Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia (KM POPW) przyjął kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, którego celem jest zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Oznacza to, że zasady wyłaniania projektów dotyczące wszystkich działań programu są już zatwierdzone. Posiedzenie Komitetu odbyło się 28 stycznia. Obradom przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Więcej pod linkiem

id: 48677