Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • §1 pkt 11) – doprecyzowano definicję Partnera;
 • §2 ust. 8 – usunięto zapis dotyczący wyrażania zgody przez Instytucje Pośredniczącą na obciążanie przez Beneficjenta wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych, w tym nieruchomości nabytych lub powstałych w ramach realizacji projektu w okresie jego realizacji;
 • §3 ust. 4, 5 – dodano zapisy dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Beneficjentów ostatecznych przez Beneficjenta (Animatora) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • §3 ust. 7 – dodano ustęp dotyczący zasad przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych pomysłodawców zgłaszających pomysły biznesowe na platformę startową za pośrednictwem strony www.platformystartowe.gov.pl;
 • §9 ust. 6 – doprecyzowano postanowienie dotyczące obowiązków Beneficjenta w przypadku nabycia prawa odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT;
 • §11 ust. 13 – dodano postanowienie wskazujące, że brak możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 lub ePUAP, z przyczyn niewynikających z dostępności usług tych systemów, nie zwalnia Beneficjenta z sankcji związanych z nieterminowym złożeniem wniosku;
 • §12 ust. 9 – dodano postanowienie wskazujące, że dniem rozliczenia zaliczki jest dzień złożenia wniosku o płatność;
 • §15 ust. 15 – wprowadzono zastrzeżenie do §29;
 • §16 ust. 5 i 6 – w związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rozwoju strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl doprecyzowano zapisy w zakresie upubliczniania przez Beneficjenta zapytań ofertowych w przypadku braku dostępności strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 • §24 ust. 1 pkt 2) – dodano postanowienie wskazujące, że nie wykonanie zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji we wskazanym terminie może być przesłanką do wypowiedzenia Umowy przez Instytucję Pośredniczącą z zachowaniem jednomiesięcznego terminu;
 • §24 ust. 2 pkt 8) – usunięto zapis dotyczący rozwiązania umowy o dofinansowanie w trybie natychmiastowym w przypadku obciążenia przez Beneficjenta wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych, w tym nabytych lub powstałych w ramach realizacji projektu bez zgody Instytucji Pośredniczącej;
 • §29 ust. 7 – dodano postanowienia dotyczące zasad doręczeń oświadczeń, wniosków lub innych dokumentów;
 • korektę redakcyjną i odesłań do aktów prawnych.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem

 

id: 48746