Wstrzymanie naboru wniosków o umieszczenie w wykazach kandydatów na ekspertów

Informujemy, że od 2 listopada 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o umieszczenie
w wykazach kandydatów na ekspertów zaangażowanych do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014-2020 w ramach Programów Operacyjnych:

  • Inteligentny Rozwój – POIR,
  • Polska Wschodnia – POPW,
  • Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.

Wstrzymanie naboru związane jest z nowelizacją przepisów, która wprowadzona została ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). Ustawa wprowadziła zmiany w zakresie dotyczącym współpracy z ekspertami, polegające m. in. na rozszerzeniu zakresu zadań ekspertów o zadania związane z realizacją praw i obowiązków PARP, wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Zmiany i wstrzymanie prowadzonego naboru nie mają wpływu na współpracę z ekspertami, którzy dotychczas pozostają wpisani do wykazów kandydatów na ekspertów w ramach POIR, POPW i POWER. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, eksperci wpisani do wykazów kandydatów
na ekspertów stają się bowiem ekspertami wyznaczonymi do udziału w wyborze projektów do dofinansowania, o których mowa w art. 68a ust. 1 znowelizowanej ustawy. Oznacza to także, że w mocy pozostają umowy ramowe zawarte z tymi ekspertami. Wstrzymanie naboru wynika natomiast z konieczności dostosowania zasad naboru ekspertów i współpracy z nimi do możliwości i wymagań wynikających
ze znowelizowanych przepisów ustawy.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o umieszczenie w wykazach kandydatów na ekspertów złożone przed 2 listopada 2017 r. zostaną ocenione zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną lub złożenia go bezpośrednio w siedzibie PARP – decyduje data wpływu wniosku do Agencji, natomiast w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) – decyduje data nadania wniosku w placówce operatora pocztowego.

O wznowieniu naboru wniosków o umieszczenie w wykazach kandydatów na ekspertów, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykazy kandydatów na ekspertów

Poniżej zamieszczamy Wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego Programu Operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym oraz po pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy (POIR, POPW) i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.

   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POIRDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POIR-35.pdf).pdf679 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POPWDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POPW-34.pdf).pdf672 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWERDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POWER-27.pdf).pdf597 kB pobierz

 Nabór ekspertów - archiwum plików
   FAQ - nabór ekspertówDownload this file (FAQ - Nabór ekspertów.docx).docx158 kB pobierz
   Zasady naboru wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertówDownload this file (Załącznik_ZASADY NABORU I WSPÓŁPRACY Z EKSPERTAMI.docx).docx192 kB pobierz
   Załącznik 1 Spis dziedzinDownload this file (Z1 do Zasad_Spis dziedzin.docx).docx256 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór Wniosku o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertówDownload this file (Z2 do Zasad_Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów_19.10.16_czysta.docx).docx291 kB pobierz
   Załącznik 3 Zaproszenie do złożenia wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatówDownload this file (Z3 do Zasad_Zaproszenie do złożenia wniosków o umieszczenie w Wykazie.docx).docx281 kB pobierz
   Załącznik 4 Szczegółowy wykaz zadań ekspertaDownload this file (Z4 do Zasad_Szczegółowy wykaz zadań eksperta.docx).docx187 kB pobierz
   Załącznik 5a Wzór oświadczenia kandydata na ekspertaDownload this file (Z5a do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.doc).doc212 kB pobierz
   Załącznik 5b Wzór oświadczenia kandydata na ekspertaDownload this file (Z5b do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.docx).docx185 kB pobierz
   Załącznik 5c Wzór oświadczenia kandydata na eksperta/ekspertaDownload this file (Z5c do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.doc).doc220 kB pobierz
   Załącznik 6a Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Załącznik 6a  Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6b Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Załącznik 6b Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6c Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Załącznik 6c Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 7a Wzór umowy z kandydatem na ekspertaDownload this file (Z7a_UMOWA Z KANDYDATEM.docx).docx65 kB pobierz
   Załącznik 7b Wzór umowy z kandydatem na eksperta - działalność gospodarczaDownload this file (Z7b_UMOWA Z KANDYDATEM - DZIAŁALNOŚĆ.docx).docx64 kB pobierz
   Załącznik 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności.docx).docx24 kB pobierz
   Załącznik 2 do Umowy Oświadczenie znajomość przepisów ochrony danychDownload this file (Z2 do Umowy 7a_Oświadczenie znajomosc przepisow ochrony danych.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik 3 do Umowy Cennik stawek ekspertówDownload this file (Z3 do Umowy 7a_Cennik stawek ekspertów.docx).docx190 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór rachunkuDownload this file (Z4 do Umowy 7a_Wzór rachunku.doc).doc213 kB pobierz
   Załącznik 5 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta dla celów podatkowychDownload this file (Z5 do Umowy 7a_Oświadczenie o statusie podatkowym.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Z6 do Umowy 7a_Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.doc).doc217 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługiDownload this file (Z7 do Umowy 7a_Protokół odbioru zamówienia na świadczenie PARP.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy Wzór arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Z8 do Umowy 7a_Arkusz oceny eksperta.docx).docx193 kB pobierz
   Załącznik 2 do Umowy Oświadczenie znajomość przepisów ochrony danychDownload this file (Z2 do Umowy 7b_Oświadczenie znajomosc przepisow ochrony danych.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik 3 do Umowy Cennik stawek ekspertówDownload this file (Z3 do Umowy 7b_Cennik stawek ekspertów.docx).docx272 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie PARPDownload this file (Z4 do Umowy 7b_Protokół odbioru zamówienia na świadczenie PARP.docx).docx199 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługiDownload this file (Z4 do Umowy 7b_Wzor protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługi.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 5 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Z5 do Umowy 7b_Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.doc).doc217 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy Wzór arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Z6 do Umowy 7b_Arkusz oceny eksperta.docx).docx194 kB pobierz
id: 48418