POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.) (plik pdf)

ogłasza nabór wniosków w ramach I edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest  uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

POBIERZ WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW >>

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów z co najmniej dwóch krajów, której celem jest  przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Przy czym realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

Takim programami są na przykład:

 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007-2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • itp.

Wymogów międzynarodowego programu innowacyjnego nie spełniają na przykład:

 • Program Leonardo da Vinci - Projekty transferu innowacji (zakłada transfer istniejących technologii),
 • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP, w tym komponent EIP - Instrumenty Pozafinansowe (zakłada tylko promowanie, a nie prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych),
 • eContentplus (jego realizacja rozpoczęła się w 2005 r.),
 • INTERREG IVC (jego celem nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia przedsiębiorców są niekwalifikowanymi partnerami w projektach),
 • itp.

W przypadku wątpliwości, czy dany program spełnia kryteria międzynarodowego programu innowacyjnego, kwalifikowanego w programie Wsparcie na uzyskanie grantu, prosimy o zapoznanie się z Pytaniami i  odpowiedziami (link) lub kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Całkowity budżet  programu w 2011 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 1,4 mln zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy  nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100%  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00. W przypadku złożenia wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o dacie zamknięcia naboru wniosków.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków (link), a następnie formalnie potwierdzić złożenie wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców (ust. 9.3 pkt 1) i 2)) w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zablokowania wniosku poprzez:

 • wykorzystanie usługi dostępnej na platformie e-PUAP pod adresem www.epuap.gov.pl

  lub
 • dostarczenie osobiście lub drogą pocztową (listem poleconym, przesyłką kurierską itp.) podpisanego wydruku obrazu wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (UWAGA: decyduje data rejestracji pieczęcią wpływu do PARP, a nie data nadania przesyłki).

Wniosek o udzielenie wsparcia uważa się za wypełniony z chwilą jego zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Złożenie wniosku następuje za pośrednictwem Generatora Wniosków po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek”. Za wniosek o udzielenie wsparcia uważa się wyłącznie wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków.

Pełna dokumentacja dla Programu Wsparcie na uzyskanie grantu (link)

 

W razie pytań prosimy o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyżur eksperta dotyczący Programu Wsparcie na uzyskanie grantu

Linia informacyjna: 022 432 89 37

piątek
26.08
12.00-14.00
poniedziałek
29.08
14.00-16.00
wtorek
30.08
12.00-14.00
środa
31.08
14.00-16.00
id: 21960