PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zmiana Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że weszły w życie uchwały podjęte w dniu 17 grudnia 2008 r. na IV Posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 zmieniające Linię demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

W zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wprowadzono zmiany w zakresie:

- Maksymalnej wartości projektu w działaniu 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Dla zachowania linii demarkacyjnej z działaniem 4.5.2 w działaniu 4.2 dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R ustanowiono maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej na poziomie 2 mln zł.

 - Demarkacji między PO IG a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku dokonanych zmian, w ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie dla przedsiębiorców działających w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, przy czym nie może ono dotyczyć wytwarzania produktów objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W przypadku  przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub, których roczny obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro, pomoc jest udzielana z zastrzeżeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

Linia demarkacyjna z 17.12.2008 r. (pobierz plik)

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-16 11:08:09
Aktualizowany: 2009-02-16 11:26:39 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 1368
74/108/, ID=7611
drukuj