W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykazywania w potencjale kadrowym osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, pojawiającymi się w trakcie dyżuru eksperckiego oraz w trakcie spotkania, które odbyło się dnia 21 stycznia br., PARP informuje:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne), rozdz. 6.5.3 - Wnioskodawca może przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu rozpocząć jego realizację na własne ryzyko. W celu upublicznienia zapytania ofertowego, Wnioskodawca powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę. W opinii PARP oznacza to także, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca może dokonać wyboru personelu projektu, który zatrudniony zostanie w projekcie na podstawie umów cywilnoprawnych - zachowując zasady podane w rozdziale 6.5.3 Wytycznych , i w takim przypadku może również wykazać wybrany w powyższy sposób personel w potencjale kadrowym. Wskazując w potencjale kadrowym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, należy opisać, że w przypadku zatrudniania tych osób została przeprowadzona procedura zgodnie z zapisami Wytycznych.

 

id: 48700