Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu - oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna projektów prowadzona będzie w formie Panelu ekspertów. Pierwsze posiedzenie Panelu zaplanowano na 15 lutego br.

id: 48702