wniosku o dofinansowanie oraz biznes planie tj. aby harmonogram zadań uwzględniał wcześniejsze rozpoczęcie części wdrożeniowej projektu, a tym samym potwierdzał kwalifikowalność wydatków inwestycyjnych.Odp.: Jeżeli beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy pzp oraz wartość zamówienia u jednego dostawcy/wykonawcy nie przekracza 50 tys zł, zgodnie z §11 4 umowy beneficjent jest zobowiązany do wskazania kryteriów wyboru dostawcy/wykonawcy, żeby potwierdzić zachowanie zasad określonych w §11 ust. 2 umowy. Jeżeli wartość przekracza 50 tys. zł i na rynku istnieje 3 potencjalnych dostawców czy wykonawców, beneficjent zgodnie z §11 ust. 3 umowy powinien dysponować co najmniej 3 ofertami na realizację danej usługi czy dostawy, aby potwierdzić zachowanie zasad określonych w §11 ust. 2 umowy.Odp.: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących OZE w działaniu 1.4 - 4.1 pod warunkiem, że projekt nie dotyczy którejś z działalności wykluczonej ze wsparcia w Rozporządzeniu MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG z 7.04.2008 r. (Dz.U.2008.68.414). Jednocześnie konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów obowiązujących w tym działaniu.Odp.: W projekcie działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 kosztów związanych z usługą doradczą w zakresie promocji projektu informuję, że jako koszty kwalifikowane w tym działaniu mogą zostać uznane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Wymóg ten nałożony został zapisami § 1, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 (Dz.U. 2008 r., nr 68, poz. 414). Mając zatem na uwadze zapisy przywołanego rozporządzenia, koszty związane z promocją projektu nie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane w projekcie i należy przypisać je w harmonogramie zadań w biznes planie do kategorii wydatków "inne".Odp.: Działalność w sektorze górnictwa węgla kamiennego została wykluczona z możliwości otrzymania wsparcia w zakresie działalności mieszczącej w obszarze PKD 05.10.Z (według PKD 2007). W ramach działania 1.4-4.1 wyłączenie w sektorze górnictwa węgla kamiennego ma charakter wyłączenia przedmiotowego, co oznacza, że dopuszczalne jest, by podmiot zaangażowany w tym sektorze wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działalności nie związanej z sektorem górnictwa węgla. Należy jednak pamiętać o ściśle określonych kryteriach kwalifikowalności, jakie musi spełnić wnioskodawca oraz przedsięwzięcie, aby dany projekt uzyskał wsparcie ze środków unijnych. Projekt bowiem podlegać będzie ocenie pod względem kryteriów formalnych i merytorycznych, zgodnie z założeniami przyjętymi dla działania 1.4-4.1 w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pyt. 42: I nabór 2009 r.: Przedsiębiorca zamierza zakupić projekt samolotu (motoszybowca) i na jego podstawie opracować nowy zupełnie inny samolot. Poprzez zmiany wprowadzone w istotnych elementach konstrukcyjnych (silniki, podwozie, koła, skrzydła, awionetka) nowy produkt nie będzie tylko udoskonalonym samolotem, lecz będzie to zupełnie nowy typ samolotu. Proszę o wyjaśnienie czy prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia tego nowego samolotu będą pracami rozwojowymi czy badaniami przemysłowymi. Z definicji zawartej w Ustawie o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004r. (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn.zm.) wnioskujemy, iż będą to badania przemysłowe, gdyż będą one prowadzić do pozyskania nowej wiedzy technicznej ( wprowadzenie istotnych zmian w konstrukcji samolotu spowoduje z pewnością zmianę jego punktu ciężkości, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia badań nad nowym punktem ciężkości dla nowego samolotu, w związku z tym będzie to pozyskanie nowej wiedzy). Wiedza ta będzie wykorzystana do odpowiednich zmian konstrukcyjnych samolotu, będzie więc wykorzystywana do opracowania nowych i ulepszonych produktów.


Odp.: Przedstawione działania mogłyby spełniać kryteria badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Odwołując się do definicji badań przemysłowych - to badania zmierzające do pozyskania nowej wiedzy, która prowadzi do powstania lub udoskonalenia produktów, wnioski wynikające z badań przemysłowych nie mogą mieć żadnego przełożenia na konkretne produkty. Z kolei prace rozwojowe stanowią kolejny krok w procesie badawczym i mają na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych, prowadzą do powstania prototypu. Należy podkreślić, że działalność badawcza może mieć charakter wyłącznie prac rozwojowych, nie poprzedzonych badaniami przemysłowymi, a zatem opierać się na wiedzy już dostępnej. Część badawcza projektu może zatem przebiegać jako badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, bądź też opierać się wyłącznie na pracach rozwojowych. Zgodnie z informacjami przedsiębiorca zamierza przeprowadzić badania prowadzące do powstania nowej koncepcji, oderwanej od produktu (etap badań przemysłowych), a następnie przekształcić wyniki badań przemysłowych w modelowy produkt - prototyp, który poddany zostanie testowaniu (etap prac rozwojowych). Zgodność zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie zadań z kryteriami przyjętymi dla badań przemysłowych oraz prac rozwojowych jest poddana analizie na podstawie wszystkich informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach. Z tego też względu przedsiębiorca powinien szczegółowo przedstawić, na czym polegać mają założone we wniosku badania przemysłowe oraz czego dotyczy "nowa wiedza", która będzie wynikiem badań przemysłowych, a także opisać przebieg prac rozwojowych. Opis niniejszy powinien zostać dokonany w biznes planie zgodnie z Instrukcją wypełniania biznes planu.

Pyt. 43: I nabór 2009 r.: Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem założonym przez ludzi ze świata nauki, które działa w celu opracowywania i wdrażania nowych produktów z dziedziny medycyny. Jednak większość działań zlecamy innym firmom, zachowując prawo do wymyślonego produktu. Czyli: nie posiadamy swojego zaplecza produkcyjnego ani nie posiadamy rozbudowanego laboratorium badawczo-rozwojowego. Wdrażając nowy projekt posiadamy koncepcje naukowe bazujące na pracy naukowej osób zarządzających firmą. Na bazie tych koncepcji przeprowadzamy badania (badania medyczne, na ludziach, na zwięrzętach itp), dzięki którym otrzymujemy weryfikacje koncepcji i optymalne mieszanki składników do opracowywanych produktów (branża medyczna). Jednak te badania zlecamy wyspecjalizowanym firmom badawczym. Następnie opracowany produkt jest zlecany do produkcji firmie produkcyjnej, która nie ma żadnych praw do produktu (dostaje tylko zlecenie jego produkcji). Osobna firma zajmuje się pakowaniem a jeszcze inna - dystrybucją na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Nasza firma jest centrum dowodzenia i właścicielem praw do marki, produktu itp. Projekt polegałby na badaniach mających na celu opracowanie i wdrożenie nowego produktu. W tym opracuje się sposób produkcji tego produktu i według tego sposobu firma podwykonawcza będzie, po zakończeniu projektu, produkować produkt. Właściwie nie planujemy żadnych inwestycji w związku z tym przedsięwzięciem.


Odp.: Projekt złożony w działaniu 1.4-4.1 powinien spełnić kryteria określone w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami podlega ocenie pod względem kryteriów formalnych, merytorycznych obligatoryjnych oraz merytorycznych fakultatywnych. Opisane kwestie podlegają ocenie pod względem kryteriów merytorycznych dotyczących zdolności technicznej, posiadanych przez wnioskodawcę zasobów ludzkich i technicznych, niezbędnych do realizacji prac badawczych oraz zdolności do wdrożenia wyników części badawczej projektu.Przedstawione przedsięwzięcie mogłoby spełniać kryterium dotyczące zdolności do realizacji prac badawczych, zgodnie bowiem z Przewodnikiem kryterium to zostaje spełnione także w przypadku, gdy przedsiębiorca zleci realizację zadań badawczych jednostce zewnętrznej posiadającej doświadczenie oraz zasoby techniczne odpowiednie do zakresu badań przewidzianych w projekcie, co miałoby miejsce w przypadku opisanego przedsięwzięcia. W związku z realizacją części wdrożeniowej projektu wymagane jest, aby wnioskodawca potwierdził i opisał posiadane zasoby konieczne do wdrożenia części badawczej projektu. Ocenie podlega zatem, czy wnioskodawca zapewnia wystarczające zasoby ludzkie do realizacji zadań zaplanowanych w II etapie projektu oraz czy posiada odpowiednie środki techniczne. Tak więc wdrożenie rezultatów projektu powinno nastąpić w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Wnioskodawca w działaniu 4.1 nie musi wnioskować o dofinansowanie wydatków związanych z wdrożeniem, natomiast zobowiązany jest do potwierdzenia zdolności do wdrożenia wyników części badawczej w biznes planie. Zgodnie z informacjami zawartymi w mailu, opisany projekt przewidywałby zlecenie produkcji wyników części badawczej projektu, pakowanie produktu oraz dystrybucję na rynki docelowe trzem różnym podmiotom. Takie podejście do wdrożenia rezultatów części badawczej nie jest zgodne z zasadami przyjętymi w działaniu 4.1. Z tego też względu projekt nie uzyskałby pozytywnej oceny pod względem kryteriów merytorycznych związanych z wdrożeniem i nie mógłby zostać rekomendowany do wsparcia.Odp.: Przedstawione przedsięwzięcie mogłoby kwalifikować się do przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Podkreślamy jednocześnie, że wpływ projektu na politykę równych szans podlega ocenie na podstawie określonych kryteriów. Otóż Wnioskodawca powinien uzasadnić pozytywny wpływ projektu na wymienioną politykę podając odpowiedni opis dotyczący barier jakie występują w jego przedsiębiorstwie, a także działań jakie zamierza podjąć w ramach projektu celem ich eliminacji. Opis niniejszy powinien odnosić się do kwestii oddziaływania na rynku pracy oraz w życiu społecznym. Należy dodać, że deklaracja Wnioskodawcy dotycząca zatrudniania kobiet czy nie stosowania preferencji płci przy zatrudnianiu nowych pracowników nie stanowią realizacji polityki równych szans.Kwestie oceny projektów w działaniu 1.4-4.1 szczegółowo opisane zostały w zmienionym Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.Odp.: W działaniu 1.4-4.1 ani do wniosku aplikacyjnego ani do umowy o dofinansowanie nie załącza się ww. dokumentu.Odp.: Wnioskodawca powinien wskazać lokalizację projektu podając jak najdokładniejsze dane. W przypadku natomiast, gdy na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie jest możliwe podanie danych adresowych zgodnie z pkt. A.2 biznes planu, wnioskodawca może podać informacje odnoszące się np. do województwa, powiatu. Ponadto, w ww. punkcie biznes planu wnioskodawca powinien zawrzeć odpowiedni opis dotyczący planowanego zakupu nieruchomości wraz z uzasadnieniem dotyczącym przyczyn, dla których nie jest w stanie precyzyjnie wskazać docelowej lokalizacji projektu.Odp.: W przypadku przedsiębiorców działających w sektorze transportu maksymalna intensywność wsparcia nie może zostać podwyższona. Wyłączenie to zostało zapisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Tak więc dla wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze transportu z województwa lubuskiego intensywność wsparcia w działaniu 4.1 powinna zostać ustalona na poziomie 50%. W przypadku przedsiębiorców związanych z sektorem transportu kwestią zasadniczą jest stwierdzenie, czy przedsiębiorca należy do grupy przedsiębiorców działających w sektorze transportu. tj. czy działalność w sektorze transportu dominuje nad innymi gałęziami działalności prowadzonymi przez przedsiębiorcę. Przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu stwierdza się na podstawie wartości mierników tj. przedsiębiorcę kwalifikuje się do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu w przypadku, gdy wartość mierników dotyczących sektora transportu jest wyższa niż wartość analogicznych mierników dla innych rodzajów prowadzonej przez niego działalności. Wartość mierników oblicza się w następujący sposób: 1. na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym; 2. lub, jeśli jest niemożliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących. Tak więc w przypadku, gdy prowadzona przez Państwa działalność w sektorze transportu przeważać będzie nad innymi dziedzinami działalności gospodarczej, co oznacza, że powyższe wskaźniki będą wyższe niż analogiczne wskaźniki dla innych rodzajów prowadzonej przez Państwa działalności, podwyższenie intensywności wsparcia nie jest zgodne z zapisami przytoczonego wyżej rozporządzenia.Odp.: W ramach Działania 1.4-4.1 PO IG, uprawnieni do ubiegania się o dotację są przedsiębiorcy, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizujący projekt na terytorium RP. Firma będąca oddziałem firmy zagranicznej, która spełnia powyższe warunki, może ubiegać się o dofinansowanie.

