Rozpoczęła się kolejna edycja projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacje w przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Realizacja projektu rozpocznie się w 2010 a zakończy w 2012 roku. Jego celem jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (konferencji, spotkań ponadregionalnych, publikacji tematycznych, konkursów na najlepszą pracę magisterską) ukierunkowanych na podnoszenie świadomości wśród kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat roli innowacji w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Na spotkania Klubu zapraszani będą eksperci, praktycy i przedstawiciele urzędów centralnych, w celu przybliżenia i wskazania najnowszych uregulowań prawnych oraz możliwości wspierania procesu zarządzania innowacjami, transferu technologii czy korzystania ze wsparcia finansowego, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wykonawcą projektu zostało konsorcjum w składzie: ECORYS Polska Sp. z o.o., Agencja Reklamowo -Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

id: 13368