W nawiązaniu do komunikatu o zmianie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informujemy o interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

Interpretacja dotyczy przypadku, o którym mowa w punkcie 14 Rozdziału 6.5.2 wytycznych, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W interpretacji wskazano, że nowe reguły w zakresie publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności, według intencji ich twórców, mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że publikacja przez wnioskodawców zapytań ofertowych na dotychczasowych zasadach, obowiązujących przed zmianą wytycznych, w tym na własnej stronie internetowej wnioskodawcy, do 31 grudnia 2017 r. nie będzie powodowała sankcji z tytułu niezastosowania brzmienia zapisu punktu 14 Rozdziału 6.5.2 zmienionych wytycznych.  

id: 49691