Pyt. 49: I nabór 2009 r.: Uczelnia realizuje projekt w ramach Inicjatywy Technologicznej I (jest stroną umowy z MNiSW), którego wyniki mają być wdrażane u dużego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest członkiem konsorcjum utworzonego w wyniku realizacji Inicjatywy Technologicznej. Przedsiębiorca chce się starać o dofinansowanie wdrożenia w ramach Działania 4.1, w związku z tym: 1. Czy jeżeli przedsiębiorca, na rzecz którego mają być prowadzone prace wdrożeniowe nie jest stroną umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy może starać się samodzielnie o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 POIG? 2. Czy jest możliwość występowania o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 POIG w partnerstwie z uczelnią wyższą, która jest stroną umowy z MNiSW przy zachowaniu roli wiodącej przedsiębiorcy w projekcie? 4. Jednym z wymagań dla Działania 4.1 jest przedstawienie zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw nauki sprawozdania, potwierdzającego zakończenie prac badawczo-rozwojowych, objętych dofinansowaniem w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I. Jeżeli specyfika projektu wymaga by prace wdrożeniowe zostały rozpoczęte przed zakończeniem części badawczej, czy będzie to akceptowalne?


Odp.: Zgodnie z dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioskodawcami Działania 1.4-4.1 PO IG są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Zatem jeśli przedsiębiorstwo wnioskujące o wsparcie nie jest stroną umowy z MNiSW w ramach Inicjatywy Technologicznej I, bądź też nie było członkiem konsorcjum realizującego projekt współfinansowany z przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I, nie może otrzymać wsparcia ze środków Działania 4.1 POIG. Przedsiębiorca może w zakresie projektu podjąć współpracę z jednostką naukową, jednakże w tym działaniu nie dopuszcza się, aby taka jednostka wystąpiła z odrębnym wnioskiem o dofinansowanie. Wnioskodawca natomiast deklaruje taką współpracę w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie oraz podaje opis tejże współpracy w biznes planie. Podsumowując zatem, w omawianym przypadku przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie w Działaniu 4.1 POIG tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy był członkiem konsorcjum realizującego projekt w ramach Inicjatywy Technologicznej I.W związku z pytaniem dotyczącym złożenia sprawozdania zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że wymóg ten wynika z § 17, ust.6, pkt.1 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Przedsiębiorca powinien przedstawić niniejsze sprawozdanie na etapie umowy o dofinansowanie, po zakonczeniu badań. W związku pytaniem dotyczącym możliwości rozpoczęcia wdrożenia przed dniem zakończenia części badawczej projektu informujemy, że zadania związane z wdrożeniem mogą zostać rozpoczęte nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku do PARP. W tym jednakże przypadku przedsiębiorca ponosi wydatki na własne ryzyko.Odp.: Przywołane kryterium merytoryczne ma na celu promowanie projektów, dzięki którym powstaną lub zostaną rozbudowane już istniejące działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Komórka badawczo - rozwojowa musi zostać utworzona lub rozbudowana w okresie realizacji projektu. Ponadto, wnioskodawca powinien uzasadnić związek tych działań z projektem. Zatem w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zadeklaruje, że projekt przyczyni się do powstania trwałej komórki badawczej oraz fakt ten zostanie odpowiednio uzasadniony, wtedy kryterium to zostanie uznane za spełnione.Odp.: Na etapie wnioskowania o wsparcie wszelkie informacje finansowe są podawane przez wnioskodawcę zarówno w biznes planie jak i wniosku o dofinansowanie i na tej podstawie dokonywana jest ocena. W przypadku projektów współfinansowanych kredytem bankowym konieczne jest załączenie promesy kredytowej/kopii umowy kredytowej. Wiarygodność podanych danych finansowych będzie następnie weryfikowana na poziomie wniosku o płatność oraz podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.Odp.: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, § 13 ust. 4 pkt 4 "Wsparcie na realizację projektów celowych w części dotyczącej działania, o których mowa w § 12 pkt 2, (tj. wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w działalności gospodarczej przedsiębiorcy) może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, pod warunkiem, że zobowiąże się m.in. do utrzymania inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stają się przestarzałe w tym okresie." Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 9 umowy o dofinansowanie "Beneficjent zobowiązuje się nie przenosić inwestycji do powiatu o niższej intensywności wsparcia w okresie trwałości efektów Projektu wskazanym w § 7 ust. 2". Według § 7 ust. 10 umowy o dofinansowanie "W uzasadnionych przypadkach Beneficjent, zgodnie z § 7 ust. 8, może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa objętego taką samą lub wyższą maksymalną intensywnością wsparcia, przy czym przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia". Mając na uwadze powyższe, na Beneficjencie spoczywa obowiązek utrzymania inwestycji na terenie województwa, w którym została zrealizowana, przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu. Odnosząc się do kwestii lokalizacji części badawczej Projektu nie ma przeciwwskazań do zmiany jej lokalizacji. Nalezy dodać, że zgodnie z § 7 ust. 5 umowy o dofinansowanie "Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu".

Pyt. 54: I nabór 2009 r.: W ramach POIG 1.4-4.1 Wnioskodawca planuje złożyć wniosek dotyczący odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie polegał między innnymi na konstrukcji takich urządzeń, które pozwolą na produkcję energii. Odbiór energii elektrycznej jest zagwarantowany ustawowo i w tym przypadku badanie rynku (1 Zadanie II Etapu projektu) w zakresie zbadania potencjalnych klientów jest nieuzasadniony (niepotrzebny). Wnioskodawca chciałby jednak przeprowadzić badanie rynku przed zadaniami dotyczącymi wdrożenia w zakresie opłacalności finansowej inwestycji. 1. Czy takie zadanie - badanie rynku - może być wykonane przez pracowników działu B + R, który tworzą pracownicy Wnioskodawcy? 2. Jeżeli tak, to jakie w związku z tym koszty będą mogły być uznane za kwalifikowane - czy np. wynagrodzenie tych osób? 3. Jeżeli nie można uznać wynagrodzenia tych osób za przeprowadzenie badania rynku, to czy badanie rynku może być ujęte we wniosku i pozbawione kosztów?


Odp.: W Działaniu 1.4-4.1 wymóg związany z przeprowadzeniem analizy ekonomicznej oraz badania rynku dotyczy każdego z beneficjentów, zgodnie z § 13, ust. 4, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414 z późn. zm.). Ponadto uregulowany został zapisami § 2, ust. 6 umowy o dofinansowanie. Tak więc, aby wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na II etap realizacji projektu zobowiązany jest do przedstawienia obu dokumentów, potwierdzających celowość wdrożenia wyników badań i prac przeprowadzonych w części badawczej projektu. Informujemy jednocześnie, że w Działaniu 1.4-4.1 nie ma zapisów uniemożliwiających przeprowadzenie przedmiotowych badań oraz analizy przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie beneficjenta. Tak więc wnioskodawca może przeprowadzić badania i analizy we własnym zakresie. W tym jednak przypadku koszty wynagrodzeń nie będą stanowić wydatków kwalifikowanych w projekcie i powinny zostać uwzględnione w ramach I etapu projektu w kategorii wydatków "inne" (tabela C5 biznes planu).

Pyt. 55: I nabór 2009 r.: Firma informatyczna w ramach projektu chce unowocześnić produkt, którym jest oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. Chce przeprowadzić prace badawcze i rozwojowe, które zakończą się stworzeniem prototypu oprogramowanie. Z racji specyfiki naszej branży, zanim ostatecznie przygotowany zostanie końcowy produkt, należy przetestować ten prototyp w jednej albo dwóch firmach. 1. Czy testowanie prototypu wraz z wdrożeniem oprogramowania w danej firmie i sprawdzenie jego funkcjonalności oraz ewentualne naniesienie poprawek może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach tego projektu? Będzie to forma analizy rynku, jednakże ponieważ nie jest to produkt (stworzony w projekcie prototyp), który klient może sam zakupić i zainstalować w swojej firmie (tym samym nie da się przeprowadzić prostego badania rynku np. w formie ankiety) tylko wymaga to wdrożenia przez informatyków i sprawdzenia, czy wszystkie moduły oraz maszyny produkcyjne i oprogramowanie komputerowe współgrają ze sobą działanie w takiej formie jest konieczne do przeprowadzenia właśnie na bazie stworzonego prototypu. 2. Czy to testowanie powinno być w części badawczej (pomimo, że będzie przeprowadzane po stworzeniu prototypu) czy już w części wdrożeniowej, jakby wymagała tego logika działania (tak na przykład się postępuje w branży samochodowej i wielu innych)? 3. Czy w części wdrożeniowej można nanieś jakieś zmiany bądź ulepszenia po przetestowaniu prototypu, zanim stworzymy i wyprodukujemy już finalną wersję produktu? 4. Specyfika projektu wymaga także zdobycia dogłębnej wiedzy w części badawczej, którą to wiedzą my nie dysponujemy - jednakże na potrzeby jej zdobycia chcielibyśmy zostać członkiem pewnego konsorcjum i nabyć prawa do korzystania z ich bibliotek programistycznych (nie trzeba wtedy tworzyć naszych własnych narzędzi do czytania i tworzenia określonych plików) - czy zostanie członkiem tego konsorcjum i nabycie praw do korzystania z ich bibliotek może być wydatkiem kwalifikowanym w tym projekcie? 5. Czy nową inwestycją, która jest wymagana w ramach realizacji projektu w tym działaniu 1.4-4.1 może być właśnie oprogramowanie, jako nowy produkt i koszt zakupu sprzętu komputerowego do jego stworzenia?


