Zalecenia w celu prawidłowego przygotowania dokumentów rozliczeniowych w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu

1. Dokumenty rozliczeniowe tj.

a) Wniosek o płatność (wzór stanowiący załącznik nr 2 do umowy należy pobrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/2372).

b) Raport z wykonanego projektu (lub etapu w przypadku, gdy jest dwóch Wykonawców) (wzór stanowiący załącznik nr 3 do umowy należy pobrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/2372). W przypadku realizacji projektu przez dwóch Wykonawców, należy złożyć dwa Raporty dla każdego
z nich z osobna.

c) Kopię faktury (lub faktur) za wykonanie projektu (lub etapu) poświadczoną przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

d) Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności pełnej kwoty faktury (lub faktur) za wykonany projekt na konto Wykonawcy, poświadczone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

należy dostarczyć do PARP w terminie określonym w par. 7 ust. 3 umowy
o udzielenie wsparcia (termin dostarczenia dokumentów jest tożsamy z terminem zakończenia realizacji projektu).

2. Dane identyfikacyjne Beneficjenta zawarte w dokumentach rozliczeniowych (w części A wniosku o płatność, w części A raportu, fakturze) powinny być spójne z danymi z umowy o udzielenie wsparcia. Jeśli dane identyfikacyjne zawarte w umowie straciły swoją aktualność, należy łącznie z wnioskiem o płatność przedstawić oświadczenie o zmienionych danych wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę tych danych (np. aktualny dokument rejestrowy).

3. Wszelkie składane na dokumentach rozliczeniowych podpisy (Beneficjenta oraz Wykonawcy) powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.

4. Wniosek o płatność:

 a) W części A pkt 5 „okres realizacji umowy” - należy wpisać okres określony
w części VII wniosku o udzielenie wsparcia (tj. data zawarta w części VII. 1 wniosku jest datą rozpoczęcia usługi, data zawarta w części VII. 2 jest datą zakończenia usługi). Należy zwrócić uwagę, czy data zakończenia usługi nie została zmieniona aneksem. W takim przypadku należy wskazać datę z aneksu.

b) W części A pkt 6-8 – należy wpisać dane z umowy o udzielenie wsparcia.

c) W części B pkt 1 – nazwa Wykonawcy powinna być spójna z wymienioną
w części V.2 wniosku o udzielenie wsparcia. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez 2 Wykonawców część B pkt 1-8 powinny zostać wypełnione z osobna dla każdego z nich.

d) W części C pkt 1-3 – wpisywane kwoty powinny odpowiadać faktycznej wartości zrealizowanego projektu. Należy wpisać dane z faktury dotyczącej zrealizowanego Projektu. Jeśli Projekt realizowany jest przez 2 Wykonawców, wówczas kwoty zawarte w części C pkt 1-3 powinny wynikać z dwóch faktur wystawionych przez 2 Wykonawców.

Całkowita wartość projektu (pkt1) to wartość całkowita faktury. Całkowita wartość projektu = kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
 + kwota wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.

e) W części C pkt 4 „kwotę wsparcia wnioskowaną do wypłaty” należy określić w następujący sposób. Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (wpisana w części C pkt 2 wniosku o płatność) x % (określony w par. 4 ust. 1 umowy o udzielenie wsparcia) z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może być większa niż określona w par. 4 ust. 1 umowy. 

5. Raport z wykonanego projektu (lub etapu):

a) W części B „Informacje o Wykonawcy” powinny być spójne z wymienionymi
w części V wniosku o udzielenie wsparcia oraz danymi na wystawionej fakturze
z tytułu zrealizowanej usługi.

b) W części C pkt 1 „Nazwa Projektu” powinna być spójna z tytułem projektu wskazanym w części VIII.1 wniosku o udzielenie wsparcia.

c) W części C pkt 3 – nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za realizację usługi – należy wskazać osobę faktycznie wykonującą usługę/odpowiedzialną za realizację usługi.

d) W części D „opis rezultatu wykonanego Projektu (lub etapu)” powinien być precyzyjny oraz  spójny z opisem usługi, który został przedstawiony we wniosku o udzielenie wsparcia (powinien umożliwić ustalenie, że zaplanowana we wniosku usługa została zrealizowana w pełnym zakresie opisanym we wniosku o udzielenie wsparcia).

e) W części E i F powinien zostać złożony czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki naukowej zgodnie z  dokumentami statutowymi lub innymi dokumentami wewnętrznymi ustalającymi tę reprezentację.

f) W części G – Beneficjent powinien przedstawić jak zrealizowany projekt wpłynie na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wskazać planowany termin i sposób zastosowania wyników zrealizowanej usługi w przedsiębiorstwie.

g) W części H – Beneficjent powinien przedstawić jakie podjął działania informacyjno-promocyjne Projektu. Zgodnie z zawartą umową o udzielenie wsparcia Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii publicznej
o fakcie otrzymania wsparcia na realizację Projektu. Beneficjent sam dokonuje wyboru sposobu informowania o Projekcie, przy czym niezbędne jest umieszczenie tytułu Projektu, nazwy Programu („Wsparcie w ramach dużego bonu”), źródła finansowania („projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej”).

h) W przypadku realizacji Projektu przez dwóch Wykonawców, należy przygotować i złożyć dwa Raporty dla każdego z Wykonawców z osobnym szczegółowym określeniem zakresu wykonanych przez nich prac.

 

 

 

 

id: 46768