Podczas uroczystej Gali w dniu 17 maja br. Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wręczyła nagrody w konkursie, w którym nagrodzone zostały przedsiębiorstwa wyróżniające się wysokim poziomem innowacyjności.

PARP we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości już po raz drugi zorganizowała konkurs, którego celem jest uhonorowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Konkurs jest wydarzeniem w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Przedsiębiorcy nagrodzeni zostali w trzech kategoriach „Innowacyjny projekt”, „Innowacyjny Start-Up lub Technostarter” oraz „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”.

Uczestnikami konkursu, w zależności od kategorii byli przedsiębiorcy lub instytucje otoczenia biznesu, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy („Innowacyjny Start-UP/Technostarter”, „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”) lub powyżej 12 miesięcy („Innowacyjny projekt”, „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”). Projekty wyłonione w drodze konkursu charakteryzuje wysoka innowacyjność technologiczna, organizacyjna lub marketingowa oraz ich efektywna realizacja, w tym prawidłowe prowadzenie i rozliczanie projektu. Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele: Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kapituła konkursu przy wyborze laureatów brała pod uwagę między innymi następujące kryteria: rozmiar i znaczenie efektów, które przyniesie innowacja (produktowa, procesowa, organizacyjna, marketingowa) będąca przedmiotem projektu; skala rozwiązań i zasięg, na który będzie oddziaływała innowacja, wpływ zastosowanych wdrożeń i ich znaczenie dla firmy, regionu, kraju, sposób realizacji projektu na każdym etapie wdrażania; cechy szczególne wyróżniające projekt np. nowatorskie podejście, partnerzy projektu, wpływ na środowisko; działania w zakresie promocji innowacji.

W kategorii „Innowacyjny projektI miejsce zajęła firma EKO HYBRES Sp. z o.o.
z Rzeszowa. Nagrodę otrzymała za projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Eko Hybres Sp. z o.o.”. Projekt dotyczy innowacji na skalę światową. Zintegrowany, zamknięty proces technologiczny stworzony przez firmę umożliwia w jednym ciągu technologicznym odzysk z odpadów elektrycznych i elektronicznych czystych surowców  oraz energii.  W ramach powstałej technologii Eko Hybres odzyskiwać będzie surowce głównie w postaci stopów miedzi, która jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych, w elektronice, a także jako element instalacji, barwnik szkła czy katalizator. Technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego m.in. z uwagi na niekonwencjonalne rozwiązania techniczne urządzeń procesowych (pieców, konwertorów plazmowych itp.). Warto zaznaczyć, iż Firma Eko Hybres - jako jedyna w Polsce dzięki innowacyjnej technologii prowadzi odzysk tego typu surowców.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Wrocławski Park Technologiczny S.A. za realizację projektu pt. „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań”. Projekt dotyczy powstania unikatowych, nowoczesnych technologii, pozwalających na wytwarzanie naturalnych produktów -  suplementów diety nowej generacji. W ramach projektu stworzono między innymi specjalistyczne zaplecze badawczo – produkcyjne i przeprowadzono transfery technologii.  Najważniejszym efektem projektu jest innowacyjna, prototypowa linia technologiczna, która stanowi innowację procesową, służącą do produkcji neutraceutyków. W najbliższym czasie Klaster NUTRIBIOMED wprowadzi do sprzedaży produkty spożywcze i suplementy diety wzbogacone w m.in. kwasy Omega 3 i omega 6, wspomagające walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