Odp.: Wydatki związane z testowaniem prototypu mogą stanowić wydatki kwalifikowane w projekcie. Podkreślamy jednocześnie, że wnioskodawca powinien uwzględnić koszty związane z takimi działaniami zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414). Ponadto, wydatki te powinny być zgodne z zasadami obowiązującymi w Działaniu 1.4-4.1 PO IG, a zatem powinny być bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego realizacji. Wymóg ten wynika z zapisu § 1, ust. 6 cytowanego wyżej rozporządzenia. Ponadto, wydatki te powinny być dokonane w sposób oszczędny, a zatem powinny być planowane i ponoszone przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. W odpowiedzi na pytanie dotyczące testowania nowego produktu informujemy, że ten etap realizacji projektu powinien zostać uwzględniony w ramach prac rozwojowych. W art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz.U. z 2008 r., L 214/3 z 9 sierpnia 2008 r.) zapisano, że działania w zakresie prac rozwojowych obejmują zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w tym również opracowywanie prototypów oraz testowanie produktów. Podsumowując zatem: zadania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie do momentu opracowania prototypu powinny zostać uwzględnione w I etapie projektu. W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości wprowadzenia modyfikacji produktu na etapie wdrożeniowym informujemy, że w Działaniu 1.4-4.1 nie ma zapisów uniemożliwiających wprowadzenie takich modyfikacji. W przypadku zatem gdy przedsiębiorca stwierdzi, że powinien wprowadzić modyfikację ulepszającą produkt przeznaczony do wdrożenia, może dokonać jej w trakcie etapu wdrożeniowego. Jednocześnie podkreślamy, że wszelkie działania podejmowane w ramach projektu muszą być zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu, a także omawiane modyfikacje nie mogą mieć charakteru zadań z zakresu prac rozwojowych. W odpowiedzi na Pani pytanie zadane w pkt. 5 informujemy, że nabycie prawa do korzystania z bibliotek programistycznych może stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie. W działaniu 1.4 w katalogu kosztów kwalifikowanych uwzględniono nabycie wartości niematerialnej i prawnej w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Tak więc, jeżeli spełnione zostaną ogólne warunki dotyczące kwalifkowalności obowiązujące w tym działaniu, wydatek związany z nabyciem prawa do korzystania z bibliotek programistycznych może zostać uznany za wydatek kwalifikowany w projekcie. Natomiast wydatek związany z członkostwem w konsorcjum nie może stanowić wydatku kwalifikowanego w projekcie (np. opłaty członkowskie), gdyż nie jest on bezpośrednio związany z realizacją projektu celowego. W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza prowadzić w ramach projektu współpracę z podmiotem zewnętrznym, powinien wskazać ją we wniosku o dofinansowanie oraz opisać w odpowiednim punkcie biznes planu zgodnie z instrukcjami do wymienionych dokumentów. W odpowiedzi na wątpliwości, czy stworzenie nowego oprogramowania oraz koszt zakupu sprzętu komputerowego oznacza realizację inwestycji informujemy, ze projekt dotyczy realizacji inwestycji w przypadku, gdy obejmuje w części wdrożeniowej nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki. Informujemy jednocześnie, iż kwestia ta jest przedmiotem oceny merytorycznej w oparciu o kryterium obligatoryjne, przy czym wnioskodawca nie podlega ocenie pod względem przedmiotowego kryterium w sytuacji, gdy nie ubiega się o dofinansowanie na część wdrożeniową.Odp.: 1. W omawianym przypadku oba podmioty powinny złożyć wnioski o dofinansowanie, każdy w zakresie, w jakim będzie realizował część prac w ramach projektu celowego, przy czym w złożonej dokumentacji aplikacyjnej projekt powinien zostać opisany całościowo, natomiast wydatki należy przedstawić wyłącznie w tej części, w której będą ponoszone samodzielnie przez realizujące podmioty. Każdy projekt osobno musi spełnić kryteria obowiązujące w ramach działania, a więc musi się składać z części badawczej i wdrożeniowej. Zgodnie z niżej wskazanym rozporządzeniem MRR, PARP moze udzielić wsparcia z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub rozwojowe oraz na wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gpsppdarczej tego przedsiębiorcy. 2.Każdy z podmiotów powinien założyć realizację zadań zarówno w części badawczej, jak i wdrożeniowej. Planowane zadania powinny zostać odpowiednio opisane we właściwym punkcie biznes planu zgodnie z instrukcją wypełniania biznes planu. 3.Kwota dofinansowania zostanie przyznana odrębnie na każdy z powiązanych ze sobą projektów. Każdy z projektów musi spełnić kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 4. Każdy z przedsiębiorców zobowiązany będzie do rozliczenia zadań założonych w projekcie w ramach realizowanej przez siebie części, zgodnie z harmonogramem zadań C5 biznes planu określonym dla danej części projektu oraz osiągnięcia wskaźników dla swojego projektu. 5. Umowa partnerstwa w tym przypadku nie jest wymagana. Pełny opis zaplanowanych w projekcie zadań oraz wydatków powinien zostać dokonany w złożonych przez przedsiębiorców wnioskach o dofinansowanie odrębnie dla danej części projektu. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w biznes planie powinny zostać podane zgodnie instrukcjami dla obu dokumentów.Odp.: Koszty te powinny zostać przyporządkowane następująco: 1) w przypadku zakupu takiego stanowiska w Działaniu 1.4 wnioskodawca może uwzględnić wyłącznie wysokość odpisów amortyzacyjnych w zakresie i przez okres użytkowania stanowiska na rzecz projektu badawczego, wydatki związane z zakupem stanowiska powinny zostać uwzględnione w kategorii wydatków "amortyzacja sprzętu i aparatury"; 2) w przypadku, gdy wnioskodawca wytworzy takie stanowisko we własnym zakresie, wydatki związane z zakupem aparatury kontrolno-pomiarowej kwalifikują się do wsparcia w wysokości odpisów amortyzacyjnych w zakresie i przez okres użytkowania aparatury na rzecz projektu badawczego i powinny zostać ujęte w kategorii wydatków "amortyzacja sprzętu i aparatury", natomiast wykonanie przyłączy i infrastruktury należy uwzględnić w kategorii wydatków "koszty operacyjne".Odp.: W Działaniu 1.4-4.1 nie ma zapisów uniemożliwiających przeprowadzenie testowania w jednostce innej niż Wnioskodawca. Jednocześnie, wszystkie zadania zaplanowane w projekcie do momentu stworzenia prototypu powinny zostać zakwalifikowane jako prace rozwojowe w Działaniu 1.4. Natomiast wydatki, które zostaną zaplanowane w części badawczej projektu, powinny zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonym w § 14, ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz.414 z późn. zm.). Nadmieniamy, że jako wydatki kwalifikowane mogą zostać uznane wyłącznie wydatki adekwatne, racjonalne, uzasadnione, a także bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego realizacji. Ponadto, wydatki w ramach projektu powinny zostać ponoszone zgodnie z zasadą oszczędności, a zatem przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach.Zwracamy uwagę, że opracowanie i udoskonalanie oprogramowania komputerowego zalicza się do działalności badawczo-rozwojowej o ile z działaniami tyki wiąże się postęp naukowy lub technologiczny oraz/lub systematyczne eliminowanie elementu niepewności naukowej/technologicznej. Jednocześnie w przypadku, gdy powstały w ramach projektu prototyp zostanie sprzedany należy mieć na uwadze, że wszelkie dochody pochodzące a takiego wykorzystania powinny zostać odjęte od wydatków kwalifikowanych w tym projekcie.Odp.: Koszty związane z nabyciem linii do produkcji i dwóch stanowisk produkcji należy uwzględnić w kategorii wydatków "cena nabycia/koszt wytworzenia innych środków trwałych".

Pyt. 60: I nabór 2009 r.: Firma chciałaby wnioskować o dofinansowanie w ramach działania. Zapytanie dotyczy części wdrożeniowej, mianowicie: Czy w ramach kosztów kwalifikowanych może znaleźć się zakup trzech linii technologicznych (nie będą się one różnić) służących do wdrożenia części badawczej w trzech różnych miejscach. Jeżeli tak to czy można zakupić dwie nieruchomości w dwóch różnych województwach. Nieruchomości te będą niezbędnie potrzebne do realizacji projektu, ponieważ tam będą ulokowane owe linie technologiczne. Ostatnią kwestią jest to, jaka ma być wzięta wielkość dofinansowania w związku z tym, że inwestycja będzie ulokowana w dwóch różnych województwach: śląskim - dofinansowanie w wysokości 50% oraz małopolskim dofinansowanie w wysokości 60%. Czy powinniśmy wziąć pod uwagę to mniejsze czy są wytyczne dotyczące takiej sytuacji.


Odp.: W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania/umieszczania zakupywanych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa (wartościowo) lub najistotniejsza (z punktu celu realizacji projektu) część i zgodnie z powyższym określić intensywność wsparcia. Wnioskodawca może zatem nabyć prawo własności budynku/nabyć linie technologiczne w różnych województwach zgodnie z ww. wymogiem. Nadmieniamy, że jako wydatki kwalifikowane mogą zostać uznane wyłącznie wydatki adekwatne, racjonalne, uzasadnione, a także bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego realizacji. Ponadto, wydatki w ramach projektu powinny zostać ponoszone zgodnie z zasadą oszczędności, a zatem przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach.Odp.: W Działaniu 1.4 powinny zostać zaplanowane zadania z zakresu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz.U. z 2008 r., L 214 z 9 sierpnia 2008 r.), a zatem do momentu powstania prototypu włącznie. W Działaniu 4.1 natomiast należy zaplanować zadania dotyczące wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej tego przedsiębiorcy.

Pyt. 62: I nabór 2009 r.: Wnioskodawca do PO IG działanie 1.4 - 4.1 (zatrudniający naukowców) ma koncepcję tworzenia nowego produktu nie występującego na rynku w skali światowej (prawdopodobne są jedynie badania w skali laboratoryjnej w zaawansowanych ośrodkach naukowych na świecie). W trakcie przygotowania technicznego projektu opracowano hipotezy badawcze, sprawdzono zdolność patentową hipotetycznego wynalazku. Celem I etapu projektu (działanie 1.4) będzie opracowanie w cyklu prac przemysłowych i rozwojowych technologii wytwarzania, co zakończy powstanie prototypu produktu. Wnioskodawca może wykazać ogólnie zapotrzebowanie rynkowe na taki nowy produkt bo opiera go na ogólnych trendach rynku i badaniach foresight. Jednak co do zasady nie można wiarygodnie wyliczyć opłacalności produkcji (nie ma przecież opracowanej technologii i nie ma samego produktu). Nie można tez przeprowadzić badania rynku dla produktu nigdy nie występującego na tym rynku, a badanie rynkowe dla produktów zbliżonych ideą jest niecelowe ponieważ te produkty mają dość odległe cechy substytucyjne wobec naszego innowacyjnego produktu. Pytanie 1: Czy wnioskodawca będzie miał zaliczone kryterium merytoryczne obligatoryjne 4 jeśli ogólnie opisze zapotrzebowanie rynkowe (bez szacowania opłacalności w skali przemysłowej) a zapewni, że takie badania przeprowadzi na zakończenie I etapu projektu? Jeśli nie, jak zdaniem PAP ma postąpić aby spełnić to kryterium. Pytanie 2: Czy wnioskodawca opisując w biznes planie swój projekt może ogólnie opisać założenia koncepcyjne badań i tworzenia nowego produktu, bez ujawniania szczegółów metod badawczych, ponieważ naukowcy przewidują duża skalę innowacyjności wynalazku, tym samym chcą chronić swój wkład intelektualny przed faktycznym zgłoszeniem patentowym? Pytanie 3: Czy wnioskodawca będzie miał zaliczone kryterium fakultatywne 4 jeśli wielkość popytu na innowacyjny produkt ustali jedynie na podstawie "mniej doskonałych" produktów obecnych na rynku światowym (zbliżonych jednie ideą)?


