Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2004-2008 odpowiadała za wdrażanie działania 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Celem tego działania była popularyzacja idei inwestowania w wiedzę i umiejętności pracowników i menadżerów. Ogólnym założeniem działania 2.3. była promocja konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja działania wymagała ścisłej współpracy instytucji szkoleniowych z przedsiębiorstwami oraz przygotowania przez te instytucje oferty szkoleniowej odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstw i ich pracowników.

Środki w ramach działania 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" były przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach następujących schematów:
  • dotacje w ramach schematu a) „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr"

    PARP w drodze konkursu dokonała wyboru instytucji szkoleniowych odpowiedzialnych za realizację dofinansowanych szkoleń oraz studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.

  • dotacje w ramach schematu b) „Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy"

    PARP ogłaszała przetargi dla instytucji na realizację projektów zgodnie z wcześniej opracowaną tematyką. Schemat ten zakładał realizację projektów na dużą skalę, odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw oraz projektów o charakterze innowacyjnym i sektorowym. Łącznie w ramach schematu realizowano 20 projektów. Projekty te dotyczyły zagadnień takich jak: bhp, ochrona środowiska, turystuka, rotacja pracy, telepraca, export, e-biznes.

  • dotacje w ramach schematu c) „Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia"

    Projekt był skierowany wyłącznie do jednego beneficjenta - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza pracowników modelowych centrów skryningowych, pielęgniarek i położnych, onkologów, patologów w kontekście działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych.


id: 152