W kategorii „Innowacyjny Start-up/Technostarter” I nagroda przypadła firmie PROMANUS Sp. z o.o. z Wrocławia oraz JCI Venture Sp. z o.o. z Krakowa za realizację projektu pt.”Modularna proteza ręki człowieka z modularnymi mechanicznie niezależnymi modułami palców”. Rozwiązania opracowywane przez pomysłodawców cechuje wysoka innowacyjność produktowa, procesowa i organizacyjna, zarówno w skali kraju jak i świata. Cechą charakterystyczną urządzenia jest między innymi jego pełna modułowość, pozwalająca na prostą i szybką zmianę konfiguracji urządzenia, zaawansowany system sterowania wykorzystujący najnowsze podzespoły elektroniczne, autorski układ pomiarowy służący do detekcji oraz przetwarzania sygnałów biologicznych. Na etapie zawiązywania podmiotu zostały wniesione do spółki m.in. trzy autorskie i oryginalne na skalę światową zgłoszenia patentowe. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w stosunku do zgłoszenia patentowego dotyczącego części mechanicznej projektu rozpoczęta została światowa procedura patentowa.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma SkyCash Poland SA z Warszawy za realizację projektu pt. „Innowacyjny system płatności mobilnych SKYCASH" dotyczący powstania uniwersalnego system płatności przez telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne. Jak podkreślają jego twórcy, projekt jest niezależny od operatorów telekomunikacyjnych i zapewnia prostotę oraz szybkość przelewów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. System komputerowy obsługuje globalny system płatności mobilnych realizowanych w czasie rzeczywistym i w dowolnej walucie o nazwie SkyCash. System ten umożliwia dokonywanie płatności za pomocą telefonu komórkowego między połączonymi w efektywny sposób kontami zdefiniowanymi i używanymi przez subskrybentów - docelowo również w dowolnym kraju świata. System SkyCash będzie wykorzystywał powszechnie występujące terminale mobilne do dokonywania płatności. Transakcje finansowe odbywać się będą zarówno na poziomie osób indywidualnych, jak i dużych podmiotów gospodarczych. System pozwala jednocześnie na dokonywanie zakupu i kontroli biletów komunikacji miejskiej, gdzie z powodzeniem funkcjonuje już w kilku największych miastach w Polsce. Spółka z sukcesem rozpoczyna współpracę ze spółkami giełdowymi i największymi podmiotami działającymi w branżach usług telekomunikacyjnych i  marketingowych.

 

W kategorii „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu” I nagrodę otrzymała Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji z Warszawy za projekt pt. „Opracowanie usługi proinnowacyjnej – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji” („SZOK”). W wyniku realizacji projektu powstała innowacyjna e-usługa dedykowana dla właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Usługa SZOK umożliwia łatwe i bezinwestycyjne wdrożenie w firmie zarządzania procesowego, pozwalającego na podniesienie efektywności działania, obniżenie kosztów oraz szybszy rozwój. Usługa dostarcza wzorce procesów zgodnie z którymi działają firmy, wzory struktur organizacyjnych, opisy stanowisk, wzory podstawowych dokumentów potrzebnych w każdej firmie. SZOK eliminuje koszty inwestycyjne i redukuje znacząco koszty wdrożenia, ponieważ dostarczana jest w innowacyjnym modelu SaaS.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA za realizację projektu „Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej” Działalność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.) ukierunkowana jest przede wszystkim na wszechstronny rozwój Podkarpacia, poprzez świadczenie usług doradczych, zwłaszcza o charakterze proinnowacyjnym  oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców. Projekt dotyczył stworzenia jednolitego ponadregionalnego systemu świadczenia specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu prawa własności intelektualnej. Skierowany był do przedsiębiorstw dostarczających na rynek nowoczesne technologie. W ramach projektu  prowadzone były specjalistyczne konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu prawa patentowego, praw ochronnych obejmujących wzory przemysłowe  i znaki towarowe, praw autorskich, umów licencyjnych. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorcy dokonali 19 zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych w kraju i zagranicą. Warto zaznaczyć również, iż RARR S.A. jako innowacyjna instytucja otoczenia biznesu jest zaangażowana w budowę Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego oraz pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej dla działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

EKG laureaci konkursu

 

Europejski Kongres Gospodarczy w ciągu zaledwie trzech lat stał się jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowej. W Kongresie, w trzydniowym (16-18 maja) cyklu ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, wzięło udział 4500 gości z Polski i z zagranicy, w tym kilkuset panelistów. Szefem Rady Programowej Kongresu jest, jak co roku, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

id: 21401