Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu naboru wniosków do programu Wsparcie w ramach dużego bonu. W ramach naboru do dnia 20.03.2014 r. do godz. 16.30 w Generatorze Wniosków zarejestrowano 145 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 6 293 413,08 zł, która stanowi 206,34 % alokacji.

Harmonogram oceny wniosków i podpisywania umów przedstawia się następująco:

Planowany termin

Etap

Komunikacja z Wnioskodawcami

marzec - maj 2014 r.

Ocena wniosków i publikacja listy rankingowej wniosków

  • w przypadku, gdy wniosek zawiera uchybienia lub wymaga wyjaśnień do Wnioskodawcy przesłane zostanie faksem lub mailem wezwanie do poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia  (sposób wezwania oraz dokonania poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia określony został w pkt 12.3 Wytycznych dla Wnioskodawców);
  • po publikacji listy rankingowej wniosków do Wnioskodawców przesłana zostanie informacja
    o wyniku oceny ze wskazaniem dokumentów koniecznych dla zawarcia umowy.

maj - czerwiec 2014 r.

Podpisywanie umów
z Wnioskodawcami.

Podpisanie umowy następuje korespondencyjnie lub w siedzibie PARP.

id: 39046