Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • §2 ust. 8 – usunięto zapis dotyczący wyrażania zgody przez Instytucje Pośredniczącą na obciążanie przez Beneficjenta wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych, w tym nieruchomości nabytych lub powstałych w ramach realizacji projektu w okresie jego realizacji;
  • §16 ust. 5 i 6 – w związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rozwoju strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl doprecyzowano zapisy w zakresie upubliczniania przez Beneficjenta zapytań ofertowych w przypadku braku dostępności strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
  • §24 ust. 2 pkt 8) – usunięto zapis dotyczący rozwiązania umowy o dofinansowanie w trybie natychmiastowym w przypadku obciążenia przez Beneficjenta wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych, w tym nabytych lub powstałych w ramach realizacji projektu bez zgody Instytucji Pośredniczącej;
  • korektę redakcyjną i odesłań do aktów prawnych.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem

id: 48747