Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • §14 ust. 3 i 4 – w związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rozwoju strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl doprecyzowano zapisy w zakresie upubliczniania przez Beneficjenta zapytań ofertowych w przypadku braku dostępności strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
  • korektę redakcyjną i odesłań do aktów prawnych.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem

id: 48748