Odp.: 1.Wnioskodawca powinien sporządzić opis dotyczący zapotrzebowania na produkt będący rezultatem projektu zgodnie z instrukcją do biznes planu. Zgodnie ze wskazaną instrukcją Wnioskodawca powinien potwierdzić popyt na produkt powołując się na przeprowadzone badania, analizy, źródła danych, a także powinien podać metodologię badań oraz główne założenia. Dane te są niezbędne do weryfikacji wskazanego kryterium. 2.Wnioskodawca powinien opisać innowacyjność projektu we właściwym punkcie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu zgodnie z instrukcjami do niniejszych dokumentów. Jednocześnie w dokumentacji aplikacyjnej wymagane jest, aby Wnioskodawca potwierdził innowacyjność przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu. Opis projektu zawarty w dokumentacji wnioskodawcy powinien być możliwie szczegółowy i konkretny, aby dostarczyć informacji pozwalających na weryfikację wniosku w konktekście obowiązujących kryteriów (m.in. zgodności z zasadami Działania, innowacyjnosci itd.). 3.Aby kryterium fakultatywne dot. zapotrzebowania rynkowego na rynku międzynarodowym zostało uznane za spełnione, należy spełnić kryterium zgodnie z opisem wskazanym w w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Pyt. 63: I nabór 2009 r.: Czy przedstawione poniżej zadanie kwalifikuje się do wsparcia z działania 1.4 i 4.1. Firma - osoba prawna działająca na rynku od 5 lat zamierza kupić od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą koncepcję (dokumentacja techniczna) budowy nowoczesnego silnika spalinowego służącego np. jako elektrownia pokładowa do samochodów hybrydowych lub jak silnik podstawowy do szerokiego zastosowania. Koncepcja, poparta jest pozytywnymi opiniami zakładów naukowych. Beneficjent, po zakupie zamierza przeprowadzić z wykorzystaniem środków UE szereg niezbędnych badań i testów oraz po ich zakończeniu zabudować szereg prototypów. Następnie, po badaniach rynku zamierza uruchomić produkcje, bądź sprzedać licencję do produkcji. Produkt jest nowym wyrobem dla beneficjenta. pytania: 1. czy w/w opis kwalifikuje się do wsparcia z działań 1.4 i 4.1? 2. jeżeli nie to, jaki powinien być sposób postępowania, aby uzyskać dofinansowanie? 3. czy PARP może, i w jakich przypadkach, zabrać dofinansowanie z działania 1.4 - beneficjent nie może uruchomić produkcji, pomimo spełnienia warunków opisanych w działaniu 1.4. Kiedy PARP może nakazać zwrot dofinansowania ?


Odp.: 1. W odpowiedzi na pytanie (pkt 1 i 2) informujemy, iż w Działaniach 1.4-4.1 wsparcie otrzymują projekty zakładające przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników tych badań i/lub prac w praktyce. Projekty te muszą spełniać kryteria określone w Przewodniku po kryteriach operacji finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Poprzez badania przemysłowe należy rozumieć badania zmierzające do pozyskania nowej wiedzy, która prowadzi do powstania lub udoskonalenia produktów, wnioski wynikające z badań przemysłowych nie mogą mieć żadnego przełożenia na konkretne produkty. Z kolei prace rozwojowe stanowią kolejny krok w procesie badawczym i mają na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych, prowadzą do powstania prototypu. Należy podkreślić, że działalność badawcza może mieć charakter wyłącznie prac rozwojowych, nie poprzedzonych badaniami przemysłowymi, a zatem opierać się na wiedzy już dostępnej. Zwracamy jednocześnie uwagę, że samo przetestowanie prototypu nie stanowi prac rozwojowych. 2. W odpowiedzi na pytanie zawarte w 3 punkcie informujemy, że warunki realizacji umowy o dofinansowanie są określne we wzorze umowy o dofinansowanie, stanowiącej element dokumentacji konkursowej do Działania 1.4-4.1. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Pyt. 64: I nabór 2009 r.: Aby móc przeprowadzić badanie, trzeba w praktyce wykonać urządzenie do wykonywania testów. Elementami składowymi urządzenia będą: butla z azotem, naczynie ciśnieniowe, elektrozawory, czujniki ciśnienia, przewody, złączki, elementy sterujące, siłowniki pneumatyczne wraz z niezbędnym osprzętem. Czy koszt nabywanych składników urządzenia można zakwalifikować do kosztów operacyjnych części badawczej projektu? Czy właściwsza byłaby inna kategoria kosztów? Czy można zastosować rozwiązanie polegające na zamówieniu wykonania urządzenia (czy byłby to koszt kwalifikowalny?)? Czy wreszcie należałoby zamówić wykonanie urządzenia (jako koszt niekwalifikowalny) a następnie uwzględnić koszty amortyzacji urządzenia w ramach projektu, jako wartość początkową urządzenia przyjmując koszt jego wykonania wraz z materiałami?


Odp.: Wymienione w pytaniu wydatki stanowią w projekcie wydatki operacyjne i powinny zostać uwzględnione w kategorii wydatków "koszty operacyjne". Jednocześnie możliwa jest także opcja zakupu niezbędnego do przeprowadzenia badań urządzenia i w tym przypadku jako koszt kwalifikowany należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych zakupionego urządzenia w zakresie i przez okres jego użytkowania na potrzeby projektu badawczego.Odp.: Jako wzrost nakładów na działalność B+R, uwzględnionych w projekcie jako wskaźnik rezultatu, Wnioskodawca może wykazać m.in. nakłady poniesione z tytułu realizacji Działania 1.4 oraz poniesione w związku z utworzeniem komórki B+R.Odp.: Zgodnie z § 14, ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz.414 ze zm.) koszty te są kwalifikowane wyłącznie w I etapie projektu na zasadach określonych w tym rozporządzeniu.Odp.: Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214/3, z 9.08.2008 r.) poprzez badania przemysłowe należy rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. W przypadku, gdy przedstawione przez Państwa w mailu działania spełniają warunki określone w przytoczonym rozporządzeniu mogą zostać uwzględnione w projekcie jako badania przemysłowe. Zwracamy jednocześnie uwagę, że budowa prototypu oraz jego testowanie mogą zostać ujęte w projekcie wyłącznie jako prace rozwojowe.Odp.: Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG, 2007-2013 wsparcie w tym działaniu może zostać udzielone przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium RP. W przypadku spełnienia warunków określonych w przytoczonym rozporządzeniu Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w tym działaniu.

Pyt. 70: I nabór 2009 r.: Jesteśmy realizatorem projektu w ramach Inicjatywy Technologicznej I. Chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie na część wdrożeniową naszego projektu w ramach działania 4.1 PO IG. Chcemy się dowiedzieć jak wygląda ocena merytoryczna projektu. Czy lista rankingowa będzie rozróżniała projekty dotyczące 1.4 i 4.1 czy tez sporządzona zostanie lista zbiorcza dla obu działań? W kryteriach fakultatywnych punkty otrzymywane są m.in. za utworzenie lub rozwój komórki badawczo - rozwojowej oraz za wzrost zatrudnienia personelu badawczego. Zgodnie z założeniami projektu oba kryteria zostały spełnione na etapie części badawczej. Fakt, ze będziemy realizowali jedynie część wdrożeniową może spowodować, że będziemy mieć problem z uzyskaniem wysokiej oceny w ramach części oceny merytorycznej fakultatywnej. Ponadto chcemy zapytać o wydatki ponoszone na wartości niematerialne i prawne w ramach części badawczej projektu (1.4) dla nowego projektu, który chcemy złożyć w marcu. Czy zakup oprogramowania wyłącznie na potrzeby projektu, ale przekraczający kwotę amortyzacji jednorazowej (podatkowej) 3 500 zł. będzie dofinansowany w całości czy tez do wysokości miesięcznej amortyzacji w okresie realizacji zadań w których jest wykorzystywany?


Odp.: 1. Lista rankingowa sporządzana jest dla obu działań łącznie. 2. Projekt podlega całościowej ocenie pod względem kryteriów określonych w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Natomiast założone w projekcie utworzenie,rozbudowa trwałej komórki badawczo-rozwojowej oraz wzrost zatrudnienia personelu badawczego powinny nastąpić w okresie realizacji projektu w Działaniu 4.1, w przypadku gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty za te kryteria w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej. 3. W Działaniu 1.4 do wsparcia kwalifikuje się cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2003 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414 ze zm.).Odp.: W ramach Działania 1.4-4.1 Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. W ramach jednego wniosku Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu. Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku musi zatem być projektem, realizowanym w określonym celu, mającym określone uzasadnienie i rezultaty.Odp.: Zgodnie z § 14, ust.1, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w Działaniu 1.4 jako wydatek kwalifikowany mogą zostać uznane raty spłat z tytułu umowy leasingu zwrotnego Jednocześnie kwalifikowane w tym przypadku będą wyłącznie spłaty kapitału leasingowanego dobra, natomiast wydatkami niekwalifikowanymi będą w szczególności: podatek, marże finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, koszty transportu.Odp.: Wydatki związane z zakupem robót budowlanych w Działaniu 1.4 należy przyporządkować do kategorii wydatków "koszty ogólne" natomiast wydatki związane z zakupem usług badawczych, dotyczących np. testowania produktu należy zakwalifikować do kategorii wydatków "badania, usługi doradcze i usługi równorzędne". Ponadto, jako wydatki kwalifikowane mogą zostać uznane wyłącznie wydatki adekwatne, racjonalne, uzasadnione do zakresu i celów projektu oraz celów działania, a także bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego realizacji. Ponadto, wydatki w ramach projektu powinny zostać ponoszone zgodnie z zasadą oszczędności, a zatem przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach.Odp.: Kwestię niniejszą należy interpretować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz.414 ze zm.) tj. zakup gruntu może maksymalnie wynosić do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Całkowitych tzn. dotyczących całego projektu, więc przy szacowaniu tych 10% trzeba brać pod uwagę całkowite wydatki kwalifikowane projektu (tj. obu etapów).

Pyt. 75: II nabór 2009 r.: Czy firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w świetle zapisów Art. 1 punkt 3b) i c) Rozporządzenia nr 800/2008 Komisji (WE) oraz "Opracowania dotyczącego rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG" mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG działania 1.4-4.1 oraz 4.2 (biorąc pod uwagę fakt, iż kosztów związanych z działalnością badawczą nie mogą dofinansować np. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", pomimo iż są wymienione w Załączniku nr I do Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007). Dotyczy to w szczególności rodzajów działalności PKD: - 10.32 Z "Produkcja soków z owoców i warzyw" - 10.61 Z "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (podklasa "Wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej") - 10.81 Z "Produkcja cukru" (nie wymieniona w Zał. I do wspomnianego Rozporządzenia MRiRW, wymieniona w tabeli 13 ww. "Opracowania")


Odp.: Wsparcie w ramach PO IG może zostać udzielone w ramach działalności związanych z wytwarzaniam produktów nie objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu ustanawiąjącego WE, a także na działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem tymi produktami, z wyłączeniem działalności ujętych w załączniku nr 1 do przywołanego przez Panią w mailu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z powyższym, rodzaje działalności objęte kodami PKD 10.32.Z, 10.61.Z nie mogą otrzymać wsparcia w ramach PO IG z uwagi na fakt, iż odpowiadające im kody PKD uwzględnione zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast działalność objęta kodem PKD 10.81 Z nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż została uwzględniona jako działalność wykluczona w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego WE. Kwestie te szerzej omówione zostały w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Odp.: W Działaniu 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, które spełniają wszystkie wymagane kryteria określone w dokumentacji do działania. Projekt taki powinien zakładać przeprowadzenie części badawczej (Działanie 1.4) oraz wdrożeniowej (Działanie 4.1). W części badawczej należy zaplanować: 1. badania przemysłowe - czyli badania zmierzające do pozyskania nowej wiedzy, która prowadzi do powstania lub udoskonalenia produktów, wnioski wynikające z badań przemysłowych nie mogą mieć żadnego przełożenia na konkretne produkty, i/lub 2. prace rozwojowe, stanowiące kolejny krok w procesie badawczym i mające na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych, prowadzą do powstania prototypu. W części wdrożeniowej musi nastąpić wdrożenie produktu/usługi/technologii, będącej przedmiotem projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Jednocześnie w dokumentacji programowej do Działania 1.4-4.1 nie ma uregulowań wskazujących, że Wnioskodawca w ramach jednego projektu powinien wykonać określoną liczbę prototypów. Tak więc projekty wirtualne np. w technologii 3D dostępne w komputerze i w sieci mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych w tym działaniu wymogów.Odp.: Omawiane przedsięwzięcie byłoby kwalifikowane w Działaniu 1.4-4.1 PO IG pod warunkiem, że faktycznie są to prace rozwojowe w rozumieniu określonym w rozporządzeniu KE 800/2008, a także spełnia ono wszystkie pozostałe wymogi określone w dokumentacji programowej dla działania.Odp.: W Działaniu 1.4-4.1 PO IG wykluczenie ma charakter przedmioty, co oznacza, że przedmiot projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

Pyt. 80: II nabór 2009 r.: Planowana inwestycja polegać będzie na stworzeniu prototypu instalacji "namiotu" umożliwiającego wytworzenie specyficznego mikroklimatu dla prowadzenia prac budowlanych na obiektach zabudowy jednorodzinnej (odpowiedni poziom nawilżenia bądź wentylacji, ogrzewanie bądź chłodzenie). Namiot taki wykorzystywany ma być głównie do działalności firmy i prowadzonych przez nią prac budowlanych. Część projektu dotycząca działania 1.4 polegałaby na: przeprowadzeniu stosownych badań naukowych, niezbędnych do stworzenia prototypu, wykonaniu prototypu "namiotu", testowaniu prototypu w różnych warunkach atmosferycznych.Część wdrożeniowa projektu obejmowałaby wytworzenie jednego bądź kilku zaledwie takich "namiotów" i wykorzystywanie ich do własnej działalności firmy, do prowadzonych przez nią prac budowlanych. Przy czym działalność budowlana nie jest podstawową działalnością firmy. Czy produkcja kilku zaledwie sztuk i wykorzystywanie ich na zasadzie przemieszczania i wielokrotnego użytku jedynie w obrębie jednej firmy, stanowi wystarczający element wdrożenia i komercjalizacji wyników badań? Czy też konieczne lub wskazane byłoby zaplanowanie masowej produkcji i sprzedaży tych "namiotów" innym firmom?


