Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20013 (Dz. U. z 2016r., poz. 766),

ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (https://fpwi.parp.gov.pl)
w terminie: od 18 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r. do 30 listopada do godziny 16.00.00
a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku na jeden ze sposobów określonych w §6 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

 

Uwaga!
PARP może wstrzymać nabór wniosków o udzielenie pożyczki, jeżeli łączna kwota pożyczek w ramach złożonych wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków o udzielenie pożyczki będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji. Wnioski o udzielenie pożyczki składane ostatniego z wyznaczonych dni powinny zostać złożone do godz. 16:00:00. Ponowne uruchomienie naboru wniosków o udzielnie pożyczki będzie miało miejsce w momencie, gdy fundusz będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, co zostanie potwierdzone komunikatem na stronie internetowej Agencji.

 

 

 

Pożyczka może być udzielona na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, z przeznaczeniem na:

  1. uruchomienie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
    2. wzrost i rozszerzenie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktów lub usług.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie udzielenie pożyczki:

Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową, który spełni łącznie następujące warunki:

1. przedstawi co najmniej jedną umowę inwestycyjną zawartą z inwestorem kapitałowym, na mocy której inwestor kapitałowy zobowiązał się do dokonania po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w kwocie nie niższej niż:
1) kwota pożyczki albo
2) 50% kwoty pożyczki oraz udokumentuje dokonanie inwestycji kapitałowej przez tego samego inwestora kapitałowego w tego samego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w okresie 55 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, z zastrzeżeniem, iż kwota pożyczki nie może być wyższa niż łączna kwota inwestycji kapitałowych, o których mowa w niniejszym punkcie;
2. w umowie inwestycyjnej, o której mowa w pkt 1, oraz w dokumentach dotyczących inwestycji kapitałowej dokonanej w okresie 55 miesięcy inwestor kapitałowy zobowiązał się do:
1) niedokonania zbycia udziałów albo akcji bez zgody Agencji do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz
2) nieobciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi udziałów albo akcji do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
3. przedstawi wniosek o udzielenie pożyczki dotyczący realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, który wykaże rentowność mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy po wdrożeniu innowacyjnego przedsięwzięcia;
4. zapewni finansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 25% wydatków niezbędnych do realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, zostanie pokryte ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;
5. zobowiąże się do ubezpieczenia mienia oraz ustanowienia na rzecz Pożyczkodawcy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych nabytych lub wytworzonych w ramach innowacyjnego przedsięwzięcia ze środków pożyczki, których jednostkowa wartość przekracza 20 000 zł., przy czym zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z obowiązkowej umowy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu.

Budżet funduszu:
Budżet funduszu na udzielanie pożyczek mikro oraz małym przedsiębiorstwom wynosi: 106 000 000,00 PLN

Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki:
Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Maksymalny okres realizacji projektu
24 m-ce od podpisania umowy o udzieleniu pożyczki

Sposób przygotowania i składania wniosków:

1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 5 niniejszego akapitu, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.
2. Dopuszczalne formaty elektronicznych wersji załączników dołączanych w Generatorze Wniosków to PDF, TIFF lub JPG. Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika nie powinna przekroczyć 10 MB.
3. Datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki jest data wygenerowana przez system przy użyciu przycisku „Złóż wniosek” w Generatorze Wniosków.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić złożenie wniosku o udzielenie pożyczki w formie oświadczenia, na jeden z niżej opisanych sposobów:
1) przesłać skan wygenerowanego przez Generator Wniosków oświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki, drogą elektroniczną przez system ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w ciągu 3 dni roboczych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków. Skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osoby, które mają prawo reprezentować wnioskodawcę (zgodnie ze sposobem reprezentacji wnioskodawcy określonym w KRS albo w drodze udzielonego pełnomocnictwa), bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP;
2) złożyć skan wygenerowanego przez Generator Wniosków oświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki, podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, w ciągu 3 dni roboczych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków, drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków;
3) złożyć wygenerowane przez Generator Wniosków oświadczenie o złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki, zgodne z treścią załącznika nr 6 do Regulaminu FPWI, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, w ciągu 3 dni roboczych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków, w Kancelarii PARP pod adresem: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Startupów, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w dni robocze, w godz. 8:30-16:30. Dla rozstrzygnięcia, czy dokonano formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielnie pożyczki w terminie, decydująca jest data wpływu (złożenia) oświadczenia do Kancelarii PARP.
5. Do wniosku o udzielenie pożyczki, należy załączyć:
1) Biznesplan;
2) Oświadczenie Inwestora Kapitałowego:
a) Oświadczenie Anioła biznesu albo;
b) Oświadczenie Funduszu kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital.
3) Wykaz wspólników/akcjonariuszy/współwłaścicieli przedsiębiorstwa/ przedsiębiorstw powiązanych albo partnerskich w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014;
4) Dokumenty finansowe: kopia sprawozdań finansowych sporządzonych za 3 ostatnie lata obrotowe poprzedzające datę złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a w przypadku gdy pożyczkobiorca istnieje krócej niż 3 lata, sprawozdania od początku istnienia przedsiębiorstwa;
5) Umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym inwestorem kapitałowym;
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie definicji inwestora kapitałowego oraz potwierdzające dokonanie historycznej inwestycji przez inwestora kapitałowego we wnioskodawcę w postaci aktu notarialnego objęcia udziałów lub akcji i dowód pokrycia udziałów środkami pieniężnymi;
7) Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków

Sposób podania publicznej wiadomości wyników naboru

Agencja podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach które otrzymały pozytywną decyzję w zakresie udzielenia pożyczki, zamieszczając na stronie internetowej Agencji informacje o wynikach naboru.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru wniosków o udzielenie pożyczki, wzór wniosku o udzielenie pożyczki, wzór umowy pożyczki, kryteria oceny wniosków o udzieleni pożyczki, Regulamin Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji oraz pozostałe dokumenty są dostępne na stronie http://www.parp.gov.pl/dokumentacja-fpwi-2 .
Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

Maksymalny okres realizacji projektu

24 m-ce od podpisania umowy o udzieleniu pożyczki
id: 49022