logo pl mg              logo mg

Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach
Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 2014 poz. 1609)

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach
Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl
w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę

Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet mogą być udzielane na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wszystkich powiatów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Przedsięwzięcia, których celem jest:
1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
2) rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
5) zakup materiałów i wyposażenia;
6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.
Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.
Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki

Oprocentowanie Pożyczki jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek.
Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki.
W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres spłaty Pożyczki

Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki.

Pomoc publiczna

Pomoc finansowa w formie Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

W przypadku Pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet wartość pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej Pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z zastosowania oprocentowania właściwego dla Pożyczek zgodnie z zapisami Rozporządzenia (oprocentowanie stałe wynoszące 2% w stosunku rocznym). Rynkowa wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).

Sposób przygotowania i składania Wniosków o udzielenie pożyczki

Wnioskodawca wypełnia Wniosek o udzielenie pożyczki w aplikacji Generator Wniosków (link),
właściwej dla Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet udostępnionej na stronie internetowej Agencji (www.parp.gov.pl). Wniosek o udzielenie pożyczki uważa się za złożony z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym tj. w Generatorze Wniosków, z zastrzeżeniem, iż formalne potwierdzenie złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki poprzez złożenie podpisu przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania Wniosku o udzielenie pożyczki na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo § 5 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Kryteria oceny Wniosków o udzielenie pożyczki

Przewiduje się tylko jeden etap oceny, podczas którego weryfikacji podlegać będzie spełnianie następujących kryteriów obligatoryjnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym:

1. Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.).
2. Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
3. Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
4. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej.
5. Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu wymienionego w Ogłoszeniu o naborze.
6. Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
7. Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
8. Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
9. Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze.
10. Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych rezultatów realizacji Przedsięwzięcia.
11. Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.
12. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych rezultatów.

Dodatkowo kolejność na Liście Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki zostanie ustalona zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, w którym zlokalizowane zostanie Przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia w powiecie, tym wyższa pozycja na liście.

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Okres przypadający na ocenę Wniosku o udzielenie pożyczki oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 3 miesięcy od daty złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki.

Sposób komunikacji Wnioskodawców z Agencją

Ewentualne pytania lub wątpliwości związane z naborem Wniosków o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy powinni kierować do Agencji w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Komunikaty Agencji

Agencja zastrzega sobie możliwość wstrzymania, wznowienia lub zakończenia naboru Wniosków o udzielanie pożyczek w zależności od przebiegu procesu udzielania pomocy finansowej w formie Pożyczek oraz dostępności środków finansowych. Informacja będzie każdorazowo przekazywana w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.parp.gov.pl. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wstrzymaniu lub zakończeniu naboru.

- Regulamin udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet (link)

- Wzór Wniosku o udzielenie pożyczki (link)

- Instrukcja do Generatora Wniosków (link)

- Wzór Umowy pożyczki (link)

- Pełna dokumentacja związana z udzielaniem Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet (link)

id: 46736