Odp.: Opisane w mailu przedsięwzięcie może uzyskać dofinansowanie w Działaniu 1.4-4.1 PO IG pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów określonych w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zwracamy uwagę na kryterium: istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będącą rezultatem projektu, wskazująca na opłacalność projektu, zgodnie z którym projekt oceniany jest w zakresie opłacalności i popytu na produkt będący rezultatem projektu. Koszt badań rynkowy i analiz ekonomicznych jest kwalifikowany tylko w przypadku przedsiębiorców z sektora MSP i powinien zostać uwzględniony w kategorii wydatków "usługi doradcze" w II etapie projektu (Działanie 4.1 PO IG).Odp.: Rozpoczęcia realizacji projektu nie stanowią czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności: studia wykonalności, analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji, przygotowanie dokumentacji przetargowej.Odp.: W opisanej przez Państwa sytuacji nie będzie występować eksport. Jako usługi eksportowane rozumiane są usługi wykonywane przez Wnioskodawcę poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem usług on-line, które mogą być świadczone w Polsce i sprzedawane poza granicami RP (czyli podmiot korzysta z usługi dostępnej on-line poza granicami Polski). Wnioskodawca otrzyma punkty w przypadku, gdy zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski nowego produktu będzie stanowił minimum 10% przychodów ze sprzedaży danego produktu w ogóle a poziom ten osiągnięty zostanie w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać w sprawozdaniach stanowiących część wniosku o płatność oraz na kontroli realizacji projektu osiągnięcie zakładanych wskaźników w projekcie. Stopień realizacji zaplanowanych wskaźników podlegać będzie weryfikacji, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie, w zakresie osiągniętego procentowego udziału przychodów ze sprzedaży danego produktu w ogóle, okresu w którym został osiągnięty.Odp.: Badania przemysłowe to badania zmierzające do pozyskania nowej wiedzy, która prowadzi do powstania lub udoskonalenia produktów, wnioski wynikające z badań przemysłowych nie mogą mieć żadnego przełożenia na konkretne produkty. Z kolei prace rozwojowe stanowią kolejny krok w procesie badawczym i mają na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych, prowadzą do powstania prototypu. Należy podkreślić, że działalność badawcza może mieć charakter wyłącznie prac rozwojowych, nie poprzedzonych badaniami przemysłowymi, a zatem opierać się na wiedzy już dostępnej. Część badawcza projektu może zatem przebiegać jako badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, bądź też opierać się wyłącznie na pracach rozwojowych. Zakwalifikowanie zadań w części badawczej nie jest powiązane z faktem, iż badania te zlecane są podmiotowi zewnętrznemu, ale z charakteru zaplanowanych w Działaniu 1.4 zadań.Odp.: W zakresie badań przemysłowych mieszczą się badania polegające na zdobyciu nowej wiedzy, czyli wiedzy, która nie była dostępna na rynku. Poprzez badania przemysłowe należy rozumieć planowane badania ukierunkowane na przejęcie nowej wiedzy, która może być wykorzystana w rozwoju nowych produktów, procesów czy usług lub może przyczynić się do znaczącego udoskonalenia produktów i usług już istniejących. Chodzi więc tutaj o projekty, których wyniki poddawane są dalszej "obróbce" na kolejnych etapach badań lub w ramach zupełnie nowych projektów. Ich wyniki nie mogą mieć żadnego przełożenia na konkretne produkty (towary lub usługi). Często są to badania mające na celu wyjaśnienie czy teoretyczne rozwiązanie określonego problemu jest możliwe do zastosowania zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych. Badania tego rodzaju nie mają zatem bezpośredniego związku z towarem lub usługą. Stanowią one jedynie podstawę naukową badań przedkonkurencyjnych.Odp.: W przypadku tego typu projektów wymagane jest, aby każdy projekt osobno spełniał kryteria obowiązujące w ramach działania, a więc aby składał się z części badawczej i wdrożeniowej. Zgodnie z par. 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG , PARP może udzielić wsparcia z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub rozwojowe oraz na wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej tego przedsiębiorcy.Intensywność wsparcia na część badawczą oraz wdrożeniową określana jest na dzień udzielania wsparcia, a zatem na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.Odp.: Dokumentacja konkursowa do działania 1.4-4.1 nie określa struktury i zakresu sprawozdania końcowego dla etapu 1.4. W związku z tym forma może być dowolna, natomiast treść sprawozdania musi jednoznacznie określać, czy etap 1.4 zakończył się sukcesem i istnieją ekonomiczne przesłanki potwierdzające celowość wdrożenia wyników prowadzonych badań.Odp.: Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie procedura weryfikacji wniosku o płatność końcową trwa 40 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o płatność podlega ocenie niezależnego eksperta, termin określony powyżej ulega wydłużeniu o okres niezbędny do dokonania zewnętrznej oceny wniosku. Beneficjent otrzymuje pisemną informację od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o przekazaniu wniosku o płatność do zewnętrznej oceny. Beneficjent może rozpocząć realizację II Etapu Projektu przed otrzymaniem informacji pisemnej o zatwierdzeniu przedstawionego sprawozdania, jednakże w takim przypadku Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko, bez gwarancji otrzymania dofinansowania na realizację II Etapu Projektu (§2 ust. 8 umowy).Odp.: W przypadku wnioskodawców z sektora MSP, mogą to być koszty kwalifikowane w ramach działania 4.1 w kategorii usług doradczych. (Zgodnie z par. 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG (Dz.U. Nr 68, poz. 414 ze zm.)).Odp.: Zadania mogą być dzielone wg zakresów tematycznych bądź czasowych. Należy jednak pamiętać o wymogu, że pojedyncze zadanie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy i nie krócej niż 2 miesiące. Podział na zadania ma umożliwić beneficjentowi okresowe rozliczanie się z poniesionych wydatków. W związku z tym należy tak zaprojektować podział projektu na zadania, aby beneficjent miał zapewnioną płynność finansową, a także możliwość zebrania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o płatność w terminach określonych w umowie o dofinansowanie.Odp.: Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie dodatkowych dokumentów, potwierdzających innowacyjność produktu będącego przedmiotem projektu. Opisując proponowany w projekcie nowy produkt należy kierować się informacjami podanymi w instrukcji do wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji do biznes planu. Zgodnie z ww. instrukcjami Wnioskodawca w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu powinien podać informacje, czy badania zmierzające do stworzenia podobnego produktu były prowadzone w Polsce lub na świecie. W przypadku, gdy takie prace badawcze były już prowadzone należy przedstawić wyjaśnienie dotyczące zasadności prowadzenia własnych badań w tym zakresie, np. ze względu na koszty nabycia gotowych rozwiązań, spodziewany odmienny rezultat badań.Odp.: Wnioskodawca sam powinien określić, jakie kwalifikacje są niezbędne dla osób, które zamierza zatrudnić w komórce badawczo-rozwojowej. W trakcie kontroli projektu może zostać przeprowadzona analiza, czy osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę spełniają ustalone kryteria.Odp.: Fakt,czy dane zadanie ma charakter badań przemysłowych czy prac rozwojowych nie jest powiązany z posiadaniem patentu. Należy kierować się definicją form działaności badawczej określonych w rozporządzeniu Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214/3, z 9.08.2008 r.). Odwołując się do definicji badań przemysłowych - to badania zmierzające do pozyskania nowej wiedzy, która prowadzi do powstania lub udoskonalenia produktów, wnioski wynikające z badań przemysłowych nie mogą mieć żadnego przełożenia na konkretne produkty. Z kolei prace rozwojowe stanowią kolejny krok w procesie badawczym i mają na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych, prowadzą do powstania prototypu. Należy podkreślić, że działalność badawcza może mieć charakter wyłącznie prac rozwojowych, nie poprzedzonych badaniami przemysłowymi, a zatem opierać się na wiedzy już dostępnej. Część badawcza projektu może zatem przebiegać jako badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, bądź też opierać się wyłącznie na pracach rozwojowych.Odp.: Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwałości rezultatów projektu w okresie minimum 5 lat, a w przypadku MŚP - 3 lat od dnia zakończenia projektu. Trwałość projektu rozumiana jest zgodnie z treścią art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006, jako nie poddawanie projektu zasadniczym modyfikacjom: a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Wnioskodawca jest zobowiązany więc do osiągnięcia i utrzymania rezultatów projektu (np. utworzonych miejsc pracy itp.).Odp.: Okres trwałości projektu jest liczony od dnia zakończenia realizacji projektu. Jako zakończenie realizacji projektu należy rozumieć dzień złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, wniosku o płatność końcową.Odp.: Nie, okres trwałości projektu nie podlega skróceniu. Beneficjent może zaprzestać produkcji w sytuacji np. nasycenia rynku lub braku zapotrzebowania, jednakże i w tym przypadku trwałość projektu oraz jego rezultaty muszą być zachowane.Odp.: W przypadku sprzedaży wyników prac B+R, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania wraz ze sprawozdaniem z wdrożenia kopii umowy sprzedaży patentu, licencji lub know-how zawartej z nabywcą wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Umowa sprzedaży wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych dofinansowanych w ramach Projektu musi zawierać następujące elementy: 1) gwarantuje cenę zbycia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych na poziomie rynkowym; 2) zobowiązuje nabywcę do wdrożenia wyników tych badań lub prac we własnej działalności; 3) zakazuje zbywania wyników tych badań lub prac podmiotowi trzeciemu; 4) określa termin, w jakim ma nastąpić wprowadzenie wyników do działalności gospodarczej nabywcy; 5) zobowiązuje nabywcę do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań lub prac do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży z Beneficjentem. Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy poweźmie informacje, że nabywca wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach Projektu nie wprowadził ich do własnej działalności gospodarczej w terminie wyznaczonym w umowie sprzedaży zawartej z Beneficjentem lub odsprzedał te wyniki innemu podmiotowi.Odp.: W ramach działania 1.4 PO IG do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się jedynie pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego, przy czym jeżeli nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakup będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na realizację projektu badawczego, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie, b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych.Odp.: Podstawą do przyznania punktów będzie deklaracja, iż udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski nowego produktu/technologii/usługi będzie stanowił minimum 10% przychodów ze sprzedaży danego produktu/technologii/usługi w ogóle (jako wskaźnik rezultatu określony we wniosku o dofinansowanie). Poziom ten należy osiągnąć w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji projektu. Oznacza to, iż 10% przychodów odnosi się do każdego produktu/technologii.Odp.: Tak, jest to wskaźnik rezultatu, który jest dodatkowo punktowany. W takim przypadku konieczne będzie sprawdzenie, czy bez zgłoszenia patentowego Wnioskodawca otrzymałby wsparcie w danym konkursie.Odp.: Tak, koszty delegacji są kosztami kwalifikowanymi przy założeniu, iż będzie to wyjazd uzasadniony w kontekście realizacji projektu.Odp.: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przed zakończeniem realizacji projektu jest dopuszczalne i nie powoduje konieczności zwrotu środków w kwocie równej kosztowi wytworzenia tych wyników do wysokości przekazanego na ten cel dofinansowania. Sytuacja związana ze zwrotem środków ma miejsce w przypadku sprzedaży wyników prac B+R przed zakończeniem projektu, co oczywiście nie jest tożsame z wdrożeniem tych wyników do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Pyt. 110: I nabór 2010 r.: W informacji o konkursie jest zapis: W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem). Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia zarówno do prac przemysłowych, jak i rozwojowych ? Czy w przypadku ubiegania się o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników prac badawczych zwiększenie intensywności wsparcia dotyczy zarówno prac badawczych, jak i rozwojowych (wynika to z rozporządzenia, natomiast dokumentacja konkursowa nie jest jednoznaczna w tym punkcie). Działanie 1.4 POIG - I runda w 2010 r. - Czy kryterium dotyczące premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych ma zastosowanie także do wyników prac rozwojowych?


