Informacje podstawowe FPWI

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji to oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pilotażowy instrument finansowania innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. Opracowany w procesie szerokich konsultacji mechanizm jest dźwignią finansową dla młodych spółek, która umożliwia przejście z fazy startowej do fazy wzrostu. Fundusz został skonstruowany jako źródło dłużne finansowania dla innowacyjnych startupów, które pozyskały już dodatkowy wkład finansowy ze strony inwestorów prywatnych, tj. anioła biznesu lub funduszu podwyższonego ryzyka typu venture capital.

więcej

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji to mechanizm skierowany do dwóch grup odbiorców: bezpośredniej w postaci młodych przedsiębiorstw (pożyczkobiorców), spełniających kryteria mikro lub małego przedsiębiorcy oraz pośredniej w postaci inwestorów prywatnych, którzy dzięki możliwości finansowania dłużnego nowopowstających spółek mobilizowani są do inwestowania własnego kapitału.

więcej

Oferta Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem przez rynek – zarówno wśród pomysłodawców innowacyjnych przedsięwzięć – spółek/pożyczkobiorców, jak i inwestorów prywatnych inwestujących w te spółki, w związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki. Już w drugiej połowie 2014 r. praktycznie cały kapitał Funduszu został zaangażowany. Spośród 131 wniosków o pożyczki skierowanych do Funduszu jego Komitet Inwestycyjny wybrał 58 przedsięwzięć – spółek. Wartość przyznanych pożyczek osiągnęła poziom prawie 96,5 mln zł. Dotychczasowa działalność Funduszu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, o czym świadczy jego dwukrotne dokapitalizowanie. Instrument zapewnił realizację stawianych przed nim celów i potwierdził swoją przydatność w zakresie redukcji luki w dostępie do kapitału oraz skutecznej mobilizacji kapitału prywatnego.

więcej

Wnioskodawca wypełnia wniosek o udzielenie pożyczki w generatorze wniosków. Wniosek o udzielenie pożyczki uważa się za wypełniony z chwilą wgrania wypełnionej wersji do generatora.

więcej

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji jako mechanizm wspierający współpracę między inwestorem a początkującym przedsiębiorcą pozwala na finansowanie innowacyjnych, nierzadko przełomowych projektów, które ze względu na wysokie ryzyko nie miałyby szans powodzenia jedynie dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego.

więcej

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji został zaprojektowany w sposób umożliwiający redukcję barier, na które napotykają podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą. Mechanizm oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozwala zniwelować zarówno finansowe, jak i pozafinansowe ograniczenia, typowe dla startupów znajdujących się na bardzo wczesnym, zalążkowym etapie rozwoju.

więcej

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji konkursowej. Wykaz dostępny jest poniżej i dotyczy tylko Pożyczkobiorców z którymi Agencja podpisała umowę udzielenia pożyczki. Wprowadzenie zmian, w formie Aneksów do zawartych umów, rozpocznie się w lipcu 2017 r.

więcej