Czy krajowe MSP posiadają potencjał do konkurowania w globalnej gospodarce? Jakie reformy są potrzebne dla wzmocnienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Jak budować kulturę współpracy aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw? Oto pytania, z jakimi zmierzyli się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, w dniu 21 marca 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski zwrócił uwagę na konieczność ustanowienia w Polsce nowego ładu gospodarczego, efektywnie wspierającego innowacyjność i konkurencyjność sektora MSP, jako wiodącego kreatora zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Stworzenie w Polsce nowego ładu gospodarczy wymaga gruntownej reformy systemu podatkowego, uelastycznienia rynku pracy jak również podniesienia jakości stanowionego prawa – powiedział Prezydent RP otwierając debatę.

Uczestnicząca w debacie Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pani Bożena Lublińska-Kasprzak przekazała rekomendacje PARP w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości  w Polsce.

Wizja Strategii Innowacyjności i Efektywności  Gospodarki do 2020 r. opracowana przez Ministerstwo Gospodarki mówi o otwartej i ekspansywnej gospodarce, oferującej nowe miejsca pracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, gospodarce stabilnie rosnącej dzięki innowacjom i wysokiej efektywności wykorzystania zasobów, co ma zapewnić wzrost standardów życia społeczeństwa i konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 r. Żeby ta wizja stała się realna należy zróżnicować instrumenty wsparcia. Firmy wysokiego wzrostu powinni mieć dostęp do różnych instrumentów wsparcia innowacyjności, w zależności od fazy rozwoju firmy. Firmy ustabilizowane powinni mieć przede wszystkim dostęp do wsparcia o charakterze informacyjno-edukacyjno-doradczym. Ważne jest aby te firmy miały również dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie możliwości rozwoju, bo to też, przynajmniej w części, są firmy, które mogą zasilić szeregi firm wzrostowych. Wspieranie innowacji powinno być ściśle połączone z usługami szkoleniowymi, coachingowymi, doradczymi, w zależności od potrzeb. Usługi takie zwiększałyby szanse na sukces projektów innowacyjnych, pozwalałyby na lepszy rozwój produktu, często niedostrzegany przez inicjatora pomysłu – powiedziała Prezes PARP.

Rozwojowi przedsiębiorstw powinno sprzyjać profesjonalne otoczenie biznesowe. Infrastruktura, liczebność oraz rosnące znaczenie specjalistycznych usług w IOB, z którymi mamy do czynienia po kilkunastu latach budowania tych instytucji jest już na dobrym poziomie. Instytucje te muszą ulegać dalszej profesjonalizacji, odpowiadać za tworzenie powiązań między nauką i przemysłem, a także między samymi przedsiębiorcami – kontynuowała Prezes PARP.

Debatę podsumował Pan Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, stwierdzając, iż przedsiębiorczość powinniśmy budować na sprawdzonych wzorcach europejskich. Potrzebujemy przede wszystkim przyjaznego dla biznesu systemu podatkowego, sprawnych instytucji oraz efektywnego dialogu społecznego, aby tworzyć lepsze prawo dla firm.

Wicepremier, Minister Gospodarki poinformował jednocześnie o powołaniu rady ds. przedsiębiorczości, która podejmie prace nakierowane na poprawę otoczenia biznesu i aktywizację współpracy resortu z przedstawicielami różnych branż i sektorów polskiej gospodarki,

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP.

id: 31856