Odp.: W przypadku gdy w projekcie obejmującym badania przemysłowe i prace rozwojowe wyniki badań przemysłowych będą szeroko rozpowszechniane, intensywność wsparcia może być zwiększona o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wyłącznie w odniesieniu do badań przemysłowych.Odp.: Na etapie składania wniosku PARP nie wymaga dołączenia do wniosku żadnych dokumentów potwierdzających możliwość reprezentacji firmy. Osoba podpisująca wniosek powinna jednak mieć do tego odpowiednie umocowanie. W sytuacji gdy istnieje ogólne, prawnie ważne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, będzie to wystarczające (ogólne pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo jest wymagane w sytuacji, gdyby umowa o dofinansowanie byłaby podpisywana tylko przez jednego członka zarządu w przypadku reprezentacji wieloosobowej. Wówczas jedyną dopuszczalną formą jest pełnomocnictwo wystawione w formie notarialnej, które wymienia wprost tytuł projektu, pełną nazwę właściwego programu operacyjnego oraz wskazuje działanie, do którego składany jest projekt, wymienia z imienia i nazwiska osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, jest sporządzone pismem maszynowym. Podpisy pod pełnomocnictwem muszą być własnoręczne i czytelne. Takie pełnomocnictwo jest dostarczane na etapie podpisywania umowy.Odp.: Zastrzeżenie wyników prac B+R nie jest wymagane w działaniu 1.4, stanowi jedynie dodatkowy atut projektu i jest punktowane podczas oceny merytorycznej fakultatywnej. Aby spełnić warunek uprawniający do uzyskania premii, wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą być dostępne przyszłym użytkownikom oprogramowania. Wykluczona jest sytuacja, w której bezpłatnie udostępniana jest jedynie okrojona wersja oprogramowania (bez jego pełnej funkcjonalności).Odp.: Zapis oznacza, że wykluczony jest obieg pieniądza lub rekompensat (np. zapłata za fakturę itp) pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem współpracującym. Każde zadanie w projekcie jest wykonywane przez wskazany podmiot i nie ma możliwości świadczenia sobie usług jednostronnych lub wzajemnych w ramach projektu. Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby podmiot zagraniczny był podwykonawcą w projekcie. W takim jednak przypadku nie może być podmiotem współpracującym.Odp.: Jeżeli projekt badawczy zakończy się niepowodzeniem, wówczas beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność końcową. Projekt wówczas uznaje się za zakończony i beneficjent otrzyma dofinansowanie proporcjonalne do zakresu zrealizowanych badań i prac. Beneficjent nie jest zobowiązany do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, gdy przeprowadzone badania rynkowe po zakończeniu części 1.4 wskażą na niepowodzenie realizacji części wdrożeniowej projektu.

Pyt. 117: I nabór 2010 r.: Z dokumentacji konkursowej wynika, iż można zwiększyć intensywność wsparcia w przypadku efektywnej współpracy z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiębiorcą/ami lub organizacją badawczą o 15 punktów procentowych, oraz o 15 punktów procentowych w przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Czy premie te można łączyć, tj. zwiększyć intensywność wsparcia o 30% w sytuacji gdyby projekt zakładał zarówno efektywną współpracę jak i rozpowszechnianie wyników (oczywiście mając na uwadze że intensywność wsparcia nie przekroczy 80% kosztów kwalifikowanych)?


Odp.: Nie.Odp.: TAK, ale wówczas musi to być jasno wskazane w dokumentacji konkursowej.Odp.: W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą części prac B+R (której realizacja będzie uzależniona od przyznania dofinansowania) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania zasad wyboru wykonawców określonych we wzorze umowy o dofinansowanie obowiązującej dla danego konkursu. Świadczenie usług badawczych może się rozpocząć po dniu złożenia wniosku. List intencyjny nie pełni funkcji umowy warunkowej.Odp.: Cross-financing w przypadku PO IG finansowanego ze środków EFRR oznacza możliwość finansowania zadań odpowiadających zakresowi interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym przypadku nie będzie więc występował. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku pomocy odnoszącej się do tych samych kosztów kwalifikujących się do wsparcia, dofinansowanie z obu źródeł sumuje się i nie może przekroczyć intensywności wsparcia przewidzianego w działaniu 1.4 POIG.Odp.: Należy wyraźnie określić w dokumentacji aplikacyjnej, przy wykorzystaniu jakich metod i narządzi informatycznych będzie tworzony konkretny system informatyczny. Jeżeli system będzie powstawał na podstawie znanych już metod lub narzędzi, prace takie nie będą zaliczane do prac B+R. Kryterium będzie podlegać ocenie na podstawie przedstawionych informacji - uzasadnienia Wnioskodawcy zawartego we wniosku, na Wnioskodawcy więc będzie ciążył obowiązek udowodnienia, iż dane kryterium będzie spełnione. Brak takich informacji może spowodować odrzucenie wniosku.Odp.: W przypadku projektów realizowanych w ramach współpracy, każdy podmiot który jest kwalifikowany w ramach działania (jest uprawnionym przedsiębiorcą) może złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek obejmuje cały projekt realizowany we współpracy, przy czym finansowane są jedynie wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę. Jeżeli wyżej wymienione podmioty spełniają wszystkie kryteria oceny (odnoszące się m.in. do kwalifikowalności Wnioskodawcy), mogą ubiegać się osobno o dofinansowanie realizowanych przez siebie zadań. Jeżeli w trakcie oceny projektów okaże się, że jeden z Wnioskodawców nie uzyska dofinansowania, pozostałe podmioty współpracujące, których projekty zostały zakwalifikowane do wsparcia, mogą podpisać umowę o dofinansowanie, pod warunkiem, że projekt nie ulegnie zmianie (podmiot współpracujący mimo, że nie otrzymał dofinansowania powinien wtedy pokryć swoją część kosztów w projekcie ze środków własnych).Odp.: W ramach projektu możliwe jest nabycie patentu, również europejskiego, jeżeli wydatek będzie niezbędny w kontekście realizacji projektu i będzie spełniał wszystkie wymogi określone w kryterium "Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania".Odp.: Tak, jeżeli wydatek będzie niezbędny w kontekście realizacji projektu i będzie spełniał wszystkie wymogi określone w kryterium "Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania".Odp.: Zgodnie z Umową o dofinansowanie art 5b Warunki przyznania premii za szerokie rozpowszechnienie wyników badań przemysłowych, Beneficjent przedstawia roczne sprawozdania z rozpowszechniania wyników badań przemysłowych objętych wsparciem, w terminie do 15 stycznia roku kalendarzowego w okresie 3 lat od zakończenia Projektu. W sprawozdaniu Beneficjent wskazuje formy rozpowszechniania tych wyników wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie informacji społeczeństwu, w szczególności kopia publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa nie warunkuje podpisania umowy z wydawnictwami na etapie składania wniosku. Brak przedstawienia powyższych informacji zgodnie z warunkami umowy skutkuje obniżeniem intensywności wsparcia do dopuszczalnego poziomu intensywności wsparcia dla Beneficjenta.

Pyt. 127: I nabór 2010r.: We wniosku są wymienione dwie formy wdrożenia prac badawczych: Forma wdrożenia: zastosowanie wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy
 • Tak
 • Nie sprzedaż wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w celu zastosowania ich w działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę
 • Tak
 • Nie a) Którą formę powinniśmy zaznaczyć, jeśli chcemy poprzez prace badawcze i rozwojowe stworzyć program komputerowy, którego licencję chcemy sprzedawać różnym firmom (bliżej nie określonym). Zaznaczam, że chcemy sprzedawać tylko licencję i usługi a nie cały wynik badań, czyli kod programu i całe prawa do tego programu. Jednocześnie nasza firma nie będzie raczej wdrażać programu u siebie, jedynie w celu jego serwisowania, rozwijania itp.


 • Odp.: W takim przypadku jako formę wdrożenia Wnioskodawca powinien zaznaczyć zastosowanie wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Licencja to regulacja prawna określająca warunki użytkowania z programu komputerowego i zasady odpłatności, jednak prawa do programu informatycznego zostają po stronie Producenta, czyli Wnioskodawcy. Wnioskodawca zastosuje wyniki badań we własnej działalności gospodarczej. Sprzedaż produktu będzie się odbywała na zasadzie sprzedaży praw do użytkowania programu informatycznego, a nie wdrożenia w działalności gospodarczej innego podmiotu.

  Pyt. 128: I nabór 2010r.: We wniosku są wymienione dwie formy wdrożenia prac badawczych: Forma wdrożenia: zastosowanie wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy
 • Tak
 • Nie sprzedaż wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w celu zastosowania ich w działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę
 • Tak
 • Nie Zaznaczam, że chcemy sprzedawać tylko licencję i usługi a nie cały wynik badań, czyli kod programu i całe prawa do tego programu. Jednocześnie nasza firma nie będzie raczej wdrażać programu u siebie, jedynie w celu jego serwisowania, rozwijania itp. b) Czy może jednak musimy mieć podpisaną umowę na sprzedaż tego programu z jakąś firmą? Jeśli tak, to czy oprócz tej firmy możemy sprzedać nasz produkt/usługi innym, nie określonym z nazwy firmom?


