Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany obejmują:
- §9 ust. 7 – doprecyzowano zapisy dotyczące podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu w przypadku dokonywania płatności ze środków zaliczki;
- §12 ust. 12 – dodano zapisy dotyczące odsetek bankowych narosłych na rachunkach bankowych podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków wskazanych w §9 ust. 7 umowy.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja

id: 48762