Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 marca 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla przedsiębiorstw".

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 175 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 41 333 716,00 zł, z czego:

 - 36 wniosków na łączną kwotę 8 934 811,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 294 % alokacji oraz

- 139 wniosków na łączną kwotę 32 398 905,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 115 % alokacji.

PARP oczekuje na dokonanie przez wnioskodawców formalnego potwierdzenia złożenia wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

id: 48758