 • Odp.: Wnioskodawca nie jest zobligowany do określenia podmiotów, którym będzie sprzedawał swój produkt. Dokumenty programowe nie określają również konieczności dołączania listów intencyjnych od przyszłych podmiotów zainteresowanych produktem. Wnioskodawca jest jednak zobligowany do oszacowania przyszłego popytu w części D biznes planu.  Odp.: Wnioskodawca powinien wykazać, że istnieje zapotrzebowanie na rynku międzynarodowym na produkt/technologię powstałą w wyniku przeprowadzonego wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W pkt D.1.2 biznes planu należy określić, które produkty/usługi/technologie Wnioskodawca będzie sprzedawał poza granicami kraju, tj. na rynku wspólnym lub poza granicami Unii Europejskiej. Wnioskodawca powinien ująć informacje dotyczące jedynie tych produktów/usług/technologii, które powstaną lub zostaną zmodyfikowane w wyniku realizacji projektu objętego wnioskiem. Wnioskodawca powinien również przedstawić wskaźnik rezultatu odnoszący się do sprzedaży poza granice kraju, oraz określić na jakiej podstawie wskaźniki zostały oszacowane. Poziom realizacji wskaźników podlega weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu. Wnioskodawca powinien okazać podczas kontroli dokumentację potwierdzającą wykonanie założonych w projekcie wskaźników. Z tego też względu wykazane w projekcie wskaźniki powinny być policzalne oraz mierzalne. Należy pamiętać, że realizacja podanych wskaźników będzie warunkowała wypłatę dofinansowania.  Odp.: Wnioskodawca zatrudniając dodatkowe osoby do realizacji projektu i podając odpowiedni wskaźnik rezultatu jest zobligowany do utrzymania wskaźnika w okresie trwałości projektu. Poziom realizacji wskaźników podlega weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu. Wnioskodawca powinien okazać podczas kontroli dokumentację potwierdzającą wykonanie założonych w projekcie wskaźników. Z tego też względu wykazane w projekcie wskaźniki powinny być policzalne oraz mierzalne. Należy pamiętać, że realizacja podanych wskaźników będzie weryfikowana podczas kontroli i będzie warunkowała wypłatę dofinansowania.  Odp.: Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP). Wnioskodawca powinien również w części VIII. wniosku Deklaracja Wnioskodawcy zaznaczyć wpływ projektu na środowisko.  Odp.: W Działaniu 1.4 wymienione wydatki związane z obsługą projektu mogą zostać zakwalifikowane do kategorii związanej z kosztami ogólnymi. Ponadto, jako wydatki kwalifikowane mogą zostać uznane wyłącznie wydatki adekwatne, racjonalne, uzasadnione, a także bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego realizacji. Ponadto, wydatki w ramach projektu powinny zostać ponoszone zgodnie z zasadą oszczędności, a zatem przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. Koszty ogólne nie mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.  Odp.: Nie. Zgodnie z zapisami par. 5 ust. 6 wzoru umowy o dofinansowanie za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia prac rozwojowych, badań przemysłowych lub zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją projektu.  Odp.: W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza współfinansować projekt kredytem bankowym lub leasingiem, musi dołączyć do wniosku promesę bankową/leasingową według wzoru określonego w dokumentacji konkursowej. Wzór promesy określa warunki zawarcia umowy kredytowej, uzależniając jej zawarcie m.in. od przedłożenia w banku umowy o dofinansowanie zawartej z PARP.  Odp.: Tak jeżeli projekt jest realizowany we współpracy z uczelnią techniczną. Punkt VII wniosku o dofinansowanie zawiera listę załączników, w tym m.in. kopię umowy o współpracy w przypadku projektów realizowanych we współpracy. W przypadku gdy projekt zakłada zlecenie przeprowadzenia badań uczelni technicznej na zasadzie podwykonawstwa przedsiębiorca powinien zawrzeć umowę warunkową na realizację takich badań ale nie ma konieczności dołączania jej do wniosku o dofinansowanie.  Odp.: Nie. Wnioskodawca dołącza do wniosku kopię umowy o współpracy w przypadku projektów realizowanych we współpracy. W przypadku podwykonawstwa przedsiębiorca przed złożeniem wniosku powinien natomiast zawrzeć umowę warunkową na realizację badań lub prac rozwojowych.  Odp.: Zgodnie z par. 5b ust 1. wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent uzyska premię za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych objętych wsparciem, jeżeli w okresie 3 lat od zakończenia projektu spełni jeden z wymienionych warunków, tj.: 1. zaprezentuje wyniki badań przemysłowych na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej, lub 2. opublikuje je w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub bazie danych zapewniającej swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub 3. będzie rozpowszechniał wyniki za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub pełnego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych musi nastąpić w okresie 3 lat po zakończeniu projektu. W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych Wnioskodawca uzyskuje premię w postaci zwiększonej intensywność wsparcia, a tym samym zwiększoną kwotę dofinansowania projektu. W przypadku niewywiązania się z powyższych zapisów umowy przedsiębiorca zostałby wezwany do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania.  Odp.: Wnioskodawca starający się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 POIG może uzyskać dofinansowanie na prace badawcze w dziedzinie innej niż dotychczasowa wykonywana przez podmiot z wyłączeniem działalności wykluczonych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.). W przypadku gdy wnioskodawca stara się o dofinansowanie na inną działalność niż do tej pory wykonuje, musi w pkt 19 wniosku o dofinansowanie oraz w pkt B.1.2 Biznes Planu podać PKD projektu.  Odp.: W zawiązku z zapisami zawartymi w Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wsparcie w ramach PO IG może zostać udzielone w ramach działalności związanych z wytwarzaniem produktów nie objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu ustanawiającego WE. W związku z powyższym nie mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie działalności określonej w załączniku nr 1 do Traktatu.

  Pyt. 140: I nabór 2010r.: Jeżeli chodzi o wskaźniki produktu to jak przedstawia się definicja wartości bazowej a jak wartości w roku n? Jeżeli przyjmiemy że wartość bazowa to wartość na dzień składania wniosku, a wartość w roku n to wartość w roku rozpoczęcia projektu to jak możemy ją oszacować, biorąc pod uwagę fakt, że nasza firma się rozwija i wartość n w momencie rozpoczęcia projektu może być inna niż przewidziana? Czy w takim wypadku musimy "zamrozić" rozwój firmy do czasu rozpoczęcia projektu? Rok n jest rokiem rozpoczęcia realizacji projektu w związku z czym wartość bazowa może wynosić zero a w roku n np. 1, będzie to oszacowana wartość wskaźnika produktu ponieważ wnioskodawca w roku rozpoczęcia realizacji projektu będzie mógł zakupić już jakąś aparaturę. Jeżeli chodzi o wskaźniki rezultatu to, zakładając że projekt rozpocznie się 15 kwietnia 2011, z jakiej daty mamy podać wartość bazową? Czy ma być to wartość bazowa na dzień składania wniosku? Jeżeli tak to rokiem bazowym bedzie rok 2010 a nie rok 2011 w którym projekt się rozpocznie. I tak, na przykład, jeżeli chodzi o wskaźnik obligatoryjny: Udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/technologii (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R) w przychodach ze sprzedaży danego produktu/technologii w ogóle (%) to co, jeżeli ten wskaźnik w efekcie prowadzenia projektu będzie większy niż założony? Biorąc pod uwagę fakt że sprzedaż może kształtować się na przestrzeni lat prowadzenia projektu różnie.


  Odp.: W przypadku wskaźnika produktu w wartości bazowej wpisują państwo stan na dzień składania wniosku, w roku "n" wpisują państwo liczbę produktów zakupionych od momentu rozpoczęcia projektu do zakończenia roku zgodnie z listą zakupów zawartą w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wszystkie mierzalne wydatki zawarte w harmonogramie rzeczowo finansowym powinny być uwzględnione we wskaźnikach produktu w latach zgodnych z danymi zawartymi w harmonogramie. W przypadku wskaźników rezultatu np. Udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/technologii (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R) w przychodach ze sprzedaży danego produktu/technologii w ogóle (%) jako wartość bazową mogą państwo wpisać dane za rok poprzedzający rozpoczęcie projektu np. jeżeli będą państwo rozpoczynali projekt 15 kwietnia 2011r. w wartości bazowej mogą państwo podać dane za 2010. Nie ma problemu jeśli w efekcie osiągną Państwo wskaźnik wyższy niż zakładali. Muszą Państwo natomiast osiągną co najmniej minimum zadeklarowane we wskaźnikach.  Odp.: Zmiana formy wdrożenia będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta informacji uzasadniających wprowadzenie zmiany. W związku z tym, na tym etapie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków w przypadku wskaźnika "Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie" - należy podać wartość nakładów na B+R w ramach projektu oraz ewentualnie wartość nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę poza projektem.  Odp.: Generator Wniosków przeznaczony dla wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG jest dostępny pod adresem https://poig14.parp.gov.pl

  Pyt. 146: I nabór 2010r.: Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach, kryterium merytoryczne fakultatywne pt. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologie/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym uznaje się za spełnione w przypadku działania 1.4 jeżeli wnioskodawca wykaże owo zapotrzebowanie na wyniki prac B+R. Istnieje jednak pewna niespójność opisu tego kryterium z punktem D Biznes Planu Plan marketingowy dla projektu. Zgodnie z instrukcją do BP należy w punkcie D opisać popyt, dystrybucje i promocję produktów/technologii/usług będących wynikiem projektu. Jak należy rozumieć te zalecenia w przypadku realizacji części badawczej, której efektem będą wyniki prac B+R a nie gotowe produkty/technologia/usługi. Czy opis w p. D Biznes Planu należy potraktować (zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach) w odniesieniu do wyników prac B+R?


  Odp.: Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach oceny W przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków działania 1.4 przedmiotowe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca wykaże, że istnieje zapotrzebowanie na rynku międzynarodowym na produkt/technologię powstałą w wyniku przeprowadzonego wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W przypadku realizacji projektów zakładających sprzedaż wyników prac B+R, kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że istnieje zapotrzebowanie na rynku międzynarodowym na uzyskane w efekcie realizacji projektu wyniki prac B+R. W związku z powyższym, w zależności od formy wdrożenia opis w części D Biznes Planu należy odnieść albo do produktu/technologii powstałej w wyniku przeprowadzonego wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub uzyskanych w efekcie realizacji projektu wyników prac B+R.  Odp.: Wnioskodawca musi opisać w jakiej formie nastąpi wdrożenie - czy we własnej działalności (wtedy musi podać dokładny opis procesu wdrożenia wraz planowanymi wydatkami) czy w formie sprzedaży wyników prac B+R (wtedy nie trzeba opisywać w jaki sposób wdroży u siebie wyniki kupujący).  Odp.: Wynikiem projektu będą wyniki badań, które następnie wdrożone zostaną w przedsiębiorstwie wnioskodawcy lub przedsiębiorstwie nabywcy.  Odp.: Zgodnie z postanowieniami art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 25, z późn. zm) projekt zachowuje trwałość, jeżeli nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom: a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Rezultat projektu w postaci praw własności do wyników prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z postanowieniami określonymi w par. 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), może zostać sprzedany w celu wprowadzenia go do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Sprzedaż więc wyników prac badawczo-rozwojowych jest jedną z form wdrożenia wyników projektu i nie oznacza braku zapewnienia trwałości rezultatów projektu.  Odp.: W pkt C.1.5 Biznes planu należy podać opis sposobu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach działania 1.4 PO IG. Należy podać planowane wydatki inwestycyjne oraz planowane zakupy inwestycyjne konieczne do wdrożenia efektów części badawczej. Należy opisać planowane efekty wdrożenia. Należy również wskazać bariery i zidentyfikowane zagrożenia, które mogą mieć wpływ na brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w całości lub części, bądź też powodować opóźnienia. W pkt C.1.6. należy opisać parametry techniczne charakteryzujące przedmiot wdrażania. Są to np.: przepływ strumienia cieczy; wzrost/spadek temperatury; wytrzymałość, wydajność, energochłonność.

  Pyt. 153: I nabór 2010r.: W jaki sposób wnioskodawca może uzyskać zwrot nakładów na zakup środków trwałych, gdy wymagania opisane w kryteriach są niespójne i niejasne. Mianowicie: a) Nasz wniosek zakłada opracowanie innowacyjnych programów rehabilitacyjnych w oparciu o specjalistyczny sprzęt medyczny. W tym celu zakupiliśmy urządzenia do wykonania badań i opracowania programów rehabilitacyjnych (faza 1.4), które następnie będą wdrożone do stosowania (faza 4.1). b) w fazie badawczej kosztem kwalifikowanym jest tylko koszt odpowiadający amortyzacji ST za okres trwania badań lub koszt czynszu najmu za kres badań. c) wg pkt.3 Kryterium merytoryczne obligatoryjne pt. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne zobowiązani jesteśmy do realizacji inwestycji (czyli zakupu ST) tylko w fazie wdrożeniowej. Koszty te jednak nie podlegają dofinansowaniu. Ponadto w tym miejscu jest wyraźne wskazanie aby pkt 14 Wniosku zaznaczyć TAK; d) natomiast pkt 14 Instrukcji wypełniania wniosku nakazuje (i zostało to zrobione z automatu) aby zaznaczyć opcję NIE; Powstaje więc oczywista niespójność wymagań. W jaki więc sposób można uzyskać zwrot pełnych kosztów zakupu ST dla całego projektu?. Czy jest to w ogóle możliwe?


  Odp.: Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG kosztem kwalifikowanym w działaniu 1.4 nie jest zakup środków trwałych a jedynie amortyzacja. Oznacza to, że w obecnym naborze wniosków o dofinansowanie nie ma możliwości dofinansowania środków trwałych w cenie zakupu, chyba że dane urządzenie zamortyzuje się w okresie trwania działania 1.4. Jednocześnie zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach oceny w przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków działania 1.4 kryterium Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz w aktywa niematerialne i prawne … nie będzie brane pod uwagę w trakcie oceny projektu.  Odp.: Amortyzacja powinna zostać uwzględniona jako koszt kwalifikowany odpowiednio do okresu, w którym dany środek trwały jest wykorzystywany na rzecz projektu. Jeżeli projekt trwa 4 lata, jest podzielony na 8 półrocznych etapów i środek trwały jest wykorzystywany przez cały projekt to amortyzacja powinna zostać wliczona do kosztów kwalifikowanych w pierwszych 6 etapach.  Odp.: Rata leasingu powinna zostać uwzględniona jako koszt kwalifikowany odpowiednio do okresu, w którym dane urządzenie jest wykorzystywane na rzecz projektu. Jeżeli projekt trwa 4 lata, jest podzielony na 8 półrocznych etapów i środek trwały jest wykorzystywany przez cały projekt to leasing powinien zostać wliczony do kosztów kwalifikowanych w pierwszych 6 etapach.  Odp.: W przypadku zakupu środka trwałego w formie pożyczki rata spłaty pożyczki nie będzie kosztem kwalifikowanym. Kosztem kwalifikowanym będzie amortyzacja zakupionego środka trwałego.  Odp.: Jeżeli przed zakończeniem całego projektu Wnioskodawca sprzeda częściowe wyniki będzie musiał zwrócić środki w kwocie równej kosztowi wytworzenia tych wyników do wysokości przekazanego na ten cel dofinansowania. Możliwe jest jednoczesne wprowadzenie wyników badań do działalności wnioskodawcy i sprzedaż wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy bez konieczności zwrotu środków w przypadku sprzedaży po zakończeniu całego projektu.  Odp.: Zapytania ofertowe wysyłane do dostawców nie są wymagane na etapie składania wniosku. Umowa z podwykonawcą też nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie. Jedynie w przypadku współpracy z innym przedsiębiorcą lub organizacja badawczą wnioskodawca musi dołączyć do wniosku o dofinansowanie umowę o współpracy.  Odp.: Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach: W odniesieniu do Wnioskodawców zamierzających powierzyć realizację części prac B+R w projekcie innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, spełnienie przedmiotowego kryterium powinno zostać opisane we wniosku. Należy wskazać wykonawcę i opisać jego potencjał poprzez podanie np. następujących informacji: o potencjale kadrowym, przeprowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników wykonawcy oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca może wykazać we wniosku zdolność do przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z nim warunkową umowę na wykonanie określonych usług badawczych. Zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności oraz udostępnić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu. Ww. umowa nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie.  Odp.: Zapytania ofertowe nie stanowią załącznika do wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach oceny: Wnioskodawca może wykazać we wniosku zdolność do przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z nim warunkową umowę na wykonanie określonych usług badawczych. Zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności oraz udostępnić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.  Odp.: Zasoby ludzkie i techniczne stanowią środki niezbędne do realizacji projektu. Zgodnie z zapisami Instrukcji do wypełniania biznes planu wnioskodawca musi przedstawić opis posiadanych zasobów technicznych niezbędnych do realizacji projektu (pomieszczenia, wykaz aparatury naukowo-badawczej lub innego wyposażenia) oraz zasobów ludzkich wraz z doświadczeniem w realizacji prac badawczo-rozwojowych. Nie istnieją wytyczne określające wykształcenie osób zaangażowanych w realizację prac badawczych. Doświadczenie i kwalifikacje personelu są indywidualne dla każdego wniosku i specyfiki projektu.  Odp.: Nie ma przeciwwskazań. Od wnioskodawcy zależy z czego sfinansuje projekt poza dofinansowaniem. Musi to zostać opisane w założeniach do prognoz finansowych i uwzględnione w samych prognozach.  Odp.: Należy podać oszacowaną kwotę kosztów oraz opisać na podstawie czego została ona oszacowana. Wymogi dotyczące zapytań ofertowych zawarte są w umowie o dofinansowanie. W trakcie realizacji projektu będzie możliwe tylko zmniejszenie wysokości kosztu.  Odp.: Każdy wniosek Beneficjenta o zmianę harmonogramu rzeczowego jest rozpatrywany indywidualnie, po wnikliwej analizie proponowanych zmian i ich uzasadnienia. W związku z powyższym, w chwili obecnej niemożliwe jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.  Odp.: Jeżeli Wnioskodawca przed rozpoczęciem realizacji prac B+R nie posiada wystarczającej wiedzy i nie jest w stanie przewidzieć konkretnych założeń technologiczno-ekonomicznych prototypu, powinien wówczas opisać w dokumentacji aplikacyjnej spodziewane parametry techniczne przy jednoczesnym zaznaczaniu, że ostateczny kształt parametrów technicznych będzie uzależniony od wyniku realizowanych prac rozwojowych. Równocześnie należy pamiętać by wszystkie opisy w części C i części D biznes planu przedstawić najbardziej szczegółowo jak to tylko jest możliwe na etapie aplikowania.

  Pyt. 169: I nabór 2010r.: W jaki sposób wnioskodawca powinien uczynić zadość wymaganiom stawianym przez instrukcję wypełnienia biznes planu w zakresie szczegółowego opisania przedmiotu badań i rezultatów (część C i D) aby w przyszłości nie pozbawić siebie praw twórcy wynalazku do uzyskania patentu (por. art. 25 ust 2. Ustawy Prawo Własności Przemysłowej). Wnioskodawca nie zna eksperta czytającego jego projekt i jego powiązania z ośrodkami badawczymi bądź naukowymi w Polsce i na świecie. Z opisu Przewodnika po kryteriach oceny projektów wynika, że ekspert aby wykonać rzetelnie ocenę innowacyjności projektu musi legitymować się bardzo głęboką wiedzą o stanie rozwoju nauki i techniki, nie tylko w Polsce ale przede wszystkim na świecie. Ekspert aby ocenić kwalifikowalność wydatku określonego przez przedsiębiorcę lub instytut naukowy w umowie o współpracy musi sam prowadzić prace naukowe w danej dyscyplinie wiedzowej aby mógł ocenić adekwatność rodzajową i cenową planowanego wydatku w stosunku do działań ujętych w projekcie (w stosunku do tematu badawczego, metody badawcze, itd.) lub ich rezultatów.


  Odp.: Wnioskodawcy powinni przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej jak najszersze i jak najbardziej szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowego projektu tak by możliwa była ocena zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie § 7 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do dokonania rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej projektów. Każdy ekspert przed przystąpieniem do oceny w ramach konkursu zobowiązuje się do zachowania niezależności, bezstronności i poufności w stosunku do wnioskodawców, których projekty otrzymał do oceny. Zobowiązuje się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianymi projektami, do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, Ekspert zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia PARP o zaistniałym konflikcie oraz do rezygnacji z oceny projektu, w przypadku którego zachodzi konflikt interesów.  Odp.: Nie. Zlecenie wykonania prac B+R wyspecjalizowanej jednostce badawczej nie stanowi współpracy w rozumieniu dokumentów programowych dla Działania 1.4. Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent w trakcie realizacji projektu może współpracować z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą (podmioty współpracujące) na zasadach określonych we wniosku o dofinansowanie. Z tym, że nie są dopuszczalne przepływy finansowe między Beneficjentem a podmiotem współpracującym w zakresie zadań objętych współpracą. W związku z powyższym przedstawiony przypadek (w którym dopuszcza się przepływy finansowe), nie stanowi współpracy, a jedynie podwykonawstwo w zakresie zleconych usług. Zgodnie z opisem kryterium "Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac" zawartym w Przewodniku po kryteriach oceny "W odniesieniu do Wnioskodawców zamierzających powierzyć realizację części prac B+R w projekcie innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, spełnienie przedmiotowego kryterium powinno zostać opisane we wniosku. Należy wskazać wykonawcę i opisać jego potencjał poprzez podanie np. następujących informacji: o potencjale kadrowym, przeprowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników wykonawcy oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca może wykazać we wniosku zdolność do przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z nim warunkową umowę na wykonanie określonych usług badawczych. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca planujący zlecić część zadań innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, musi przed złożeniem wniosku zawrzeć umowę warunkową (przedwstępną) na wykonanie określonych usług badawczych. Jednak umowa ta nie stanowi załącznika do wniosku.

  Pyt. 171: I nabór 2010r.: Celem projektu jest przebadanie nowego zjawiska (nie definiowanego w nauce do tej pory) i wynikowo stworzenie nowego produktu/technologii przeciwdziałającego negatywnym skutkom wywoływanym przez to zjawisko. Jeśli wnioskodawca nie może odnieść hipotetycznego produktu do rozwiązań na rynku, nie może wykazać różnic ani funkcjonalnych ani jakościowych ani cenowych hipotetycznego produktu do produktów rynkowych czy taki wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku analizy marketingowej, o której mowa w instrukcji wypełnienia biznes planu część D.1.3., D.1.4., D.1.5. Jak ma zachować się wnioskodawca wobec obowiązku przedstawienia parametrów technicznych, o których mowa w Instrukcji wypełnienia wniosku dla punkt C.1.6. W założeniach badań przemysłowych trwających 3 lata wnioskodawca bada zjawisko a potem w okresie 2 lat spróbuje tworzyć prototyp. Podany w pytaniu przykład to typowa ścieżka "czystego" rozwiązania wynalazczego doprowadzonego do postaci prototypu nadającego się do przemysłowego zastosowania.


  Odp.: Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia analizy marketingowej dla produktu będącego przedmiotem projektu. Nawet w przypadku stworzenia nowego produktu, zgodnie z Instrukcją wypełniania Biznes planu Wnioskodawca dokonuje analizy pomiędzy produktami z dotychczasowej oferty przedsiębiorcy a produktami wprowadzanymi do oferty w wyniku realizacji projektu. Jednocześnie w sytuacji, gdy oferta wnioskodawcy stanowi nowość na rynku, należy wskazać w pkt. D.1.4 Biznes planu te cechy charakterystyczne produktu, które stanowią o innowacyjności i budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorcy. Natomiast w pkt. D.1.5 Biznes planu należy podać rezultaty badań rynkowych i analiz wskazujących wielkość popytu na nowy produkt. W przypadku produktu będącego nowością na rynku, w pkt. D.1.6 Biznes planu należy przedstawić jego prognozowane parametry techniczne.

  Pokaż wszystkie odpowiedzi

  74/108/198/, ID=4911
  PODZIEL SIĘ:

  Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.pl  Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

  Utworzony: 2008-08-07 12:58:59
  Aktualizowany: 2011-03-10 12:27:17
  Ilość odsłon: 2236150
  drukuj